205 bài tập Hóa vô cơ hay và khó luyện thi THPT Quốc gia 2021

 !"#$"%
A. 39,2% B.
66,7%
Câu 2:
Hòa tan hoàn toàn 12,8g Cu v
khí NO
2
, NO (dktc) và dung d
ch X c
l
c b kết ta, cn phn dung dch
ng xy ra hoàn toàn . Giá tr ca V l
à
A. 1,792 B.
4,48
Câu 3: Để hòa tan h
ết 38,36g hn h
khi các phn ng xy ra ho
àn toàn thu
X gm 2 khí , t khi hơi c
lượng Mg trong hn hp ban đầu là:
A. 6,6g B.
12,0g
Câu 4: h
n hp rn X gm FeS , FeS
sau phn ng thu đư
c dung dch Y v
ca NO
3
-
). cn dung dch Y th
ì th
dung dch Y ly kết ta thu đư
c đem
rn khan. Dung dch Y hòa tan t
i đa
A. 11,2 B.
23,12
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam h
n
sau phn ng thu đư
c dung dch X
dung dch AgNO
3
dư vào dung d
ch
nht ca N
+5
) và x gam k
ết ta. Giá tr
A. 10,045 B.
10,31
Câu 6: Hòa tan hết 17,76g hn h
p X
thu được dung d
ch Y và 1,6128 lit kh
lượng AgNO
3
phn
ng 0,588 mo
(dktc) và dung dch Z ch
có m gam m
A. 42 B.
41

---2---
25 gam h
n hp X gm KMnO
4
KClO
3
thu đư
KMnO
4
, KClO
3
, MnO
2
, KCl. Cho toàn b
Y tác
g. Phn trăm khi l
ượng KMnO
4
trong X là:
,7%
C. 33,33% D. 60,8%
u vào dung d
ch cha 0,8 mol HNO
3
, khu
y đều
cha 2 cht tan. Cho tiếp 350 ml dung dch KOH
ch ri nung đến khi l
ượng không đổi thu đư
c 5
à :
48
C. 2,688 D. 8,96
hp gm Mg, Fe
3
O
4
, Fe(NO
3
)
2
c
n 0,87 mol dung
thu đư
c 111,46g mui sunfat trung h
òa 5,6 li
vi H
2
là 3,8 ( biết có mt khí không m
àu hóa nâu
,0g
C. 9,6g D. 10,8g
eS
2
, Fe
x
O
y
, Fe. Hòa tan hết 29,2g X vào dung d
c
v
à 38,7g hn hp khí Z (NO và NO
2
) ( không có
thu
đư
c 77,98g hn hp mui khan. Mt khác, k
đem nung trong không khí đến khi l
ư
ng không đổ
đa m gam Cu to khí NO duy nht. Giá tr ca m l
à
,12
C. 11,92 D. 0,72
n hp Mg,Fe (t l khi l
ượng tương ng l
à 6 : 7)
X cha 3 cht tan t l mol l
à 2 : 1 : 1 672
ch X , sau khi phn ng ho
àn toàn thu đư
c khí N
tr ca x l
à :
,315
C. 11,125 D. 8,61
p X g
m FeCl
2
; Mg ; Fe(NO
3
)
2
; Al vào dung d
khí NO (dktc), Cho t
t AgNO
3
vào Y đến ph
n
mol, k
ết thúc phn ng thu được 82,248g kết t
mu
i. Giá tr m gn nht vi :
C. 43 D. 44
&'()
u đư
c O
2
24,625 gam
tác dng va đủ vi dung
đều thu đ
ược V lit hn hp
OH 2M v
ào dung dch X ,
56,6g cht rn. Các phn
ng dch H
2
SO
4
loãng, sau
lit khí (dktc) h
n hp khí
âu trong không khí). Kh
i
ch cha 1,65 mol HNO
3
có s
n phm kh nào khác
, khi cho Ba(OH)
2
dư vào
đi thu đ
ược 83,92g cht
à :
7) vào dung d
ch HCl dư,
72 ml khí H
2
(dktc). Nh
í NO (sn phm kh duy
ch cha 0,408 mol HCl
n
ng hoàn toàn thì thy
a 0,448 lit khí NO
2
'()
https://vndoc.com/
 !"#$"%*+,-./"01#.23
Câu 1: Nhit phân hoàn toàn 30,225 gam h
hn hp cht rn Y gm K
2
MnO
4
, KMnO
dch cha 0,8 mol HCl đặc,đun nóng. Ph
 !"#$"%
Câu 7: Hòa tan h
ết 5,36 gam hn h
0,12 mol H
2
SO
4
, thu đư
c dung dch
Z. Biết các phn ng xy ra ho
àn toàn
A. 19,424. B.
16,92
Câu 8: Nung m gam h
n hp X gm
KMnO
4
) và O
2
. Trong Y 1,49 gam
(gm 80% th tích N
2
, còn li O
2
)
cacbon bng Z, thu được hn h
p T g
gn giá tr nào nht sau đây?
A. 10,5. B.
10,0.
Câu 9: Cho 240 ml dung d
ch Ba(O
mol/lít; sau khi các ph
n ng kết thúc
A. 0,16. B.
0,18.
Câu 10: Hòa tan hết m gam Cu v
ào
Thêm tiếp 19,2 gam Cu v
ào X, sau p
gam cht rn. Cho toàn b Y v
ào dun
hoàn toàn. Giá tr ca m là
A. 28,8. B.
21,6.
Câu 11: Cho m gam h
n hp X gm
phn ng thu đư
c dung dch Y ch
duy nht). Cho dung dch NaOH d
ư v
toàn. Phn trăm khi lư
ng ca Fe tro
A. 3,5%. B.
2,0%
Câu 12:
Hòa tan hoàn toàn 216,55 g
gam h
n hp Y gm Mg, Al, MgO v
khi các phn ng kết thúc thu đư
c d
khi lư
ng 1,84 gam gm 5 khí (đktc)
BaCl
2
dư vào Z thu đư
c 356,49 gam
A. 22. B. 20.
Câu 13: Có hai bình đi
n phân mc n
-) bình (1) ch
a 38ml dung dch NaOH
-) bình (2) ch
a dung dch 2 mui Cu(
Đin phân đin cc trơ
màng ngăn
(1), định lư
ng xác định nng độ NaO
$"%
*+,-./"01#.23
---3---
hp X gm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
trong dung d
ch c
ch Y v
à 224 ml NO (đktc). Cho
2,56 gam Cu vào
àn, NO là s
n phm kh duy nht ca N
+5
. Kh
i l
,924.
C. 18,465. D. 23,176.
m KMnO
4
KClO
3
thu được cht rn Y (g
m
am KCl chi
ếm 19,893% v khi lượng. Trn lư
n
) theo t
l mol 1 : 4 thu đư
c hn hp khí Z. Đố
gm O
2
, N
2
và CO
2
, trong đó CO
2
chi
ếm 22% v
,0.
C.9,5. D.9,0.
(OH)
2
1M vào 200 ml dung dch gm AlCl
3
a
úc thu đ
ược 51,3 gam kết ta. Giá tr ca a là
18.
C.0,12. D. 0,15.
ào dung d
ch gm Fe(NO
3
)
3
và HCl, thu đư
c d
ph
n ng thu đư
c dung dch Y ch cha mui t
ung d
ch AgNO
3
dư, thu đư
c 183 gam kết ta. B
,6.
C. 19,2. D. 32,0.
m Fe, Fe
3
O
4
và Fe(NO
3
)
2
tan h
ết trong 320 ml dun
h
cha 59,04 gam mui trung h
òa 0,896 lít N
ư vào Y th
ì 0,44 mol NaOH ph
n ng. Biết cá
trong X
gn giá tr nào nht sau đây?
0%.
C. 3,0%. D. 2,5%.
gam h
n hp KHSO
4
Fe(NO
3
)
3
vào nước đ
ư
v
à Al
2
O
3
(trong đó oxi chiếm 64/205 v khi l
ư
dung
dch Z ch cha mui trung h
òa 2,016
đ tc), trong đó v th tích H
2
, N
2
O, NO
2
ln lư
t chiế
m kết ta. Giá tr ca m
gn giá tr nào nht
sau đ
C. 19. D.23.
ni tiếp (1) v
à (2):
OH có C
M
= 0,5M
u(NO
3
)
2
và NaCl có tng khi lượng cht tan l
à 2
ăn đ
ến khi bình (2) khí thoát ra
c hai đin c
aOH sau khi đin phân l
à 0,95M(nước bay h
ơi kh
cha 0,03 mol HNO
3
ào Y, thu đư
c dung dch
i l
ượng mui trong Z là
m KCl, K
2
MnO
4
, MnO
2
,
ng O
2
trên vi không khí
. Đốt cháy hết 0,528 gam
v th tích. Giá tr ca m
a mol/lít Al
2
(SO
4
)
3
2a
dung dch X v
à khí NO.
i trung h
òa còn li 6,4
. Biết các phn ng xy ra
ung dch KHSO
4
1M. Sau
NO (
đktc, sn phm kh
ế các phn ng xy ra ho
àn
ư
c dung dch X. Cho m
ư
ng) tan hết vào X, sau
lít h
n hp khí T tng
chiếm 4/9, 1/9 v
à 1/9. Cho
au đây?
à 258,2g.
đ n cc th
ì dng li. bình
ơ không đáng k
). Cho dung
https://vndoc.com/
 !"#$"%
dch bình (2) phn ng vi lư
ng d
ra khí NO(s
n phm kh duy nht). G
A. 16 B. 11
Câu 14: Dung dch X gm CuCl
2
0,2
khu
y đều đến khi phn ng kết thúc
Nung D trong không khí đến khi lư
A. 2,88 B.
0,84
Câu 15: Hn hp X gm Cu
2
O, FeO
ln s mol M. H
òa tan 38,55g X trong
được 118,35g hn hp mui v
à 2,24 l
A. 25,29% B.
50,58
Câu 16: Hòa tan h
ết m (g) gn hp
khi lượng vào nước thu đư
c 400ml
dung dch hn hp g
m HCl 0,2M v
xy ra hoàn toàn. Giá tr
m gn giá tr
A. 12 B. 14
Câu 17: Nung m gam h
n hp gm M
thu được cht rn X v
à 10,08 lít (đktc
dch HCl 2M, thu đư
c dung dch Y c
H
2
. T
khi ca Z so vi He bng 5,7.
A. 45. B. 50.
Câu 18: Gi s gang cũng nh
ư thép c
2 3
Fe O . Coi ph
n ng xy ra tron
St phế liu ( cha 40%
2 3
Fe O
,1%C)
nhm thu được loi thép 1% C
A. 1,98 tn B.
2,37
Câu 19: Dung d
ch X gm NaOH
Ba(OH)
2
x mol/l. Hp th hết
0,04 mo
ta. Nếu hp th hết 0,0325 mol CO
2
ta. Biết hai dung dch M N ph
n
xy ra hoàn toàn. Giá tr ca x và y l
A. 0,05 và 0,1 B.
0,075
$"%
*+,-./"01#.23
---4---
d
ư bt Fe, sau phn ng khi lượng b
t Fe b ho
. Giá tr ca m l
à:
C. 7 D. 19
,2M; FeCl
2
0,3M; FeCl
3
0,3M. Cho m(g) b
t Mg
c
thu được dung dch B. Thêm dung d
ch KOH d
ng không đổi thu đ
ư
c 5,4g cht rn E. Giá tr c
84
C. 1,32 D. 1,44
O , M(kim lo
i M có hóa tr
không đổi), trong X s
ng dd HNO
3
loãng dư thy có 1,5 mol HNO
3
ph
n
4 lít NO(đktc). Tính ph
n trăm khi lư
ng ca M t
,58%
C. 16,86% D. 24,5%
p X gm Na, Na
2
O, K, K
2
O, Ba BaO, trong đ
l dung dch Y v
à 1,568 lít H
2
(đktc). Tr
n 200ml
v
à H
2
SO
4
0,15M thu đư
c 400ml dung dch
tr n
ào nht sau đây?
C. 15 D. 13
Mg v
à Cu(NO
3
)
2
trong đi
u kin không khôn
đktc) h
n hp khí gm NO
2
và O
2
. Hòa tan hoàn to
Y ch cha 71,87 gam mui clorua v
à 0,05 mol h
,7. Giá tr ca m
gn giá trnào nht sau đây?
C. 55. D. 60.
p ch
là hp kim ca St vi Cacbon S
t phết li
ong l
ò luyn théo Martanh là :
0
2 3
3
t
Fe O C
+
C) c
n dùng đ
luyn vi 6 tn gang 5%C trong
37 t
n C. 2,93 tn D. 2,73 t
n
x mol/l v
à Ba(OH)
2
y mol/l dung d
ch Y
mol CO
2
vào 200 ml dung dch X, thu đư
c dung
2
vào 200 ml dung dch Y thì thu đư
c dung dc
n ng vi dung dch KHSO
4
đ
u sinh ra kết ta t
n l
ượt là
075 và
0,1 C. 0,1 và 0,075 D.
0,1 và 0
ho
àn tan là m(g) thoát
g v
ào 100ml dung dch X
d
ư vào B được kết ta D.
r ca m l
à:
s mol ca ion O
2-
gp 2
n ng, sau phn ng thu
trong X?
g đó oxi chi
ếm 8,75% v
ml dung dch Y vi 200ml
ó pH = 13. Các phn ng
ông khí, sau mt thi gian
toàn X b
ng 650 ml dung
n hp khí Z gm N
2
và
ết liu ch gm St, cacbon
2 3
Fe Co
+
khi lượng
g l
ò luyn thép Martanh ,
n
Y gm NaOH y mol/l v
à
g dch M v
à 1,97 gam kết
dch N v
à 1,4775 gam kết
a trng, các phn ng đều
à 0,05
https://vndoc.com/

Bài tập trắc nghiệm Hóa vô cơ

205 bài tập Hóa vô cơ hay và khó luyện thi THPT Quốc gia 2020 với các mức độ từ dễ đến khó đa dạng bám sát theo chương trình Hóa học 12, ôn luyện những kiến thức cơ bản cho các em một cách hệ thống nhất.

Đề thi Thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa các Sở trên cả nước

Tài liệu ôn Thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa

Trắc nghiệm hóa vô cơ có đáp án

Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 30,225 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, và KCIO3, thu được O2, và 24,625 gam hỗn hợp chất rắn Y gồm K2MnO4, KMnO4, KClO3, MnO2, KCl. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl đặc, đun nóng. Phần trăm khối lượng KMnO4 trong X là:

A. 39,2%

B. 66.7%

C. 33,33%

D. 60,8%

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12.8g Cu vào dung dịch chứa 0,8 mol HNO3, khuấy đều thu được V lit hỗn hợp khí NO2, NO (dktc) và dung dịch X chứa 2 chất tan. Cho tiếp 350 ml dung dịch KOH 2M vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 56,6g chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Giá trị của V là:

A. 1,792

B. 4.48

C. 2,688

D. 8,96

Câu 3: Để hòa tan hết 38,36g hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4, loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46g muối sunfat trung hòa và 5,6 lit khí (dktc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí, tỷ khối hơi của X so với Hạ là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu trong không khí). Khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 6,6g

B. 12,0g

C. 9,6g

D. 10,8g

Câu 4: hỗn hợp rắn X gồm FeS, FeS2, FexOy, Fe. Hòa tan hết 29,2g X vào dung dịch chứa 1.65 mol HNO3, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 38,7g hỗn hợp khí Z (NO và NO2) ( không có sản phẩm khử nào khác của NO3-;). Cô cạn dung dịch Y thì thu được 77,98g hỗn hợp muối khan. Mặt khác, khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 83,92g rắn khan. Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu tạo khí NO duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2

B. 23,12

C. 11,92

D. 0,72

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg, Fe (tỉ lệ khối lượng tương ứng là 6 : 7) vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3 chất tan có tỉ lệ mol là 2:1:1 và 672 ml khí H2 (dktc). Nhỏ dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và x gam kết tủa. Giá trị của x là :

A. 10,045

B. 10,315

C. 11,125

D. 8,61

Câu 6: Hòa tan hết 17,76g hỗn hợp X gồm FeCl2; Mg; Fe(NO3)2; Al vào dung dịch chứa 0,408 mol HCl thu được dung dịch Y và 1,6128 lit khí NO (dktc), Cho từ từ AgNO3, vào Y đến phản ứng hoàn toàn thì thấy lượng AgNO; phản ứng là 0,588 mol, kết thúc phản ứng thu được 82,248g kết tủa và 0,448 lit khí NO2, (dktc) và dung dịch Z chỉ có m gam muối. Giá trị m gần nhất với

A. 42

B. 41

C. 43

D. 44

Câu 7: Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, trong dung dịch chứa 0,03 mol HNO3, và 0,12 mol H,SO4, thu được dung dịch Y và 224 ml NO (đktc). Cho 2,56 gam Cu vào Y, thu được dung dịch Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Khối lượng muối trong Z là

A. 19,424.

B. 16,924.

C. 18,465.

D. 23,176.

Câu 8: Nung m gam hỗn hợp X gồm KMnO, và KCIO3, thu được chất rắn Y (gồm KCI, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2. Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% về khối lượng. Trộn lượng Oị trên với không khí (gồm 80% thể tích N2, còn lại là O2) theo tỉ lệ mol 1 : 4 thu được hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon bằng Z, thu được hỗn hợp T gồm O2, N2, và CO2, trong đó CO2 chiếm 22% về thể tích. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 10,5.

B. 10,0.

C.9,5.

D.9,0.

Câu 9: Cho 240 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200 ml dung dịch gồm AlCl3, a mol/lít và Al2(SO4)3 24 mol/lít; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 51,3 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,16.

B. 0,18.

C. 0,12.

D. 0.15.

Câu 10: Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl, thu được dung dịch X và khí NO. Thêm tiếp 19,2 gam Cu vào X, sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa và còn lại 6,4 gam chất rắn. Cho toàn bộ Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 183 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 28,8.

B. 21,6.

C. 19.2.

D. 32,0.

Mời các bạn ấn vào link TẢI VỀ bên dưới để xem và tải chi tiết nội dung đáp án tài liệu

Đây là một tập tài liệu hữu ích và quan trọng để các củng cố lại các dạng bài tập hay và khó giúp các em ôn luyện, mở rộng kiến thức, nắm vững những nội dung cơ bản và sẵn sàng bước vào các kì thi quan trọng như Đề thi học kỳ 1 lớp 12, Đề thi học kỳ 2 lớp 12, thi THPT Quốc gia,.. bên cạnh đó các em có thể tự kiểm tra và đánh giá năng lực của mình, ngoài ra mời các em tham khảo các tài liệu học tập khác như:

VnDoc xin giới thiệu đến các em Bộ tài liệu trắc nghiệm Hóa vô cơ. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình ôn luyện kiến thức môn Hóa học và để chuẩn bị tốt trong các kì thi đặc biệt là kì thi THPT, thi tuyển sinh Đại học- Cao đẳng các em có thể tham khảo thêm các tài liệu khác mà VnDoc tổng hợp và đăng tải tại mục Tài liệu học tập lớp 12 như Trắc nghiệm Toán 12, Trắc nghiệm Địa lý 12, Trắc nghiệm Tiếng Anh 12,....

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 7.053
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm