Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Đề cương ôn thi học 1 môn Tiếng Anh lp 7
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
A. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 học 1 năm 2020 - 2021
I. Tense
1.The present simple (Thì hiện tại đơn): (Diễn tả hành động sự việc xảy ra theo thói
quen, thường xuyên xảy ra hoặc lặp đi lặp lại hiện tại).
The present simple is often used with the following words and phrases:
-Adverbs: always, usually, often, sometimes, rarely, never
-Phrases: every Monday/ week/ etc. each Monday/ week/ etc.
once/ twice a week/ month/ etc. three times a week/ month/ etc.
Note: trạng từ thường đi trước động từ thường, nhưng đi sau động từ “tobe”.
Ex: I often play football with my friends. I am often late for my piano lessons.
2.The future simple (Thì tƣơng lai đơn): (Diễn tả hành động sự việc sẽ xảy ra trong
tương lai; sự tiên đoán; lời đề nghị hay yêu cầu hoặc những quyết định thời điểm hiện
tại).
-Express facts about the future: The new airport will be the biggest in Europe.
-Express predictions: You’ll have a great time in Ha Long Bay.
-Express offers or requests:We’ll help you get ready for your holiday.
-Express decisions made now: I know! I’ll go to China this summer.
3.The past simple
* We use the past simple:
-For actions which finished at a stated time in the past.
Ex: She went to school by bus yesterday.
-For actions that happened one after the other.
Ex: First he had breakfast and then he left for work.
* Time expressions: yesterday; then; last night/ week/month/year; a week/ month/ year
ago; in 2010; when; etc.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
4.The present perfect
* We use the present perfect:
-For recent actions or states, or for actions which happened at an unstated time in the past.
Ex: Mr. brown has bought a new house.
-For recent actions or states which began in the past and continue up to the present.
Ex: She has been a student in this school for two years.
(She came to this school two years ago and she is still here.)
* Time expressions: already; yet; just; ever, recently; so far; never; since; for; etc.
II. Imperative with more and less.
- We can use the imperative for direct commands, orders or suggestions.
Ex: do more exercises; eat more fruit/ vegetables; sleep more
wash your hands more; eat less junk food; sunbathe less
III. Compound sentences
-When we want to join two ideas, we can link two simple sentences to form a compound
sentence.
-We can do this using a coordinating conjunction like: and (for addition); or (for choice);
but (for contrast); so (for result)
Examples:
- The Americans eat a lot, but they do not do enough exercises.
- Children do more exercise than adults, so they are more active.
IV. Comparisons
-as + adjective + as to show that things are similar.
-not as + adjective + as to mean something is “more” or “less” than something else.
-the same as... to show similarity.
-different from to show that two or more things are not similar.
Examples:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
-Classical music is not as exciting as rock and roll.
-The price of food is the same as it was last year.
V. too and either
-too: is used to express agreement with a positive statement.
-either: is used to express agreement with a negative statement.
Examples:
-My friend likes photography, and I like it, too.
VI. Countable nouns and uncountable nouns:
-Some nouns are countable: a book - two books, an egg - six eggs
-Some nouns are uncountable: bread rice
-Some nouns are both:
Ex: Do you like ice-cream? (Or) Do you like an ice cream?
VII. A/ An; Some; Any; Much; Many
- We use many with countable nouns in questions and negatives.
Ex: How many eggs are there?
There aren’t many eggs.
-We use much with uncountable nouns in questions and negatives.
Ex: How much coffee is there?
There isn’t much coffee.
-We use some in positive sentences with uncountable nouns and plural nouns
There is
some
bread
on the table
There are
oranges
-We use some in questions when we ask for things or offer things
Can I have
some
coffee, please?
I know there is some coffee
Would you like
grapes?
I know there are some grapes
We use any in questions and negative sentences with uncountable nouns and plural nouns

Bài kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh 7 hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

* Xem thêm các đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7:

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1 đến Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 năm 2020 - 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm