Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

PHẦN IV
DOANH THU, TIỀN THUẾ, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

4.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản:

- Khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp.

- Phương pháp xác định doanh thu bán hàng theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp hay phương pháp khấu trừ.

- Nắm vững công thức tính các loại thuế trong doanh nghiệp.

- Khái niệm, nội dung của lợi nhuận, phương pháp tính lợi nhuận trong doanh nghiệp.

- Phương pháp lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp.

- Nội dung chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước.

- Chế độ trích lập và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước.

4.2 - Bài tập

Bài tập số 32

Căn cứ vào tài liệu dưới đây tại doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp Y Tài liệu

1. Theo tài liệu bộ phận kế toán thì số lượng sản phẩm sản xuất quý III và số sản phẩm gửi bán của các tháng trong quý III năm báo cáo như sau:

Đvt: cái

Tên
SP
Số sp sản
xuất quý III
Số sản phẩm xuất gửi bánSố sp tồn kho
đến 30/ 9
30/ 631/731/830/9
A2701058125
B8101410185060
C450123587
Đánh giá bài viết
16 21.887
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cao đẳng - Đại học Xem thêm