Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 trường Chuyên Đại học Vinh

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 trường Chuyên Đại học Vinh gồm 60 câu trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh lớp 12 tự ôn luyện kiến thức hóa học chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cũng như thi đại học sắp tới. Mời các bạn tải về tham khảo.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN I, NĂM 2014
Môn: HÓA HỌC − KHỐI A, B
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)

Họ và tên .............................................................. Số báo danh ........................ Mã đề thi 359

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC ): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52; Al = 27; N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108; Br = 80; P = 31.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C 7H8O2; 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 1M. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là

A. 8. B. 7. C. 5. D. 6.

Câu 2: Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ. (2) Thêm khí CO 2 vào. (3) Thêm khí H2 vào.
(4) Tăng áp suất. (5) Dùng chất xúc tác. (6) Thêm khí CO vào.

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng:

Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của Z là

A. CH2=CH −CHBr −CH3. B. CH2=CH −CH2−CH2Br.

C. CH3−CH=CH −CH2Br. D. CH3−CBr=CH −CH3.

Câu 4: Thủy phân hoàn toàn 7,55 gam Gly-Ala-Val-Gly trong dung dịch chứa 0,02 mol NaOH đun nóng, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 11,21. B. 12,72. C. 11,57. D. 12,99.

Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:

 1. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.
 2. Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4.
 3. S ục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4].
 4. Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.
 5. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
 6. Cho dung dịch Na2S2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng.

Sau khi kết thúc các phản ứng, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết t ủa?
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và N2, tỉ khối của X so với H 2 là 19. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch Y chứa NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch CaCl 2, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,2. B. 9,5. C. 13,3. D. 30,4.

Câu 7: Hỗn hợp M gồm anđehit X và xeton Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O 2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Số mol của Y trong m gam M có thể là

A. 0,08 mol. B. 0,10 mol. C. 0,05 mol. D. 0,06 mol.

Câu 8: Cho các phát biểu sau:

 1. Trong hợp chất với oxi, nitơ có cộng hóa trị cao nhất bằng 5.
 2. CaOCl2 là muối kép.
 3. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm photpho trong phân lân.
 4. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4.
 5. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.
 6. Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm tăng độ chua của đất. Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 9: Dãy gồm các ion (không kể sự điện li của H 2O) cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Fe2+, K+, OH, Cl. B. Ba2+, HSO4, K+, NO3.

C. Al3+, Na+, S2−, NO3. D. Cu2+, NO3, H+, Cl.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa +1.

B. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm (từ liti đến xesi) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

C. Kim loại kiềm dùng để điều chế một số kim loại khác bằng phương pháp thủy luyện.

D. Các kim loại kiềm đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

Câu 11: Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO 2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,1 và 0,075. B. 0,05 và 0,1. C. 0,075 và 0,1. D. 0,1 và 0,05.

Đánh giá bài viết
1 1.119
Sắp xếp theo
  Luyện thi đại học khối A Xem thêm