Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa học năm 2020 - 2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Emailh tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC K I
MÔN HÓA HỌC 9
Thi gian: 45 phút
I. Trc nghiệm khách quan: (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng đu câu mà
em cho là đúng nht trong mỗi câu hỏi sau đây:
Câu 1. Đâu là công thức ca oxit bazơ?
A. CuO,CO
2
, CaO B. CO
2
, SO
2
, P
2
O
5
C. CuO, MgO, K
2
O D. CO
2
, CaO, FeO
Câu 2. Dãy nào sau đây là oxit axit?
A. CO
2
,SO
3
,P
2
O
5
B. MgO,ZnO,CO
C. FeO, MgO, Na
2
O D. CO,ZnO, Al
2
O
3
Câu 3. Đất kim có đ pH?
A. >7 B. <7 C. >=7 D. =7
Câu 4. Dung dch m qu tím hóa xanh là?
A. NaCl B. Na
2
SO
4
C. NaOH D. HCl
Câu 5. Cho dung dch BaCl
2
vào dung dch Na
2
SO
4
. Phn ng này thuc loi:
A. Phản ng trao đổi B. Phn ng hoá hp
C. Phn ng trung hoà D. Phản ng thế
Câu 6. Đồng Nitrat c dng đưc với?
A. FeCl
2
B. ZnSO
4
C. NaOH D. KCl
Câu 7. Khi nhiệt phân Fe(OH)
3
ta thu đưc sn phẩm nào sau đây :
A. FeO và H
2
O B. FeO và CO
2
C. Fe
2
O
3
và H
2
O D. Fe
2
O
3
và CO
2
Câu 8. Muối nào sau đây c dụng được với dung dịch NaOH?
A. CaCl
2
B. CuSO
4
C. BaCl
2
D. K
2
CO
3
Câu 9. Điện phân NaCl có màng ngăn, sản phẩm thu đưc là một trong nhng cht nào
sau đây?
A. NaCl B. NaOH C. H
2
O D. HCl
Câu 10. Kim loại nào sau đây không c dụng với axit H
2
SO
4
loãng?
A. Fe B. Zn C. Cu D. Mg
Câu 11. Cho các cặp cht sau, cặp cht nào tác dng đưc vi nhau:
A. HCl với Cu B. HCl vi Zn
C. H
2
SO
4
với SO
2
D. H
2
SO
4
vi CO
2
Câu 12. Mui nào sau đây có th tác dng đưc vi dung dịch Ba(OH)
2
A. NaNO
3
B. CaSO
4
C. KCl D. NaCl
Câu 13 : Bazơ nào sau đây bazơ kim?
A. Al(OH)
3
B. NaOH C. Fe(OH)
3
D. Cu(OH)
2
Câu 14: Dãy chất o sau đây bị nhit phân hủy :
A.CaCO
3
, Cu(OH)
2
, Fe(OH)
2
C. Cu(OH)
2
, CuO, NaOH
B.CaO, CaCO
3
, Cu(OH)
2
D. CaCO
3
, NaOH, Fe(OH)
3
Câu 15: Để nhn biết dd NaOH Ba(OH)
2
ta ng hoá chất nào sau đây:
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tập min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Emailh tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. H
2
SO
4
B. HCl C. NaCl D. H
2
O
Câu 16 : Dãy ng thc hóa học gm toàn b phân bón đơn là :
A. KCl, NH
4
Cl, Ca
3
(PO
4
)
2,
KNO
3
. C. Ca(H
2
PO
4
)
2
, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
Cl
B. KNO
3
, NH
4
Cl, NH
4
NO
3
, Ca
3
(PO
4
)
2
. D. NH
4
Cl, KNO
3
, KCl.
B. Phn t lun (6đ)
Câu 17 (1 đ) : Hoàn thành PTHH cho đồ phn ứng sau : (mỗi du i tên mt
phương trình phn ng, viết điu kiện nếu ):
Na
(1)
Na
2
O
(2)

NaOH
Câu 18 (2đ): Nung m gam mui BaCO
3
nhiệt độ cao, sau phn ng thu đưc khí
cacbonic và 45,9 gam oxit.
a. Viết phương trình hóa học.
b. Tính th tích khí CO
2
to thành ktc) và m?
Câu 19 (2đ): Cho 6,5g Zn o 200 gam dung dch FeSO
4
15,2%. Sau khi phn ng xảy
ra hoàn toàn,cho biết:
a/ Chất nào hết cht nào dư ?
b/ Tính nng độ % của từng cht có trong dung dịch sau phản ng ?
Câu 20(1 đ): Ch ng 1 thuc th phân bit c dung dch không màu sau: H
2
SO
4
, HCl,
BaCl
2
, NaOH.
(Biết Ba = 137, C = 12, O = 16, Ca=40, Zn=65, Fe=56, S=32)
ĐÁP ÁN BẢNG ĐIỂM
1. Trc nghiệm khách quan:
Mi ý đúng đưc 0,25 điểm.
Câu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp
án
A
A
C
A
C
C
B
B
C
B
B
B
A
A
C
2. T lun:
Ni dung
Đim
Câu 17: (1đ)
1) 4Na + O
2
o
t
2Na
2
O
2) Na
2
O + H
2
O
2NaO
Mi p/t
đúng 0,5
đim
Câu 18:
n
BaO
= 45,9/153 =0,3 mol
BaCO
3
o
t
BaO + CO
2
(1)
Mol : 0,3 0,3 0,3
V
CO2
= 0,3.22,4 = 6,72 (lít)
m
BaCO3
= 0,3.(137+ 12 + 16.3) = 59,1 (gam)
Câu 19: n
Zn
= 0,1 mol ; n
FeSO4
= 0,2 mol
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tập min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Emailh tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Zn + FeSO
4
Fe + ZnSO
4
(2)
Trước pu 0,1 0,2 0 0 mol
Phn ng 0,1 0,1 0,1 0 ,1
Sau pu 0 0,1 0,1 0,1
a,Zn hết, FeSO
4 dư
b,Dung dch sau pu: ZnSO
4
= 0,1 mol
FeSO
4 dư
= 0,1 mol
m
ddsau pu
= 6,5 + 200 0,1.56 = 200,9 gam
C
% ZnSO4
= 0,1.161.100% = 8,01%
200,9
C
%FeSO4
= 0,1.152.100% = 7,57%
200,9
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 20:
- Trích mu th vào từng ng nghim riêng bit
- Cho qu m vào tng mu thử:
+ Mẫu th o chuyn đ H
2
SO
4,
HCl
+ Mẫu th o chuyn xanh là NaOH
+ Mẫu th o không chuyn màu QT là BaCl
2
-Cho BaCl
2
vào 2 dung dịch axit
+ ng ngim nào có kết ta H
2
SO
4
+ ng nghiệm nào không hin ng là HCl
H
2
SO
4
+ BaCl
2
HCl + BaSO
4
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Ghi chú : Mi phương trình chưa n bng hoc thiếu điều kin tr ½ s điểm ca
phương trình đó, hc sinh có th gii theo nhiu phương pháp khác nhau nếu đúng vn
cho đim tối đa.
ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC K I
MÔN HÓA HỌC 9
Thi gian: 45 phút
I. Trc nghiệm khách quan: (4 điểm) (0,25 đ/câu) Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô trng:
Câu 1 : y ng thức hóa học gồm toàn b phân bón đơn :
A. KCl, NH
4
Cl, Ca
3
(PO
4
)
2,
KNO
3
. C. Ca(H
2
PO
4
)
2
, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
Cl
B. KNO
3
, NH
4
Cl, NH
4
NO
3
, Ca
3
(PO
4
)
2
. D. NH
4
Cl, KNO
3
, KCl.
Câu 2. Dung dch làm qu tím hóa xanh là?
A.NaCl B. Na
2
SO
4
C. NaOH D. HCl
Câu 3. Khi nhiệt phân Fe(OH)
3
ta thu đưc sn phm o sau đây :
A. FeO và H
2
O B. FeO CO
2
C. Fe
2
O
3
và H
2
O D. Fe
2
O
3
và
CO
2
Câu 4 Đất kiềm có độ pH?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa học năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa học năm 2020 - 2021 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra môn Hóa lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa học năm 2020 - 2021. Tài liệu gồm 2 đề thi kèm theo đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa học năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 18
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm