Bài tập trắc nghiệm: Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước

1 50

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước

Câu 1: Khi pha loãng dung dịch axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch mới có

A. pH > a     B. pH = a         C. pH < a         D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Cần trộn 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 với bao nhiêu ml dung dịch NaOH có pH=10 để thu được dung dịch NaOH có pH = 11.

A.1             B.10              C.100          D.1000.

Câu 3: Tính tỷ lệ thể tích khi dung dịch HCl có pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để pha trộn thành dung dịch có pH = 3.

A.1/100             B.1/110                  C.100/1         D.110/1

Câu 4: Trộn V1 lít dung dịch axit mạnh (pH = 5) với V2 lít kiềm mạnh (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 6

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Câu 5: Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để được dung dịch có pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11          B. 11:9              C. 9:2        D. 2:9

Câu 6: Dung dịch HCl có pH = 3, cần pha loãng dung dịch này bằng nước bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 4?

A. 10 lần           B. 1 lần              C. 12 lần         D. 100 lần

Câu 7: Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,05 mol/l với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,035            B. 0,0475.             C. 0,0545.         D. 0,0575.

Câu 8: Trộn 150 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và KOH 0,2M với 250ml dung dịch HCl x M. Sau phản ứng thu được 400ml dung dịch có pH = 1. Giá trị của x:

A.0,2            B.0,3                C.0,4           D.0,5

Câu 9: Cho 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với V ml dd hh gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd có pH = 2. Giá trị V là:

A. 300          B. 400              C. 100          D. 600

Câu 10: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,15M với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X có pH = 12. Giá trị của V là:

A. 100 ml       B. 150 ml           C. 200 ml         D. 300 ml

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A 2. B 3. B 4. B 5. C
6. A 7. D 8. C 9. B 10. B

Câu 4:

Dung dịch sau khi trộn pH = 6 => môi trường axit.

Chuyên đề Hóa học lớp 11

=> V1/V2 = 11/9

Câu 7:

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 => môi trường bazơ .

Chuyên đề Hóa học lớp 11

=> a = 0,0575

Câu 8:

Dung dịch sau khi trộn pH = 1 => môi trường axit .

Chuyên đề Hóa học lớp 11

=> x = 0,4

Câu 9:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 2 => môi trường axit .

Chuyên đề Hóa học lớp 11

=> V = 0,4 lít

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất điện li để đạt được pH định trước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 50
Chuyên đề Hóa học 11 Xem thêm