PHÁT Trần Tiếng Anh

Quy tắc thêm đuôi chuyển đổi từ loại

Cho mình hỏi Có quy tắc hay giao ước nào để mình thêm đuôi chuyển đổi từ loại cho đúng ko? Xin cám ơn

Ví dụ : gặp 1 từ lạ : support (N) -> supportive ( adj) , supporting (adj) ,supporful ,supportless , supportish...

 

 

4
4 Câu trả lời
 • Củ Mật
  Củ Mật

  Quy tắc thành lập danh từ

  Cách chuyển đổi

  Công thức

  Ví dụ

  Thêm hậu tố vào động từ

  V + -tion/ -sion

  to act => action

  to convert => conversion

  V + -ment

  to announce => announcement

  V + – er/-or

  to teach => teacher

  to act => actor

  V + – ar/- ant/-ee (chỉ người)

  to employ => employee

  to account => accountant

  V + – ence/- ance

  to dist => distance

  V + – ing

  to learn => learning

  V + – age

  to drain => drainage

  Thêm hậu tố vào danh từ

  N + -ship

  friend => friendship

  citizen => citizenship

  N + – ism(chủ nghĩa/học thuyết)

  position => positivism

  Thêm hậu tố/ tiền tố vào tính từ

  Adj + – ity

  real => reality

  Adj + – ism

  social => socialism

  Adj + – ness

  happy => happiness

  super –

  man => superman

  under –

  education => undereducation

  sur –

  face => surface

  sub –

  0 Trả lời 15:37 27/03
 • Soái ca
  Soái ca

  Bảng quy tắc chuyển đổi Tính từ đơn từ Danh từ:

  Cách chuyển đổi

  Công thức

  Ví dụ

  Thêm hậu tố vào danh từ

  N + -y

  cloud => cloudy

  N + -ly

  day => daily

  N + -ful

  harm => harmful

  N + -less

  care => careless

  N + -en

  wood => wooden

  N + -ish

  child => childish

  N + -ous

  danger => dangerous

  Để chuyển đổi tính từ sang trạng từ, bạn chỉ cần thêm đuôi “-ly”

  Công thức: Adj + ly

  Ví dụ:

  • correct => correctly

  • serious => seriously

  0 Trả lời 15:44 27/03
 • Gấu Bắc Cực
  Gấu Bắc Cực

  Tham khảo bảng word form tại https://vndoc.com/tong-hop-word-form-tieng-anh-day-du-106704

  0 Trả lời 15:45 27/03
 • Chuột nhắt
  Chuột nhắt

  Các cách chuyển danh từ thành tình từ:

  1. N + en: làm bằng chất liệu gì

  Ví dụ:

  Golden: Làm bằng vàng

  Wooden: Làm bằng gỗ

  2. N+ ic

  Ví dụ:

  Economic: thuộc về kinh tế

  Apathetic: tính lãnh đạm

  3. N+ like

  Ví dụ:

  Childlike: Như trẻ con

  Starlike: Như ngôi sao

  4. Danh từ có đuôi là ce -> chuyển thành "t"

  Ví dụ:

  Difference -> Different: Khác biệt

  Importance -> Important: Quan trọng

  5. N+ ern

  Ví dụ:

  Eastern : Về phía đông

  Northern: Về phía bắc

  6. N+ al: những danh từ tận cùng "tion", "ture" , "ic", "ent"

  Ví dụ:

  National: Thuộc về quốc gia

  Natural: Thuộc về tự nhiên

  7. N+ less

  Ví dụ:

  Homeless: Vô gia cư

  Hopeless: Thất vọng

  8. N+ ous

  Ví dụ:

  Grace -> Gracious: Tử tế

  Industry -> Industrious: Chăm chỉ

  9. N+ ly

  Đây là phần đặc biệt với nhiều nhóm:

  + Nhóm danh từ chỉ ngày tháng:

  Day -> Daily: Hàng ngày

  Month -> Monthly: Hàng tháng

  + Nhóm danh từ chỉ thành viên trong gia đình:

  Father -> Fatherly

  Girl -> Girly

  + Nhóm danh từ chỉ thời tiết:

  Cloud -> Cloudy

  Rain -> Rainy

  10. N+ ful

  Ví dụ:

  Careful

  Beautiful

  0 Trả lời 15:48 27/03

Tiếng Anh

Xem thêm