Mai Bảo Kỳ Toán học Lớp 4

Cứu tui sắp chết ruồi

Cho các từ sau: học gạo, học tập, Bạn học, anh Trai, học hành, học đòi, bạn đường , anh em. Em hãy xếp thành 2 nhóm:

Từ ghép phân loại:…….

Từ ghép tổng hợp:……..

Toán học Xem thêm