Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 1

Trang 1/7 - 136
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 1)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi có 06 trang, từ câu 01 đến câu 40
Mã đề thi: 136
p:..............................
Câu 1: 
A.  
B. 
C. 
0
.
D. 
Câu 2: 
A. . B. 
C. 
2
O. D. 
Câu 3: không 
A. 

B. 

C. 
D. 
Câu 4:  Ca
2+
 Ca
2+

A.  B. k
C.  D. 
Câu 5: 
A. 
4
3

B. 
4
3

C. 
4
3

D. 
4
3

Câu 6: không 
A. 
B. 

C. 

D. 
Câu 7: 
A.  B.  C.  D. 
Câu 8: không 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 9:
 :
A. 2295A
0
B. 1147,5 A
0
C. 4950 A
0
D. 9180 A
0
Trang 2/7 - 136
Câu 10: 
A. Silua. B. . C. Cacbon. D. Pecmi.
Câu 11: - - 

A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 12: 
A. 
B.  
C. 
D. --T
Câu 13: cho

A. - - - 
4- - - 
B. - - - -
- - 
C. - - - 
4- - - 
D. - - - -
- - 
Câu 14: 



o
C)




A
42
26
60
80
B
28
10
30
50
C
32
15
45
75

A.  B. 
C.  D. 
Câu 15: 
A
X
a

A

1



1


A. X
A
X
A
Y. B. X
A
X
A
X
A
. C. X
A
X
A
X
a
. D. X
a
X
a
Y.
Câu 16: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 17: 
1. 
2. 
3. 
4. 

A. 2, 3. B. 1, 4. C. 3, 4. D. 1, 2.
Câu 18: 
A.  B. 
C.  D. 
Trang 3/7 - 136
Câu 19: 


2


A. 12,5%. B. 20%. C. 25%. D. 5%.
Câu 20: 
 
 

A. (2), (3). B. (1), (4). C. (2), (4). D. (1), (3).
Câu 21:  không 
A.  
B. 
C. 
D. 
Câu 22: 
 







A. (2), (4), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4), (5). C. (1), (3), (4), (5), (6). D. (2), (3), (4), (6).
Câu 23: 






A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 24: 
 
 4) 
 6) Di 

A. 1, 3, 4, 5. B. 1, 2, 5, 6. C. 1, 3, 5, 6. D. 1, 4, 5, 6.
Câu 25: 

 

1

1

2

 sai?
A. F
2

B. F
2

C. F
2

D. F
2

Câu 26: Tron







Đề thi thử môn Sinh học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm