Đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2012

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn thi đại học môn hóa, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Các bạn có thể tự luyện tập để làm quen với các dạng đề thi đại học và ôn lại kiến thức của mình để có thể đạt kết quả cao nhất trong kì thi đại học sắp tới.

Đề thi đại học khối A môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 647

Họ, tên thí sinh: ............................................................

Số báo danh: ................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Hợp chất X có công thức C 8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỷ lệ mol):

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O

Phân tử khối của X5 là:

A. 202 B. 174 C. 216 D. 198

Câu 2: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C 6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

Câu 3: Hỗn hợp m gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (M x < My). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H 2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là:

A. propylamin B. butylamin C. etylamin D. etylmetylamin

Câu 4: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là:

A. 80% B. 92% C. 70% D. 60%

Câu 5: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:

A. Al, Fe, Cr B. Ca, Zn, Cu C. Li, Ag, Sn D. Ni, Cu, Ag

Câu 6: Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe 2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+ B. Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+

C. Cu khử được Fe3+ thành Fe C. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu 2+

Câu 7: Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O 2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K 2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăng khối lượng KCl trong X là:

A. 12,67% B. 18,10% C. 25,62% D. 29,77%

Đánh giá bài viết
143 69.439
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm