Bài tập trắc nghiệm Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh có đáp án

1 1.058
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
TAG-QUESTIONS
1. We should call Rita, _______?
a. should we b. shouldn't we c. shall we d. should not we
2. Monkeys can’t sing, ______?
a. can they b. can’t they c. can it d. can't it
3. These books aren't yours, ____?
a. are these b. aren't these c. are they d. aren’t they
4. That's Bod's, _____?
a. is that b. isn’t that c. are they d. aren’t they
5. No one died in the accident, _____? (British English)
a. didn’t they b. did he c. didn't he d. did they?
6. I'm right, _____?
a. aren't I b. amn't I c. isn't I d. not I am
7. They never came to class late, and
a. neither did we b. so did we c. we did either d. neither we did
8. My wife had never been to Hue, and _____I.
a. never have b. so did we c. we did either d. neither we did
9. They are studying pronunciation with Mr. Brown, _____?
a. are they b. aren’t they c. do they d. don’t they
10. She should have obeyed her parents, _____ she?
a. should b. should have c. shouldn't have d. shouldn't
11. My father doesn’t speak Chinese, and_____
a. my mother does neither b. my mother doesn't too
c. neither does my mother d. so doesn’t my mother
12. The air-hostess knows the time she has been here, _____
a. does she b. isn’t it c. doesn’t she d. did she'
13. This is the second time she has been here, _____?
a. has she b. hasn't she c. isn’t this d. isn't it
14. They must do as they are told, _____
a. so must I b. I must either c. I do too d. I am too
15. 'I don’t like strong coffee' 'No, _____"
a. I don't too b. either don't I c. me either d. neither don't I
16. He hardly has anything nowadays, _____?
a. has he b. doesn’t he c. does she d. hasn't she
17. You've never been in Italy, _____?
a. haven’t you b. have you c. been you d. had you
18. Sally turned in her report, _____?
a. had she b. did she c. hadn't see d. didn’t she
19. You have a ticket to the game, _____?
a. do you b. haven't you c. don't you d. have you
20. Tom knows Alice Reed, _____?
a. doesn't he b. does he c. is he d. isn’t he
1b
2a
3c
4b
5d
6a
7a
8c
9b
10d
11b
12c
13d
14a
15c
16a
17b
18d
19c
20a
Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Bài tập Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh 

Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Sau đây, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh có đáp án. Các bạn hãy tải về và luyện tập thật kỹ. 

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 1.058
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm