101 đề đọc hiểu có đáp án

4 1.761

-
Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
… (1) Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch,
du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du
lịch trong không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài ngƣời là một thế giới
mênh mông. Kể làmsao hết đƣợc những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong
cuộc du lịch bằng sách vở ?
(2) Ta cũng đƣợc tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội ở
thời Đƣờng bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài tả viên ―Dạ minh châu‖ của
Đƣờng Minh Hoàng, khúc ―Nghê thƣờng vũ y‖ của Dƣơng Quý Phi cho bạn biết. Tôi
thích nghiên cứu đời con kiến, con sâu – mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ
thì đã có J.H.Pha-brow và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi
nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị.
(3) Đƣơng học về kinh tế, thấy chán những con số ƣ? Thì ta bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba
Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai. Hoặc không muốn học
nữa thì ta gấp sách lại, chẳng ai ngăn cản ta cả.‖
(Trích Tự học – một nhu cầu thời đại – Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hóa – Thông tin,
Hà Nội, 2003)
Câu 1. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên. (0,5 điểm)
Câu 2. Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,25 điểm)
Câu 3. Hãy giải thích vì sao tác giả lại cho rằng khi ―thấy chán những con số‖ thì ―bỏ nó
đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai‖?
(0,5 điểm)
Câu 4. Anh/chị hãy nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng
của mình. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. (0,25 điểm)
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8:
… Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bƣởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Ngân hà chảy ngƣợc lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng
(Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xƣa – Theo Thơ Nguyễn Duy,
NXB Hội nhà văn, 2010)
Câu 5. Chỉ ra phƣơng thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. (0,25 điểm)
Câu 6. Xác định 02 biện pháp tu từ đƣợc tác giả sử dụng trong bốn dòng đầu của đoạn
thơ trên. (0,5 điểm)
Câu 7. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên. (0,5 điểm)
Câu 8. Anh/chị hãy nhận xét quan niệm của tác giả thể hiện trong hai dòng thơ: Mẹ ru cái
lẽ ở đời – sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. (0,25
điểm)
Và dƣới đây là đáp án của Bộ GD ĐT :
Câu 1. Câu văn nêu khái quát chủ đề của văn bản: Cái thú tự học cũng giống cái thú
đi chơi bộ ấy.
Câu 2. Thao tác lập luận so sánh/ thao tác so sánh/ lập luận so sánh/ so
sánh. HS Trả lời đúng theo một trong các cách trên
Câu 3. Tác giả cho rằng khi―thấy chán những con số‖ thì ―bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể
Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai‖, bởi vì ―coi cảnh hồ Ba Bể
Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển Ha-oai‖ sẽ giúp ta thƣ giãn đầu
óc, tâm hồn cởi mở, phóng khoáng hơn, làm cho đời sống đỡ nm chán, trở nên thú vị
hơn. Có thể diễn đạt theo cách khác nhƣng phải hợp lí, chặt chẽ.
Điểm 0,5: Trả lời theo cách trên
Điểm 0,25: Câu trả lời chung chung, chƣa thật rõ ý
Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời
Câu 4. Nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng của bản thân, không
nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho. Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức
thuyết phục.
Điểm 0,25: Nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo hƣớng trên
Điểm 0: Cho điểm 0 đối với một trong những trƣờng hợp sau:
+ Nêu 02 tác dụng của việc thọc nhƣng không phải quan điểm riêng của bản thân
mà nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho;
+ Nêu 02 tác dụng của việc tự học nhƣng không hợp lí;
+ Câu trả lời chung chung, không rõ ý, không có sức thuyết phục;
+ Không có câu trả lời.
Câu 5. Phƣơng thức biểu đạt chính của đoạn thơ: phƣơng thức biểu cảm/biểu cảm.
Điểm 0,25: Trả lời đúng theo 1 trong 2 cách trên
Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời

Tổng hợp đề đọc hiểu ôn thi THPT Quốc gia

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc 101 đề đọc hiểu có đáp án. Tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 101 đề đọc hiểu có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 1.761
Đề đọc hiểu môn Ngữ Văn Xem thêm