Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I

1 986

Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I. Đây là mẫu báo cáo để tổng kết, đánh giá những thành tích đã đạt được của công đoàn nhà trường từ đó thấy được nhược điểm cần khắc phục và đưa ra phương hướng cho học kỳ II.

Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC…….

CĐCS TRƯỜNG…….

….….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 .................... ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I NĂM HỌC....................
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ II

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Tổng số cán bộ, đoàn viên:…..người (nữ:…..người, nam….. người).
  • Tổng số đảng viên:….người
  • Số đảng viên kết nạp học kỳ I: …..người
  • Số đoàn viên kết nạp học kỳ I:……. người

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học....................là năm học tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; là năm học tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm………..

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Giáo dục huyện Tây Hòa, LĐLĐ huyện Tây Hòa và sự phối hợp có hiệu quả với Lãnh đạo Trường, phong trào cán bộ công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn trong trường đạt được những thành tích đáng trân trọng đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của trường.

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong ngành; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

1.1. Chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động

- Công đoàn cơ sở triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến các đoàn viên, đã có nhiều giải pháp phù hợp, tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NGNLĐ như: Tổ chức Hội thi nấu ăn nhân kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

- Công đoàn cơ sở đã tích cực phối hợp với Trường kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời, minh bạch các chế độ phụ cấp như: phụ cấp ưu đãi; phụ cấp chức vụ; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm theo các văn bản quy định của Nhà nước; giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đóng góp duy trì “Quỹ tương trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên” ngành giáo dục và đào tạo huyện với số tiền quy định: 4.000đ/CB, CC, VC/tháng, đóng góp hỗ trợ gia đình có cán bộ, công chức, viên chức qua đời với số tiền: 5.000đ/CB, CC.

- Tham gia xây dựng “Quỹ mái ấm công đoàn” hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam thành lập giai đoạn 2013-2018, “Quỹ mái ấm công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên phát động.

1.2. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGLĐ

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xét tăng 1%, 2% phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Xét nâng lương đợt 2 năm…...

- Không có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo và lao động.

- Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị cơ sở, đây chính là giải pháp hiệu quả nhất trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ quan trường học

1.3. Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị

Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp chú trọng xây dựng môi trường sư phạm: “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện - An toàn”; do đó, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động được CĐCS trường quan tâm thường xuyên.

1.4. Hoạt động xã hội

- Tổ chức Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm đến hoạt động xã hội từ thiện, triển khai quyên góp đầy đủ, kịp thời các khoản quỹ do các cấp, các ngành phát động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học

- Trong học kỳ, Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức cho nhà giáo và lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tiếp tục quán triệt và thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Luật Viên chức năm 2010, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2015.

- Tổ chức học tập, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 20-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.

- Công đoàn cơ sở triển khai đến các đoàn viên Nghị quyết, chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác công đoàn của Công đoàn Giáo dục và LĐLĐ huyện, công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Kỷ niệm Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày Nhà giáo Việt Nam...

- Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tốt với chuyên môn tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc thực thi pháp luật, nâng cao văn hoá nhà giáo, giữ vững kỷ cương đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện nghiêm những quy định của ngành.

2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Công đoàn Cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn vững, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng theo hướng chuẩn hoá; bố trí sắp xếp giáo viên, nhân viên hợp lý.

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để CBQL, GV và NV theo học các lớp đạt chuẩn và trên chuẩn; trong học kỳ có 03 cán bộ, giáo viên đang theo học các lớp cao đẳng, đại học và 01 nhân viên học trung cấp. Có 02 cán bộ, giáo viên học lớp trung cấp chính trị.

- Tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều loại hình bồi dưỡng năng lực chuyên môn như: Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, phong trào viết và áp dụng sáng kiến, phong trào nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp soạn giảng, tự làm đồ dùng dạy học…

3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành

3.1. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

a) Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; trường đã tích cực huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương làm bê tông sân trường, xây dựng bồn hoa cây cảnh, cải tạo cảnh quan, xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đặc biệt chú trọng tổ chức hội thi “Trang trí trường - lớp học để nâng cao chất lượng giáo dục”

b) Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường, đẩy mạnh và nâng cao phong trào thi đua thường xuyên của năm học. Tích cực đề ra các biện pháp để duy trì, củng cố và nâng cao thi đua chủ điểm (theo đợt) nhằm tạo ra chất lượng mũi nhọn: Học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp. Đây là thành tố làm nhiệm vụ nuôi dưỡng để phát triển phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

3.2. Các cuộc vận động

a) Cuộc vận động” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Ngay từ đầu năm học, Công đoàn Cơ sở đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, nhà giáo và người lao động viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ công tác và sinh hoạt của mỗi người.

- Cán bộ, công chức, viên chức trong trường đã đăng ký cam kết thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

b) Cuộc vận động “Hai Không”

Toàn trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” tập trung vào công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức chấm trả bài, thực hiện kiểm tra, thi cử nghiêm túc, cải tiến công tác đánh giá, xếp loại, tăng cường hoạt động kiểm tra nhằm củng cố, duy trì và nâng chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công đoàn Cơ sở chỉ đạo các Tổ Công đoàn thường xuyên đánh giá vai trò, vị trí và kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động
“Hai không” của Tổ mình.

c) Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; vận động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện tốt. Quy định về đạo đức nhà giáo, kiên quyết chấn chỉnh, giải quyết triệt để những giáo viên vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo; phổ biến, nhân rộng các tấm gương điển hình trong học tập, lao động sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; thường xuyên vận động cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn, học tập ngoại ngữ, tin học. Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp qua 2 phẩm chất “Vừa hồng - Vừa chuyên”, tích cực hưởng ứng tốt phong trào nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp soạn - giảng; chú trọng tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sáng tạo.

d) Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học đạt hiệu quả cao; tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp đảm bảo hoạt động dân chủ theo tinh thần Nghị định Số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; ra sức vận động cán bộ, công chức, viên chức tự phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng để duy trì khối đoàn kết, nhất trí nội bộ. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thể hiện ý thức giữ gìn trật tự, kỷ cương trong việc duy trì đoàn kết nhất trí nội bộ, ý thức chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

đ) Cuộc vận động “Xã hội hóa giáo dục”

Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tham mưu với chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều nguồn lực xã hội được huy động đầu tư cho giáo dục góp phần xây dựng trường học theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa; cải tạo, tu sửa một số công trình phòng học bị xuống cấp đảm bảo các điều kiện dạy và học.

Đánh giá bài viết
1 986
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm