Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2024

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2024 được VnDoc chọn lọc từ đề thi của các trường Tiểu học có bảng ma trận chuẩn kiến thức theo Thông tư 22 và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 4 Số 1

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Rút gọn phân số \frac{17}{51} thì ta được phân số tối giản là:

A. \frac{14}{34}

B. \frac{17}{51}

C.\frac{7}{17}

D. \frac{1}{3}

b) Trong các phân số sau, phân số nào tối giản là:

A. \frac{18}{81}

B. \frac{71}{72}

C.\frac{25}{100}

D. \frac{3}{18}

Câu 2 (1 điểm) \frac{6}{7}của 35 là:

(Em khoanh vào đáp án đúng)

A. 30

B. 210

C. 245

D. 70

Câu 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm

a) 7 tấn 20 kg = …….. kg

b) 2 giờ 16 phút = ...…phút

Câu 4 (1 điểm): \frac{2}{3}: x=\frac{1}{5} có giá trị là:

(Em khoanh vào đáp án đúng)

A. \frac{3}{10}

B. \frac{2}{15}

C.\frac{10}{3}

D. \frac{3}{8}

Câu 5 (1 điểm): So sánh các cặp phân số sau:

( Em điền dấu >, < , = vào ......)

a) \frac{7}{12} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \frac{7}{13}

b) \frac{10}{18} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots . \frac{11}{18}

c) \frac{5}{8} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \frac{10}{16}

d) 1 \ldots \ldots \ldots \ldots \frac{70}{71}

Câu 6 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) 9 km2 60 m2 = ....... m2

A. 90060
B. 90006
C. 9000060
D. 900060

b) 8000 năm = ..........thế kỉ

A. 80 thế kỉ
B. 8 thế kỉ
C. 800 thế kỉ
D. 8000 thế kỉ

Câu 7 (1 điểm): Hình thoi có độ dài hai đường chéo là: 13cm và 4cm thì diện tích thoi là: .........................................

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 8 ( 1 điểm ): Tính

a) \frac{1}{4}+1=

b) \frac{4}{25} \times \frac{5}{4}=

c) \frac{7}{4}-\frac{3}{5}=

d) \frac{3}{4}: \frac{1}{4}=

Câu 9 (1 điểm): Một vườn hoa hình bình hành có độ dài đáy hơn chiều cao 48 m và chiều cao bằng \frac{2}{5}độ dài đáy. Tính diện tích vườn hoa đó?

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất

\text { a) } \frac{5}{9} \times \frac{5}{11}+\frac{5}{11} \times \frac{4}{9}

\text { b) } \frac{7}{11}+\frac{7}{3}+\frac{15}{11}+\frac{8}{3}

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Câu 1: mỗi phần 0,5 đ

Câu 2 (1 đ)

Câu 3: mỗi phần 0,5 điểm

Câu 4 (1 đ)

a) D

b) B

A

a) 7020

b) 136

C

Câu 5: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm:

a) .....>.....

b) .....<.....

c) .....=......

d) 1....>.....

Câu 6 (1 điểm): Điền đúng kết quả được mỗi phần 0,5 điểm:

a) C

b) A

Câu 7 (1 điểm): 26 cm2

PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm

Câu 8: Đúng mỗi phần được 0,25 điểm. Thứ tự kết quả:

a) \frac{5}{4}

b) \frac{1}{5}

c) \frac{23}{30}

d) 3

Câu 9 : (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần) 0,2 điểm

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là: 48 : 3 x 2 = 32 (m) 0,2 điểm

Chiều dài của mảnh vườn đó là: 32 + 48 = 80 (m) 0,2 điểm

Diện tích của mảnh vườn đó là: 80 x 32 = 2160 (m2) 0,2 điểm

Đáp số: 2560 m2

Câu 10: Đúng mỗi phần được 0, 5 điểm.

\text { a) } \frac{5}{9} \times \frac{5}{11}+\frac{5}{11} \times \frac{4}{9}

\begin{aligned}
&=\frac{5}{11} \times\left(\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\right) \\
&=\frac{9}{14} \times 1=\frac{9}{14}
\end{aligned}

b)

\begin{aligned}
\frac{7}{11} &+\frac{7}{3}+\frac{15}{11}+\frac{8}{3} \\
=&\left(\frac{7}{11}+\frac{15}{11}\right)+\left(\frac{7}{3}+\frac{8}{3}\right) \quad 
&=\frac{22}{11}+\frac{15}{3}
\end{aligned}

= 2 + 5 = 7

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Toán bao gồm 5 đề thi, mỗi đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Nội dung đề thi là các dạng bài tập trong tâm bám sát chương trình học giúp các em nắm được cấu trúc đề thi và các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 4.

2. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 4 Số 2

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1: Trong các số: 105; 5643; 2718; 345 số nào chia hết cho 2?

A. 105

B. 5643

C. 2718

D. 345

Câu 2: Giá trị chữ số 4 trong số 17 406 là:

A. 4

B. 40

C. 400

D. 4000

Câu 3: Phân số \frac{75}{300} được rút gọn thành phân số tối giản là:

A. \frac{25}{100}

B. \frac{15}{60}

C. \frac{1}{4}

D. \frac{5}{50}

Câu 4: Giá trị của biểu thức 125 x 2 + 36 x 2 là:

A. 572

B. 322

C. 233

D. 286

Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:

a) 1m2 25cm2 = … cm2

A. 10025

B. 125

C. 1025

D. 12500

b) 3 giờ 15 phút = ...... phút

A. 315

B. 185

C. 180

D. 195

Viết vào chỗ chấm.

Câu 6: Tính:

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{4}=

b) \frac{2}{3}-\frac{3}{8}=

c) \frac{3}{7} \times \frac{4}{5}=

d) \frac{2}{5}: \frac{2}{3}=

Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 x 36 x 2

b) 127 + 1 + 73 + 39

Câu 8: Trên hình vẽ sau:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

a) Đoạn thẳng song song với AB là .....................................................................................

b) Đoạn thẳng vuông góc với ED là .....................................................................................

Câu 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36 m. Chiều rộng bằng \frac{4}{6}chiều dài.

a) Tính chu vi của thửa ruộng đó.

b) Tính diện tích của thửa ruộng đó.

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 1: 0.5 điểm C. 2718

Câu 2: 0,5 điểm C. 400

Câu 3: 0.5 điểm C.

Câu 4: 1 điểm B. 322

Câu 5: 1 điểm

a) 0.5 điểm A. 10025

b) 0.5 điểm D. 195

Câu 6. 2 điểm

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{4}=\frac{8}{20}+\frac{15}{20}=\frac{23}{20} (0,5 điểm)

b) \frac{2}{3}-\frac{3}{8}=\frac{16}{24}-\frac{9}{24}=\frac{7}{24} (0,5 điểm)

c) \frac{3}{7} \times \frac{4}{5}=\frac{3 \times 4}{7 \times 5}=\frac{12}{35} (0,5 điểm)

d) \frac{2}{5}: \frac{2}{3}=\frac{2}{5} \times \frac{3}{2}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5} (0,5 điểm)

Câu 7: 1 điểm

a) 5 x 36 x 2 = (5 x 2) x 36

= 10 x 36

= 360 (0.5 điểm)

b) 127 + 1 + 73 + 39 = (127 + 73) + (1 + 39)

= 200 + 40

= 240 (0.5 điểm)

Câu 8: 0,5 điểm

a. Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DE (0.25 điểm)

b. Đoạn thẳng ED vuông góc với đoạn thẳng DC (0.25 điểm)

Câu 9: 2 điểm

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

36 : 6 x 4 = 24 (m) (0,25 điểm)

a. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

(36 + 24) x 2 = 120 (m) (0,25 điểm)

b. Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

36 x 24 = 864 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: a. 24m (0,25 điểm)

b. 864 m2

Câu 10: 1 điểm

Bài giải

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần) (0,25 điểm)

Số bé là: 30 : 3 = 10 (0, 25 điểm)

Số lớn là: 10 x 2 = 20

Đáp số: Số bé 10; Số lớn 20 (0,25 điểm)

3. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 4 Số 3

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số\frac{6}{7} bằng phân số nào dưới đây:

A. \frac{14}{18}

B. \frac{18}{21}

C. \frac{21}{18}

D. \frac{18}{14}

Câu 2: (0,5 điểm) Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 3: (0,5 điểm) Trung bình cộng của các số: 150 ; 151 và 152 là:

A. 150

B. 152

C. 151

D. 453

Câu 4: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 4 trong số 17 406 là:

A. 4

B. 40

C. 400

D. 4000

Câu 5: (0,5 điểm) 40 yến 5 kg = ……….kg?

A. 450

B. 45

C. 405

D. 90

Câu 6: (0,5 điểm) Một hình bình hành có diện tích là 2dm2 và độ dài đáy 10cm. Chiều cao hình bình hành đó là:

A. 2 dm

B. 200 cm

C. 2 m

D. 2 cm

Phần II. Tự luận:

Câu 7: (2 điểm) Tính:

a) \frac{5}{18}+\frac{9}{3}=

b) \frac{3}{5} \times \frac{5}{7}=

c) \frac{4}{9}-\frac{5}{18}=

d) \frac{4}{7}: \frac{2}{7}=

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết

a) \mathrm{x}-\frac{5}{18}=\frac{17}{72}

b) x: \frac{5}{9}=\frac{3}{72}

Câu 9: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \frac{1}{6}ngày = ….. giờ

b) 50 tạ = …… tấn

c) 2 m2 305 cm2 = .......... cm2

d) 2 thế kỉ = .............năm

Câu 10: (2 điểm) Bà hơn cháu 56 tuổi. Tuổi bà gấp 8 lần tuổi cháu. Tính tuổi của mỗi người.

Câu 11: (1 điểm) Tính nhanh:

\frac{15}{17} \times \frac{45}{33}-\frac{15}{17} \times \frac{12}{33}

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần II.: Trắc nghiệm: (3 điểm):

Câu 1: (0,5 điểm) B

Câu 2: (0,5 điểm) C

Câu 3: (0,5 điểm) C

Câu 4: (0,5 điểm) C

Câu 5: (0,5 điểm) C

Câu 6: (0,5 điểm) A

Phần II. Tự luận: (7 điểm):

Câu 1: ( 2 điểm ) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.

a) \frac{59}{18}

b) \frac{3}{7}

c) \frac{3}{18}

d) 2

Câu 2: ( 1 điểm ) Mỗi bài làm đúng được 0,5 điểm.

a) x =  \frac{37}{72}

b) x = \frac{5}{216}

Câu 3: ( 1 điểm ) Mỗi bài làm đúng được 0,25 điểm.

a) \frac{1}{6}ngày = 4 giờ

b) 50 tạ = 5 tấn

c) 2 m2 305 cm2 = 20305 cm2

d) 2 thế kỉ = 200 năm

Câu 4: (2 điểm)

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 8 - 1 = 7 (phần) (0,5 điểm)

Tuổi của bà là: (56 : 7) x 8 = 64 (tuổi) (0,5 điểm)

Tuổi của cháu là: 64- 56 = 8 (tuổi) (0,5 điểm)

Đáp số: Bà : 64 tuổi (0,5 điểm)

Cháu 8 tuổi

Câu 5: (1 điểm)

\frac{15}{17} \times \frac{45}{33}-\frac{15}{17} \times \frac{12}{33}=\frac{15}{17} \times\left(\frac{45}{33}-\frac{12}{33}\right)=\frac{15}{17} \times 1=\frac{15}{17}

4. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 4 Số 4

Câu 1: (1 điểm).

a) Phân số có giá trị bằng 1 là:

A. \frac{3}{3}

B. \frac{3}{2}

C. \frac{3}{4}

D. \frac{7}{2}

b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{9}

D. \frac{8}{8}

Câu 2: (1 điểm).

a) Phân số \frac{25}{100} rút gọn được phân số:

A. \frac{5}{10}

B. \frac{10}{20}

C. \frac{2}{8}

D. \frac{1}{4}

b) Phân số gấp 4 lần phân số \frac{3}{8} là:

A. \frac{12}{32}

B. \frac{12}{8}

C. \frac{3}{32}

D. \frac{7}{8}

Câu 3: (1 điểm).

a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ..... kg là:

A. 3500

B. 3005

C. 350

D. 305

Câu 4: (1 điểm) Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là:

A. \frac{5}{12}

B. \frac{7}{12}

C. \frac{7}{5}

D. \frac{5}{7}

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6: (1 điểm) Giá trị của biểu thức \frac{9}{16}-\frac{3}{16}: \frac{3}{8} là:

A. \frac{15}{16}

B. 1

C. \frac{5}{16}

D. \frac{1}{16}

Câu 7: (1 điểm) Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54cm²

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết:

a) \frac{3}{5} : x = 3

b) x : 52 = 113

Câu 9: (1 điểm) Tính:

\text { a) } \frac{1}{5}+\frac{4}{11}+\frac{4}{5}+\frac{7}{11}

\text { b) } \frac{5}{6}+\left(\frac{5}{9}-\frac{1}{4}\right)

Câu 10: (1 điểm). Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm hai số đó.

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4

5

6

7

Đáp án

A

C

D

B

B

A

C

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Câu 8: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

a) \frac{3}{5} : x = 3

x = \frac{3}{5}: 3

x = \frac{1}{5}

b) x : 52 = 113

x = 113 x 52

x = 5876

Câu 9: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

\text { a) } \frac{1}{5}+\frac{4}{11}+\frac{4}{5}+\frac{7}{11}=\left(\frac{1}{5}+\frac{4}{5}\right)+\left(\frac{4}{11}+\frac{7}{11}\right)=1+1=2

\text { b) } \frac{5}{6}+\left(\frac{5}{9}-\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{6}+\left(\frac{20}{36}-\frac{9}{36}\right)=\frac{5}{6}+\frac{11}{36}=\frac{30}{36}+\frac{11}{36}=\frac{41}{36}

Câu 10 (1 điểm).

Bài giải.

Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng hai số là 100. (0,2 điểm)

Ta có sơ đồ:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 0,2 điểm

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: (0,25 điểm)

100 : 5 x 2 = 40

Số lớn là: (0,25 điểm)

100 – 40 = 60

Đáp số: số bé: 40 (0,1 điểm)

Số lớn: 60

*Lưu ý: Học sinh có thể vẽ sơ đồ hoặc không vẽ. HS làm cách khác hoặc lập luận, làm gộp mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

VD: Tìm số bé 100 : (2 + 3) x 2 = 40

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết thực hiện các phép tính với số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.

Giải được bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Số câu

03

01

02

02

08

Số điểm

03

01

02

02

08

Đại lượng và đo đại lượng:

Biết đổi các đơn vị đo diện tích và khối lượng.

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi.

Số câu

1

01

Số điểm

1

01

Tổng

Số câu

03

03

02

02

10

Số điểm

03

03

02

02

10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

03

01

01

01

01

01

08

Câu số

1, 2,4

8

5

10

6

9

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

Câu số

3

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

7

Tổng số câu

03

02

01

01

01

01

01

10

Tổng số điểm

03

03

02

02

10

5. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 4 Số 5

Câu 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 150, chiều dài phòng học lớp đó đo được 6cm. Chiều dài thật của phòng học lớp đó là:

A. 9m
B. 5m
C. 10m
D. 6m

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:

\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}+\frac{1}{4}

\frac{4}{7}: \frac{2}{3}-\frac{3}{7}

Câu 3: Tìm x:

\frac{1}{3} \times \mathrm{x}=\frac{1}{6}

x-\frac{1}{5}=\frac{3}{10}

Câu 4: Trong một bình hoa hồng có 5 bông hoa đỏ và 8 bông hoa trắng. Tỉ số giữa hoa màu đỏ và hoa màu trắng là:

A. \frac3{13}

B. \frac85

C. \frac35

D. \frac58

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Trong hình thoi ABCD:

a) AB không song song với DC

b) AB vuông góc với AD

c) AB = BC = CD = DA

d) Chỉ có hai cặp cạnh bằng nhau

Câu 6: Một mảnh đất hình thoi có cạnh 10m được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài thu nhỏ cạnh hình thoi là mấy xăng-ti-mét?

A. 2cm

B. 20cm

C. 200cm

D. 2000cm

Câu 7: Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 30m và 20m. Diện tích khu đất là:

A. 200m2

B. 300m2

C. 20m2

D. 30m2

Câu 8: Chiều dài phòng học lớp em là 10m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài của lớp em trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 200m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Câu 10: Tính bằng hai cách:

\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{4}

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 1 (1 điểm) A

Câu 2

\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2 \times 3}+\frac{1}{4}=\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{4}{24}+\frac{6}{24}=\frac{10}{24}=\frac{1}{12}

\frac{4}{7}: \frac{2}{3}-\frac{3}{7}=\frac{4}{7} \mathrm{:} \frac{3}{2}-\frac{3}{7}=\frac{12}{14}-\frac{3}{7}=\frac{12}{14}-\frac{6}{14}=\frac{6}{14}=\frac{3}{7}

Câu 3

a) \frac{1}{3} \times \mathrm{x}=\frac{1}{6}

\begin{array}{l}
x=\frac{1}{6}: \frac{1}{3} \\
x=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}
\end{array}

b) x-\frac{1}{5}=\frac{3}{10}

\begin{array}{l}
x \quad=\frac{3}{10}+\frac{1}{5} \\
x \quad=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}
\end{array}

Câu 4: (0,5 điểm) D

Câu 5: (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

a) AB không song song với DC: S

b) AB vuông góc với AD: S

c) AB = BC = CD = DA: Đ

d) Chỉ có hai cặp cạnh bằng nhau: S

Câu 6: (1 điểm) A

Câu 7: (0,5 điểm) B

Câu 8: (1 điểm) Vẽ được đoạn thẳng dài 5cm.

Câu 9

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Tổng số phần bằng nhau là: (0,25 điểm)

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là: (0,25 điểm)

200 : 5 × 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (0,5 điểm)

200 – 80 = 120 (m)

Diện tích của mảnh đất là: (0,5 điểm)

120 × 80 = 9600 (m2)

Đáp số : 9600 m2 (0,25 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Cách 1

\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{4}=\left(\frac{4}{10}+\frac{5}{10}\right) \times \frac{1}{4}=\frac{9}{10} \times \frac{1}{4}=\frac{9}{40}

Cách 2

\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{4}=\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}+\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}=\frac{2}{20}+\frac{1}{8}=\frac{4}{40}+\frac{5}{40}=\frac{9}{40}

6. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 4 Số 6

Câu 1: (1đ) Nối các phân bằng nhau với nhau:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: (1đ) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 57m2 3cm2 = ………cm2 là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

a/ AB vuông góc với DC

b/ AH vuông góc với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ Diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4: (1đ) Mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bằng \frac{1}{5}tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5: (0,5đ) Kết quả phép cộng \frac13+\frac56= …… là:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 6: (0,5đ) Kết quả phép trừ 4-\frac{3}{5}= …… là:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 7: (1đ) Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 2 giờ 45 phút ……… 245 phút ;

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 8: (2đ) Tính:

a/ Đặt tính rồi tính: (1đ)

5487 + 8369

37978 – 5169

b/ Tính: (1đ)

4\times\frac{7}{4}

\frac{6}{11}:\frac{3}{4}

Câu 9: (1đ) Tìm x:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 10: (1đ) Lớp 4A có 34 học sinh. Nếu không tính bạn lớp trưởng thì số học sinh nam gấp đôi số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ, biết rằng lớp trưởng là nữ.

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (1đ) Nối các phân bằng nhau với nhau:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: (1đ) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 57m2 3cm2 = ………cm2 là: Chọn c

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC: S

b/ AH vuông góc với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ Diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2 Đ

Câu 4: (1đ) Mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bằng \frac{1}{5}tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là: Chọn c

Câu 5: (0,5đ) Kết quả phép cộng Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán= …… là : Chọn d

Câu 6: (0,5đ) Kết quả phép trừ 4-\frac{3}{5}= …… là: Chọn b

Câu 7: (1đ) Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 2 giờ 45 phút < 245 phút

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 8: (2đ) Tính:

a/ Đặt tính rồi tính: (1đ)

5487 + 8369 = 13856

37978 – 5169 = 32809

b/ Tính: (1đ)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 9: (1đ) Tìm x:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 10: (1đ) Lớp 4A có 34 học sinh. Nếu không tính bạn lớp trưởng thì số học sinh nam gấp đôi số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ, biết rằng lớp trưởng là nữ.

Giải: Nếu không tính lớp trưởng thì có số bạn là: 34 – 1 = 33 (bạn) (0,25đ)

Theo bài toán cho, ta có sơ đồ:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)(0,25đ)

Lớp 4A có số bạn nam là: 33 : 3 x 2 = 22 (bạn).(0,25đ)

Lớp 4A có số bạn nữ là: 34 - 22 = 12 (bạn).(0,25đ)

Đáp số : Nam: 22 bạn ; Nữ: 12 bạn.

Xem thêm:

7. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

8. Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 4

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán; đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt; đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh,...

Đánh giá bài viết
1.827 512.417
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Dương kute Thùy
  Dương kute Thùy

  😄uoo

  Thích Phản hồi 09/05/22
  • Lê Phan Bình An
   Lê Phan Bình An

   hmmmmmmmmmmm


   Thích Phản hồi 24/05/22
 • Dương kute Thùy
  Dương kute Thùy

  Không 

  Thích Phản hồi 09/05/22
  • Lê Phan Bình An
   Lê Phan Bình An

   cái bài cuối cùng đề cuối cùng sai nha người làm đề 

   Thích Phản hồi 24/05/22
   • Lê Phan Bình An
    Lê Phan Bình An

    Lớp 4A có số bạn nam là: 33 : 3 x 2 = 22 (bạn).(0,25đ)

    Lớp 4A có số bạn nữ là: 34 - 22 = 12 (bạn).(0,25đ)

    Đáp số : Nam: 22 bạn ; Nữ: 12 bạn.

    đó trên thì 33 dưới thì 34

    Thích Phản hồi 24/05/22
    • thoa thoa
     thoa thoa

     hay😇

     Thích Phản hồi 21/03/23

     Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Cánh Diều

     Xem thêm