100 câu trắc nghiệm Trọng âm có đáp án ôn thi THPT Quốc gia 2020 cơ bản phần 1

Trắc nghiệm tiếng Anh luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Nằm trong bộ tài liệu 3000 câu trắc nghiệm ôn thi THPTQG môn Tiếng Anh năm 2020 có đáp án, tài liệu ôn tập chuyên đề Trọng âm tiếng Anh dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu trắc nghiệm gồm 40 câu tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc luyện tập các quy tắc trọng âm hiệu quả.

Ôn tập lại quy tắc tại: Lý thuyết quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng Anh

Câu 1:

A. Workbook

B. Tomato

C. Mountain

D. Lion

Đáp án B

Giải thích:

Các đáp án A, C, D là danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án B có cách đọc là /təˈmɑː.təʊ/ trọng âm rơi vào thứ 2

Câu 2:

A. Prescription

B. Production

C. Presumption

D. Preparation

Đáp án D

Giải thích:

Danh từ kết thúc đuôi –ion trọng âm rơi vào trước nó. Các đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ 3

Câu 3:

A. Energy

B. Emergency

C. Constancy

D. Sympathy

Đáp án B

Giải thích:

Danh từ kết thúc đuôi –y trọng âm thứ 3 đến ngược từ dưới lên. Các đáp án A, C, D trọng âm rơi vào âm thứ 1, đáp án B trọng âm rơi vào thứ 2

Câu 4:

A. Application

B. Economy

C. Photography

D. Apology

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A trọng âm thứ 3, rơi trước đuôi –ion

Các đáp án B, C, D trọng âm thứ 2, do có kết thúc -y

Câu 5:

A. Incapable

B. Unselfish

C. Attraction

D. Humorous

Đáp án D

Giải thích:

Các tiền tối in-, un- và hậu tố -ous không nhận trọng âm, nên ta xét nguyên thể các từ này.

Đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ nhất.

Câu 6:

A. Destination

B. productivity

C. Interesting

D. Economic

Đáp án C

Giải thích:

Các danh từ kết thúc bằng –ion, -ity, -ic trọng âm rơi vào trước kết cấu này, nên các đáp án A, B, D trọng âm thứ 3. Đáp án C trọng âm thứ nhất

Câu 7:

A. Speechless

B. Worthy

C. Pollute

D. Borrow

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B bỏ không xét các hậu tố -less, -y, ta được trọng âm thứ nhất

Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án D /ˈbɒr.əʊ/

Câu 8:

A. Loyalty

B. Success

C. Incapable

D. Sincere

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A danh từ 3 âm tiết kết thúc –y trọng âm rơi vào thứ 1

Đáp án B /səkˈses

Đáp án C tiền tố in- và hậu tố -able không nhận trọng âm, ta được trọng âm thứ 2

Đáp án D /sɪnˈsɪər/

Câu 9:

A. Govern

B. Cover

C. Perform

D. Father

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ˈɡʌv.ən/

Đáp án B, D danh từ 2 âm tiết kết thúc –er trọng âm rơi vào thứ nhất

Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ 2

Câu 10:

A. Morning

B. College

C. Arrive

D. Famous

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án C động từ 2 âm tiết trọng âm rơi âm thứ 2

Các đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ nhất

Câu 11:

A. Specific

B. Indicate

C. Ambition

D. Financial

Đáp án B

Giải thích:

Các đuôi –ic, -ion, -ial, trọng âm rơi vào trước nó nên đáp án A, C, D trọng âm thứ 2

Danh từ 3 âm tiết kết thúc –ate trọng âm rơi vào âm thứ nhất nên đáp án C trọng âm thứ 1

Câu 12:

A. Effort

B. Effect

C. Deafness

D. Speaker

Đáp án B

Giải thích:

Các đáp án C, D hậu tố -ness, và –er không nhận trọng âm nên trọng âm 2 đáp án này thứ nhất

Đáp án A /ˈef.ət/

Đáp án B /ɪˈfekt/

Câu 13:

A. Furnish

B. Reason

C. Promise

D. Tonight

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A /ˈfɜː.nɪʃ/

Đáp án B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ 1

Đáp án D /təˈnaɪt/

Câu 14:

A. Animal

B. Bacteria

C. Habitat

D. Pyramid

Đáp án B

Giải thích:

Các đáp án A, C, D trọng âm thứ 1, còn đáp án B trọng âm thứ 2

Câu 15:

A. Energy

B. Several

C. Household

D. Appliance

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A từ 3 âm tiết kết thúc y trọng âm thứ nhất

Đáp án B /ˈsev.ər.əl/

Đáp án C danh từ ghép trọng âm thứ 1 /ˈhaʊs.həʊld/

Đáp án D /əˈplaɪ.əns/

Câu 16:

A. Considerate

B. Community

C. Different

D. Photographer

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A trọng âm thứ 2 do tính từ kết thúc đuôi –ate trọng âm thứ 3 từ dưới lên.

Đáp án B đuôi –ity trọng âm rơi vào trước nó, âm tiết thứ 2

Đáp án C /ˈdɪf.ər.ənt/

Đáp án D /fəˈtɒɡ.rə.fər/

Câu 17:

A. Appear

B. Orphan

C. Friendly

D. Beauty

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 18:

A. Customer

B. Stationery

C. Furniture

D. Deliver

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A /ˈkʌs.tə.mər/

Đáp án B /ˈsteɪ.ʃən.ər.i/

Đáp án C /ˈfɜː.nɪ.tʃər/

Đáp án D /dɪˈlɪv.ər/

Câu 19:

A. Effect

B. Event

C. Emerge

D. Even

Đáp án D

Giải thích:

Trọng âm rơi vào âm tiết manh hơn nên đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ nhất

Câu 20:

A. Committee

B. Referee

C. Employee

D. Refugee

Đáp án A

Giải thích:

Từ kết thúc đuôi –ee trọng âm rơi vào chính nó. TRỪ committee /kəˈmɪt.i/

Câu 21:

A. Familiar

B. Uncertain

C. Global

D. Impatient

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /fəˈmɪl.i.ər/

Đáp án B trọng âm thứ 2, bỏ không xét tiền tố -un, certain là tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D trọng âm thứ 2, bỏ không xét tiền tố -im, patient là tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án C /ˈɡləʊ.bəl/

Câu 22:

A. Philosophy

B. Humanism

C. Activity

D. Forgettable

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A trọng âm thứ 2 do là danh từ 4 âm tiết kết thúc y.

Đáp án B /ˈhjuː.mə.nɪ.zəm/

Đáp án C trọng âm thứ 2 do kết thúc bằng đuôi –ity

Đáp án D đuôi –able không nhận trọng âm nên xét nguyên thể forget, trọng âm thứ 2

Câu 23:

A. Desert

B. Common

C. Hotel

D. Temple

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án C /həʊˈtel/

Câu 24:

A. Blanket

B. Because

C. Bedroom

D. Breakfast

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án B /bɪˈkəz/

Câu 25:

A. Above

B. Across

C. Almost

D. Accept

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A, B, D có âm “a” đầu tiên đọc là / ə/ nên có trọng âm thứ 2

Đáp án C /ˈɔːl.məʊst/

Câu 26:

A. Chemistry

B. Computer

C. Camera

D. Cucumber

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A danh từ 3 âm tiết kết thúc –y trọng âm thứ nhất

Đáp án B /kəmˈpjuː.tər/

Đáp án C /ˈkæm.rə/

Đáp án D /ˈkjuː.kʌm.bər/

Câu 27:

A. Decide

B. Discount

C. Discuss

D. Deny

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A, C, D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 28:

A. Dessert

B. Sometimes

C. Dancer

D. Detail

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /dɪˈzɜːt/

Đáp án B /ˈsʌm.taɪmz/

Đáp án C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Câu 29:

A. Familiar

B. Flexible

C. Favorite

D. Accurate

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /fəˈmɪl.i.ər/

Đáp án B /ˈflek.sə.bəl/

Đáp án C /ˈfeɪ.vər.ɪt/

Đáp án D /ˈæk.jə.rət/

Câu 30:

A. Visit

B.Perfect

C. Center

D. Movie

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án B, C, D danh từ tính từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án A động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Câu 31:

A. Express

B. Effect

C. Office

D. Comment

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ɪkˈspres/

Đáp án B /ɪˈfekt/

Đáp án C /ˈɒf.ɪs/

Đáp án D /ˈkɒm.ent/

Câu 32:

A. Whenever

B. Answer

C. Autumn

D. Campsite

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A trọng âm thứ 2 do là từ có kết thúc –ever trọng âm rơi vào chính nó

Đáp án B, C, D danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ 1

Câu 33:

A. Flourish

B. Season

C. Product

D. Today

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ 1

Đáp án D /təˈdeɪ/

Câu 34:

A. Enough

B. Early

C. Entrance

D. Engine

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /ɪˈnʌf/

Đáp án B /ˈɜː.li/

Đáp án C /ˈen.trəns/

Đáp án D /ˈen.dʒɪn/

Câu 35:

A. Excellent

B. Different

C. Finally

D. Fantastic

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A /ˈek.səl.ənt/

Đáp án B /ˈdɪf.ər.ənt/

Đáp án C /ˈfaɪ.nəl.i/

Đáp án D từ kết thúc là –ic trọng âm rơi vào trước nó

Câu 36:

A. Finish

B. Forget

C. Farmer

D. Finger

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /ˈfɪn.ɪʃ/

Đáp án B động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Đáp án C, D danh từ 2 âm tiết kết thúc –er trọng âm thứ nhất

Câu 37:

A. Manager

B. Museum

C. Family

D. Musical

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án A /ˈmæn.ɪ.dʒər/

Đáp án B /mjuːˈziː.əm/

Đáp án C /ˈfæm.əl.i/

Đáp án D /ˈmjuː.zɪ.kəl/

Câu 38:

A. Polite

B. Normal

C. Number

D. Outside

Đáp án A

Giải thích:

Đáp án A /pəˈlaɪt/

Đáp án B, C danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án D /ˌaʊtˈsaɪd/

Câu 39:

A. Interest

B. Natural

C. Prohibit

D. Horrible

Đáp án C

Giải thích:

Đáp án A /ˈɪn.trəst/

Đáp án B /ˈnætʃ.ər.əl/

Đáp án C /prəˈhɪb.ɪt/

Đáp án D /ˈhɒr.ə.bəl/

Câu 40:

A. Garden

B. Handbag

C. Happen

D. Explain

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án A, B danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất

Đáp án C /ˈhæp.ən/

Đáp án D động từ 2 âm tiết trọng âm thứ 2

Trên đây là 100 câu trắc nghiệm Trọng âm cơ bản ôn thi THPT Quốc gia 2020 phần 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2019 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2019, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2019, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2019 ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 976
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm