Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT THỊ QUẢNG TRỊ
Đề thi gồm 6 trang
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài : 50 phút, không kể thời gian giao đề
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:...............................................................................................................
Số báo danh:......................................; Phòng thi:...........................................
Câu 81: cừu, kiểu gen AA qui định tính trạng sừng; kiểu gen aa qui định tính trạng không sừng;
kiểu gen Aa giới đực qui định tính trạng sừng còn giới cái lại qui định tính trạng không sừng.
Cho c con cừu đực sừng giao phối với các con cừu i có sừng (P), F
1
thu được 85% cừu có sừng.
Biết không xảy ra đột biến, gen qui định tính trạng đang xét nằm trên NST thường.Theo thuyết, trong
các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?
(1) c con cừu đực sừng thế hệ P có kiểu gen dị hợp chiếm 30%.
(2) Trong tổng số thể F
1
, 30% thể cái không sừng.
(3) Tất cả những con cừu đực thu được F
1
đều sừng.
(4) F
1
giao phối ngẫu nhiên, F
2
thu được 25% cừu không sừng.
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 82: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác khi nói về quần thể ngẫu phối?
A. Quần thể ngẫu phối luôn đạt trạng thái n bằng thế hệ F
1
.
B. Tần số tương đối của các alen tần số các kiểu gen trong quần thể ngẫu phối xu hướng duy t
không đổi qua các thế hệ.
C. Quần thể ngẫu phối thường đa hình về kiểu gen kiểu hình.
D. Trong quần thể ngẫu phối, các thể giao phối tự do, ngẫu nhiên.
Câu 83: Qui luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng
A. biến dị tổ hợp cùng phong phú loài giao phối.
B. c gen phân li ngẫu nhiên trong giảm phân tổ hợp tự do trong thụ tinh.
C. các cặp gen qui định các cặp tính trạng luôn nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
D. tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành kiểu hình.
Câu 84: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về các thể được sinh ra bằng
phương pháp nhân bản tính bằng thuật chuyển gen?
A. kiểu gen giống hệt thể cho nhân.
B. thường tuổi thọ ngắn hơn so với các thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp t nhiên.
C. không cần s tham gia nhân tế bào sinh dục.
D. mang các đặc điểm giống hệt thể mẹ đã mang thai sinh ra nó.
Câu 85: Alen D 400T
1
4
A T
G X
. Alen D bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T trở
thành alen d. Tổng số liên kết hydro của alen d là.
A. 5600 B. 5602. C. 5601. D. 5599
Câu 86: Trong c phát biểu sau bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mối quan hệ giữa các thể
trong quần thể?
(1) Quan hệ hỗ trợ giúp loài tồn tại phát triển.
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(2) Quan hệ cạnh tranh dẫn đến sự diệt vong của quần thể.
(3) Cạnh tranh mối quan hệ phổ biến .
(4) c thể trong quần thể chỉ cạnh tranh nhau khi thiếu thức ăn.
A. 1. B. 2. C. 3 D. 4
Câu 87:
Phát biểu o sau đây
không
đúngkhi nói đến thành phần hữu sinh của h sinh
thái?
A. Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật đa số vi sinh vật.
B. Sinh vật tiêu thụ bao gồm các động vật ăn thực vật động vật ăn động vật.
C. Sinh vật phân giải chức năng phân giải xác chết chất thải của sinh vật thành chất cơ.
D. Sinh vật tiêu thụ sinh vật không khả ng t tổng hợp chất hữu cơ.
Câu 88: Điểm giống nhau giữa đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể chuyển đoạn trong phạm vi một
nhiễm sắc thể
A. không làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể.
B. không gây hại cho thể mang đột biến.
C. không phá vỡ mối quan hệ giữa các gen trên một nhiễm sắc thể.
D. làm thay đổi trật tự, thành phần của các gen trên một nhiễm sắc thể.
Câu 89: một loài côn trùng alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt
trắng. Một quần thể ngẫu phối thế hệ xuất phát tổng số 200 thể, trong đó 80 thể cái
mắt đỏ, 40 thể cái mắt trắng, 30 thể đực mắt trắng 50 th đực mắt đỏ.
B
iết không xảy
ra đột biến gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể thường, các cá thể cái giảm
phân tạo giao tử a chiếm tỉ l 1/3, c thể đực giảm phân tạo giao tử a chiếm tỉ lệ 1/2. Theo
thuyết trong các phát biểu sau bao nhiêu phát biểu đúng?
(1)
T
rong tổng số giao t do các thể F
1
tạo ra, các giao tử mang a chiếm tỉ l 5/12.
(2) Trong tổng số cá thể đực mắt đỏ (P), các thể kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 3/8.
(3) Chọn ngẫu nhiên một con
mắt đỏ (P) cho giao phối với một con
mắt trắng (P),
đời con thu được mắt trắng với c suất 1/2 .
(4) Quần thể thế hệ F1 đạt trạng thái cân bằng di truyền.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 90: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường kiểu hình?
A. Kiểu hình không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen còn chịu ảnh hưởng của c yếu tố môi trường.
B. B mẹ luôn truyền cho con những tính trạng đã sẵn.
C. Kiểu hình kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen môi trường.
D. Kiểu gen qui định khả năng phản ứng của thể trước môi trường.
Câu 91: Nguyên nhân bên trong thúc đẩy xảy ra diễn thế sinh thái
A. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài ưu thế trong quần .
B. S cạnh tranh sinh học giữa các loài trong quần xã.
C. Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.
D. Sự sinh sản của các loài trong quần xã.
Câu 92: Xét phép lai: Ab/aB X
D
X
d
Ab/aB X
D
Y. Trong trường hợp các tính trạng trội trội hoàn
toàn, bố mẹ đều hoán vị gen với tần số 20% thì thế hệ F
1
kiểu gen Ab/aBX
d
Y tỉ lệ bao nhiêu?
A. 4% B. 32%. C. 16%. D. 8%.
Câu 93: Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi
A. bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản.
B. không hiện tượng tương tác gen di truyền liên kết với giới tính.
C. các cặp gen quy định các cặp nh trạng cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.
D. các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 94: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, tất cả các loại giao tử đều có khả năng thụ tinh.
Theo thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1?
(1) AAa x Aaa. (2) Aaaa x Aaaa. (3) Aaa x Aaaa. (4) AAaa x Aaaa.
A. (1), (2). B. (3), (4). C. (1), (4). D. (2), (3).
Câu 95: Một loài bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế o sinh dưỡng
của thể tam bội (3n) được hình thành từ loài này là
A. 72. B. 25. C. 23. D. 36.
Câu 96: Hiện tượng nào dưới đây thể hiện sự cách li trước hợp tử?
A. Lừa ngựa thể giao phối với nhau tạo ra con lai sức sống tốt nhưng bất thụ.
B. Hai loài chim chân xanh đảo Galapagos không thể giao phối với nhau do chúng thực hiện những
điệu múa quyến r bạn tình khác nhau trước khi giao phối.
C. Trứng nhái được thụ tinh với tinh trùng của cóc nhưng hợp tử không phát triển.
D. Một số phân loài nhông Ensatina thể giao phối với nhau nhưng con lai phát triển không đầy
đủ hoặc sức sống kém.
Câu 97: Có những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức, làm giảm mạnh số lượng cá
thể thì sẽ có nguy bị tuyệt chủng, cách giải thích nào sau đây hợp lí?
A. Khi số lượng thể của quần thể giảm mạnh thì s làm giảm di - nhập gen, làm giảm sự đa dạng di
truyền của quần thể.
B. Khi số lượng thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra giao phối không ngẫu nhiên sẽ dẫn đến
làm tăng tần số alen hại.
C. Khi số lượng thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra biến động di truyền, làm nghèo vốn
gene cng như làm biến mất nhiều alen lợi của quần thể.
D. Khi số lượng thể của quần thể còn lại quá ít thì đột biến trong quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số
alen đột biến hại.
Câu 98: sinh vật nhân sơ, quá trình nhân đôi ADN diễn ra
A. ribôxôm. B. nhân tế bào. C. ti thể. D. tế bào chất.
Câu 99: đồ phả hệ dưới đây tả sự di truyền của một bệnh người do một trong hai alen của một
gen quy định.
Biết rằng không phát sinh đột biến mới tất cả các thể trong phả hệ. Theo thuyết, trong các
phát biểu sau, bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về những người trong phả hệ này?
I. 9 người trong phả hệ này chắc chắn xác định được kiểu gen.
II. Những người không mắc bệnh thế hệ thứ II thể kiểu gen giống nhau.
III. Xác suất cặp vợ chồng III.14 III.15 sinh con i mắc bệnh 10%.
IV. Người số I.3 thể không mang alen gây bệnh.
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 100: một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp,
alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng; 2 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm

Đề thi thử môn Sinh học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 219
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm