Cấu trúc câu chẻ lớp 11

Câu chẻ (Cleft Sentence) - một trong những cấu trúc Tiếng Anh quan trọng nằm trong chương trình học sách mới lớp 11 năm học 2022 - 2023. Với mong muốn giúp bạn đọc nắm chắc cấu trúc câu chẻ trong Tiếng Anh, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu ngữ pháp Tiếng Anh dưới đây. Tài liệu gồm toàn bộ định nghĩa, cách dùng cấu chẻ, các cấu trúc câu chẻ khác nhau như: Câu chẻ bị động, Câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ, Câu chẻ nhấn mạnh vào động từ, Câu chẻ nhấn mạnh vào tân ngữ,... và bài luyện tập nhỏ giúp học sinh lớp 11 ôn tập hiệu quả.

I. Câu chẻ là gì? Cách dùng câu chẻ lớp 11

- Câu chẻ tên gọi khác của câu nhấn mạnh, gồm có 2 mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ nhất là mệnh đề sử dụng với mục đích cần nhấn mạnh, mệnh đề thứ hai là mệnh đề phụ có tác dụng bổ ngữ cho mệnh đề thứ nhất.

– Câu chẻ dùng để nhấn mạnh một thành phần nào đó của câu.

II. Công thức câu chẻ tiếng Anh 11

1. Câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ.

It + (be) + S + who/that + V…

Ex: Lan is the best dancer. (Lan là người nhảy giỏi nhất).

➔ It is Lan who is the best dancer. (Đây là Lan người mà nhảy giỏi nhất).

2. Câu chẻ nhấn mạnh vào động từ.

S + Auxilliar + Vinf…

➔ Câu chẻ nhấn mạnh động từ ta dùng trợ động từ tương đương với thời động từ chính của câu và động từ chính ở dạng nguyên thể.

Ex:

I finished all my work yesterday.

(Tôi đã kết thúc tất cả công việc của tôi ngày mai).

➔ I did finish all my work yesterday.

(Tôi đã kết thúc tất cả công việc của tôi ngày mai).

3. Câu chẻ nhấn mạnh vào tân ngữ.

It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Ex:

I gave her a pen last night. (Tôi đã tặng cô ấy một chiếc bút tối qua).

➔ It was her whom I gave a pen last night.

(Cô ấy người mà tôi đã tặng một chiếc bút tối qua).

4. Câu chẻ nhấn mạnh vào các thành phần khác của câu.

It + be + (thành phần câu cần được nhấn mạnh) + that + S + V.

Ex: She lives in a small house. (Cô ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ).

➔ It is a small house that she lives in.

(Nó là một ngôi nhà nhỏ nơi mà cô ấy sống).

III. Câu chẻ trong câu bị động.

Câu chủ động: It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Câu bị động: It + be + N + that/whom + tobe + Ved/PII + … + by O(S).

Ex:

Jim gave her boyfriend a lot of gifts.

(Cô gái này đã tặng cho bạn trai cô ấy rất nhiều quà).

➔ It was Jim’s boyfriend whom was given a lot of gifts.

(Bạn trai của Jim người mà đã được tặng rất nhiều quà bởi cô ấy).

IV. Bài tập về câu chẻ có đáp án

Câu chẻ là dạng cấu trúc khá phổ biến trong các bài tập tiếng anh lớp 11. Các bạn cần nắm vững lý thuyết bên trên và làm các bài tập ngay sau đây để củng cố. Dưới đây là một vài bài tập nhỏ chúng tôi đã tổng hợp dành cho các bạn:

Bài 1. Viết lại câu không làm thay đổi nghĩa và use cấu trúc câu chẻ với từ được gạch chân.

1. Gim will visit my grandparents next month.

➔ _________________________________. (will be)

2. Her father hit this dog in the yard.

➔ _________________________________. (was)

3. His girlfriend made some candies for his birthday’s party.

➔ _________________________________. (was)

4. Tom passed the test last week.

➔ _________________________________. (was)

5. We were born in Hanoi.

➔ _________________________________. (that)

6. They cleaned the doors this morning.

➔ _________________________________. (cleaned)

Xem đáp án

1. It will be Gim who visit my grandparents next month.

2. It was this dog that her father hit in the yard.

3. It was his girlfriend who made some candies for his birthday’s party.

4. It was last week that Tom passed the test.

5. It was Hanoi that We were born in.

6. It was the doors that were cleaned this morning.

Bài 2. Rewrite these sentences with the same meaning and using the cleft sentences with underlined word:

1. My father usually complains about my students whenever they go to my house.

--------------------------------------------------------------------

2. I used to like climbing up tress and pick fruits.

--------------------------------------------------------------------

3. My neighbors always make noise at night.

---------------------------------------------------------------------

4. We often complain about the noise at night.

---------------------------------------------------------------------

5. You gave her a bunch of rose last week.

---------------------------------------------------------------------

6. Our English teacher is the greatest teacher in the world.

---------------------------------------------------------------------

7. The earthquake destroyed everything two years ago.

---------------------------------------------------------------------

8. My recent computer helps me a lots in preparing tasks for my students.

--------------------------------------------------------------------

9. My students’ bad behavior made me sad yesterday morning.

--------------------------------------------------------------------

10. The man gave her the book.

--------------------------------------------------------------------

11. He bought two houses on Nguyen Trai Street at the age of 25. (that)

--------------------------------------------------------------------

12. Students usually ask the teacher a lot of interesting questions. (who)

--------------------------------------------------------------------

13. My mom is making some cakes for our dinner. (that)

--------------------------------------------------------------------

14. The poor girl won first prize in the singing competition. (that)

--------------------------------------------------------------------

15. My friend gave me a present at my birthday party. (that)

--------------------------------------------------------------------

16. We really enjoy doing volunteer work. (that)

--------------------------------------------------------------------

Xem đáp án

1. It is my father that/who usually complains about my students whenever they go to my house.

2. It was I that/who used to like climbing up tress and pick fruits.

3. It is my neighbors who/that always make noise at night.

4. It is we who/that often complain about the noise at night.

5.It was you/that who gave her a bunch of rose last week.

6.It is our English teacher who/that is the greatest teacher in the world.

7.It was the earthquake that destroyed everything two years ago.

8. It is my recent computer that helps me a lots in preparing tasks for my students.

9. It was my student’s bad behavior that made me sad yesterday morning.

10. It was the man who/that gave her the book.
11. It was at the age of 25 that he bought two houses on Nguyen Trai Street.

12. It is the teacher who students usually ask a lot of interesting questions.

13. It is for our dinner that my mom is making some cakes.

14. It was first prize that the poor girl won in the singing competition.

15. It was at my birthday party that my friend gave me a present.

16. It is volunteer work that we really enjoy doing.

Bài 3: Reorder the words to make complete sentences.

1. It/ he/ his/ that/ changed/ father's/ a/ after/ was/ death / lot./ himself

________________________________________

2. going/ to/ am/ I/ the / Tokyo/ that/ in / It/ is/ holiday./ spend

________________________________________

3. USA/ 2008/ got/It/ the / married./ in/ settled/ down/ he/ was/ that/ in/ and

________________________________________

4. that/ It/ mom/ was/ their/ gave / on/ wedding / anniversary / dad/ diamond/ ring./ my/ my/ a/

________________________________________

5. some/ It/ in / boyfriend/ me/ took / beautiful/ photos/ my/ was / who/ for/ Japan.

________________________________________

Xem đáp án

1. It was after his father’s death that he changed himself a lot.

2. It is in Tokyo that I am going to spend the holiday.

3. It was in 2008 that he settled down in the USA and got married.

4. It was on their wedding anniversary that my dad have my mom a diamond ring.

5. It was my boyfriend who took some beautiful photos for me in Japan.

Bài 4: Choose the correct sentence that is written using the underlined part and cleft sentence with “It”.

1. He spent his summer vacation in Da Lat.

A. It is in Da Lat that he spent his summer vacation.

B. It was in Da Lat that he spent his summer vacation.

C. It is in Da Lat that he spends his summer vacation.

D. It was in Da Lat where he spends his summer vacation.

2. Candidates all over the world took part in the competition with great enthusiasm.

A. It is great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

B. It was great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

C. It was with great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

D. It is with great enthusiasm which candidates all over the world take part the competition.

3. He gains impressive achievements at the age of 20.

A. It is at the age of 20 that he gains impressive achievements.

B. It was at the age of 20 that he gains impressive achievements.

C. It is at the age of 20 that he gained impressive achievements.

D. It was at the age of 20 that he gained impressive achievements.

4. Mary made a great contribution to her husband's success.

A. It is Mary who made a great contribution to her husband's success.

B. It was Mary who makes a great contribution to her husband's success.

C. It was Mary who made a great contribution for her husband's success.

D. It was Mary who made a great contribution to her husband's success.

5. Most parents are willing to lend their ear to their children.

A. They are their children that most parents are willing to lend their ear to.

B. It is their children that most parents are willing to lend their ear to.

C. They are their children that most parents are willing to lend their ear.

D. It is their children that most parents are willing to lend their ear.

Xem đáp án

1. B

2. C

3. A

4. D

5. B

Bài 5. Rewrite the following sentences, using the cleft sentences “It is/ was … that” to emphasize the underlined words or phrases

1. Many teenagers spend a lot of time thinking and talking about being in a relationship.

_______________________________________

2. Welsh boys gave hand - carved wooden spoons to girl as a symbol of their love

_______________________________________

3. Dating is left for the college years in Japan

_______________________________________

4. Once married, the South Korean man expect his wife to be a more traditional woman.

_______________________________________

5. A South Korean boy often holds his girlfriend’s handbag during a date.

_______________________________________

6. The droughtmade many people suffer in this area.

_______________________________________

7. We climbed to the top of the volcanoduring our excursion.

_______________________________________

8. Renewable energywill provide a better environment for all of us.

_______________________________________

9. The environmentalist at the conferenceexplained how renewable energy resources will change the environment.

_______________________________________

10. The firefighter savedmany lives from the fire yesterday.

_______________________________________

Xem đáp án

1. It is many teenagers that spend a lot of time thinking and talking about being a relationship

2. It was hand - carved spoons that Welsh boys gave to girls as a symbol of their love

3. It is for the college years that dating is left in Japan

4. Once married, it is a more traditional woman that the South Korean man expect his wife to be.

5. It is his girlfriend’s handbag that a South Korean boy often holds during a date.

6. It was the drought that made people suffer in this area.

7. The top of the volcano was (the place) where we climbed during our excursion.

8. It’s renewable energy that will provide a better environment for all of us.

9. It was the environmentalist at the conference who explained how renewable energy resources will change the environment.

10. What the firefighter did was (to) save many lives from the fire yesterday.

Bài 6. Complete each gap with one of the words in the box. Where necessary (but only where necessary) add that.

person

day

way

place

thing

reason

1.The ____________ you really need to speak to is Mike, the guy standing by the fire.

2.One ____________ I've asked you here today is to talk about last week's sales.

3.The ____________ really got my goal was that he never even apologized.

4.The main ____________ I want to talk to you is to discuss your future.

5.The ____________ it works is that you press this button here and hey presto!

6.The ____________ we got married was the happiest day of my life.

7. One ____________ I'll never forget is Ba Na Hills.

8.The ____________ you need to remember is that he's only a child.

9.The ____________ impressed me the most was Mary; she really knew her stuff.

10. One ____________ to get it through the door is to put it on its end.

Xem đáp án

1.The _____pearson_______ you really need to speak to is Mike, the guy standing by the fire.

2. One _____reason_______ I've asked you here today is to talk about last week's sales.

3.The _____thing that_______ really got my goal was that he never even apologized.

4.The main _____reason_______ I want to talk to you is to discuss your future.

5.The _____way_______ it works is that you press this button here and hey presto!

6.The ______day______ we got married was the happiest day of my life.

7. One _____place_______ I'll never forget is Ba Na Hills.

8.The _____thing_______ you need to remember is that he's only a child.

9.The _____person that_______ impressed me the most was Mary; she really knew her stuff.

10. One _____way_______ to get it through the door is to put it on its end.

Bài 7: Rewrite the following sentences using the words given in bold.

1. We just need 3 minutes to fix it. (all)

_____________________________________________

2. I'm not questioning her dedication, (isn't)

_____________________________________________

3. Those men are totally ruthless, (what)

_____________________________________________

4. We inherited everything except the garden, (only thing)

_____________________________________________ 

5. You know the shop assistant told me exactly the same thing, (that's)

_____________________________________________

6. We're cleaning the house, (doing)

_____________________________________________

Xem đáp án

1. All we need is 3 minutes (to fix it).

2. It isn't her dedication (that) I'm questioning.

3. What those men are is totally ruthless.

4. The only thing we didn't inherit was the garden./ The garden was the only thing we didn't inherit.

5. That's exactly what the shop assistant told me.

6. What we are doing is cleaning the house.

Bài 8: Use a cleft sentence to rewrite the following statements. The emphasis is put on the word in bold.

1. The person who told me about the hotel was Keith.

_____________________________________________

2. Only when the plane landed I felt a great sense of relief.

_____________________________________________

3. I left because I felt ill.

_____________________________________________

4. Sarah saw a plane not a UFO.

_____________________________________________

5. I had to borrow my father’s car to go to the job interview.

_____________________________________________

6. The reason why I’ve come is to discusss my future with you.

_____________________________________________

Xem đáp án

1. It was Kieth the person who told me about the hotel.

2. It was only when the plane landed that I felt a great sense of relief.

3. It was because I felt ill that I left.

4. It was a plane that Sarah saw, not an UFO.

5. It was my father’s car that I had to borrow to go to the job interview.

6. It is to discuss my future with the reason that I’ve come.

Bài 9. Transform the following sentences into cleft sentences

1. I wanted to buy a vintage auto because of my nostalgia for bygone auto designs.

______________________________________________

2. Driving a vintage car makes you stand out in a crowd.

______________________________________________

3. The beautiful design of the classic Thunderbird makes owning it a jou.

______________________________________________

4. The 1957 Chevy is so special because of its two-toned exterior and its graceful fins.

______________________________________________

5. Muscles cars are exciting to own because of their unique design features and tremendous power.

______________________________________________

Xem đáp án

1. It was my nostalgia for bygone auto design that made me want to buy a vingtage auto.

2. What makes you stand out in a crowd is driving a vintage car.

3. What makes owing a classic Thunderbird a joy is its beautiful design.

4. What makes the 1957 Chevy so special is its two-toned exterior and its graceful fins.

5. What makes muscle cars so exciting to own are the unique design feature and its tremendous power

Bài 10. Choose the best option to complete the cleft sentences

1. ______________ my friend came to see me late

A. It was last night that

B. It was last night which

C. It was last night when

D. It was last night whom

2. _________ the little boy greeted in a strange language

A. It was his grandfather whom

B. It was his grandfather who

C. It was his grandfather that

D. It was his grandfather which

3. _________ asked the policeman a lot of questions

A. It was the pedestrian whom

B. It was the pedestrian what

C. It was the pedestrian who

D. It was the pedestrian when

4. ___________ the boy scored the goal.

A. It was for his team whom

B. It was for his team what

C. It was for his team that

D. It was for his team which

5. ___________ my wife to me on my last birthday party

A. It was this T - shirt that

B. It was this T -shirt which

C. It was this T - shirt who

D. It was this T - shirt whom

6. _________ the woman gave him.

A. It was the English book which

B. It was the English book what

C. It was the English book that

D. It was the English who

Xem đáp án

1. A

2. A

3. C

4. C

5. A

6. C

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 11: Câu Chẻ. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,.. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 11 tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
9 87.777
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm