Bộ đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội các năm

TUYỂN TẬP ĐỀ THI
HỌC SINH GIỎI TOÁN 9
NỘI
NỘI - 2020
Mục lục
1 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THÀNH PHỐ NỘI 4
1 Đề thi lớp 9, năm học 2019 - 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Đề thi lớp 9, năm học 2018 - 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Đề thi lớp 9, năm học 2017 - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 Đề thi lớp 9, năm học 2016 - 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5 Đề thi lớp 9, năm học 2015 - 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 Đề thi lớp 9, năm học 2014 - 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 Đề thi lớp 9, năm học 2013 - 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8 Đề thi lớp 9, năm học 2012 - 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9 Đề thi lớp 9, năm học 2011 - 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
10 Đề thi lớp 9, năm học 2010 - 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
11 Đề thi lớp 9, năm học 2009 - 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
12 Đề thi lớp 9, năm học 2008 - 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
13 Đề thi lớp 9, năm học 2005 - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
14 Đề thi lớp 9, năm học 2003 - 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
15 Đề thi lớp 9, năm học 2002 - 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
16 Đề thi lớp 9, năm học 2001 - 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
17 Đề thi lớp 9, năm học 2000 - 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
18 Đề thi lớp 9, năm học 1999 - 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
19 Đề thi lớp 9, năm học 1998 - 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
20 Đề thi lớp 9, năm học 1997 - 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 HUYỆN THƯỜNG TÍN 25
1 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2019 - 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2018 - 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2017 - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2017 - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2016 - 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2016 - 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2015 - 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2014 - 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2013 - 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2012 - 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
11 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2012 - 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
12 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2011 - 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1
13 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2010 - 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
14 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2010 - 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
15 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2009 - 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
16 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2008 - 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
17 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2008 - 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
18 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2007 - 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
19 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2007 - 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
20 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2006 - 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2006 - 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
22 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2005 - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
23 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2005 - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
24 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2004 - 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
25 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2004 - 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
26 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2003 - 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
27 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2003 - 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
28 Đề thi lớp 9 chọn đội tuyển, năm học 2002 - 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
29 Đề thi lớp 9 vòng 1, năm học 2001 - 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 TP Hà Nội

Bộ đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội các năm được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra học sinh giỏi môn Toán lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Bộ đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội các năm trên đây được VnDoc chia sẻ. Đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập nâng cao kĩ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Bộ đề thi học sinh giỏi Toán 9 TP Hà Nội các năm. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 803
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm