Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 3

GII CHI TIT
ĐỀ THI KHO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019
Môn: Sinh hc
THPT CHUYÊN HƯNG YÊN- LN 3
Câu 1: Mt loài thc vt, xét 4 cp gen nm trên 4 cp nhim sc th khác nhau, mỗi gen qui định mt tính
trng, alen tri là tri hoàn toàn. Trong qun th ca loài xut hin các dạng đột biến th tam nhim khác
nhau v các nhim sc th cha các gen nói trên. S loi kiu gen tối đa qui đnh kiu hình mang 4 tính trng
tri là
A. 16. B. 112. C. 96. D. 81
Đáp án B
Xét 1 gen có 2 alen (Aa)
+ Kiu hình tri có 2 kiểu gen bình thường: AA; Aa
+ Kiu hình tri có 3 kiu gen th ba: AAA; AAa; Aaa
Vy s kiu gen tối đa định kiu hình mang 4 tính trng tri là:
+ Kiểu gen bình thường: 2
4
= 16
+ Kiểu gen đột biến th ba là: ..
Vy tng s kiu gen là 112
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tn s hoán v gen t l nghch vi khong cách gia các gen.
B. Các gen nm trên cùng nhim sc th luôn di truyn cùng nhau.
C. Các gen trên các nhim sc th khác nhau thì không biu hin cùng nhau.
D. Tn s hoán v gen cho biết khoảng cách tương đối gia các gen.
Đáp án D
Phát biểu đúng là D
A sai, khong cách và tn s HVG t l thun
B sai, các gen trên cùng 1 NST có th liên kết không hoàn toàn
C sai.
Câu 3: Loại đơn phân không có trong cu trúc ca ARN là
A. Timin. B. Guanin. C. Uraxin. D. Xitozin.
Đáp án A
Trong ARN không có timin
Câu 4: Mt loài thc vt có b nhim sc th 2n = 24, s nhim sc th có trong tế bào th ba nhim là
A. 23 B. 72 C. 36 D. 25
Đáp án D
Th ba có dng 2n+1 = 25
Câu 5: Mt phân t mARN ch cha 3 loại ribônuclêôtit ađênin, uraxin guanin. Nhóm các bộ ba nào
sau đây có thể có trên mch b sung của gen đã phiên mã ra phân t mARN nói trên?
A. ATX, TAG, GXA, GAA. B. AAA, XXA, TAA, TXX.
C. AAG, GTT, TXX, XAA. D. TAG, GAA, ATA, ATG.
Đáp án D
Trên mch b sung ch A,U,G Trên mạch gốc A,T,X Trên mạch b sung ca gen : T,A,G ;
không có X
Câu 6: Cho các tp hp các cá th sinh vt sau:
(1) Cá trm c trong ao; (2) Cá rô phi đơn tính trong hồ; (3) Bèo trên mt ao;
(4) Các cây ven h; (5) Ốc bươu vàng ở rung lúa; (6) Chim lũy tre làng.
(7) Sen trong đầm (8) Cá Cóc Tam đảo Ba Vì
Có bao nhiêu tp hp sinh trên được coi là qun th?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Đáp án C
Qun th sinh vt tp hp nhng thế cùng loài, sinh sng trong mt khoáng không gian nhất đnh,
mt thời điếm nhất định. Nhng cá th trong qun th có kh năng sinh sản to thành nhng thế h mi.
Các ví d v qun th : 1,5,7
3,4,6 : có th gm nhiu loài sinh vt
2-không tạo được thế h sau
8- không cùng 1 sinh cnh
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về tác động ca các nhân t sinh thái là không đúng?
A. Các nhân t sinh thái vừa tác động trc tiếp li va có th tác động gián tiếp đến sinh vt thông qua các
nhân t khác.
B. Các nhân t vt , hóa học khi tác động lên qun th sinh vt không ph thuc vào mật độ th ca
qun th.
C. Khi gii hn ca các nhân t sinh thái đối vi mt loài sinh vt b thu hp s làm cho vùng phân b ca
loài b thu hp.
D. Các loài sinh vt có th ch động biến đổi để thích nghi trước s biến đổi ca các nhân t sinh thái.
Đáp án D
Phát biu sai v tác động ca các nhân t sinh thái là D, các loài sinh vt biến đổi khi có tác động, có s biến
đổi ca các nhân t sinh thái
Câu 8: Mt cộng đồng người cân bng v tính trạng nhóm máu 25% người nhóm máu O, 39% người
nhóm máu A. Mt cp v chồng đều nhóm máu A sinh được hai người con, kh năng hai con cùng
giới tính nhưng khác nhóm máu là
A. 22,18%. B. 11,09%. C. 37,5%. D. 31,25%.
Đáp án B
T l người nhóm máu O = 0,25 I
O
= 0,25 = 0,5
T l người nhóm máu A = 0,39
Mà t l người nhóm máu A + nhóm O = (I
A
+ I
O
)
2
= 0,64 → I
A
= 0,3
Người nhóm máu A trong qun th kiu gen: 0,3
2
I
A
I
A
: 2×0,3×0,5I
A
I
O
↔0,09I
A
I
A
: 0,3I
A
I
O
↔3I
A
I
A
:
10I
A
I
O
Để cp v chng nhóm máu A sinh con có nhóm máu khác nhau thì phi có kiu gen I
A
I
O
×I
A
I
O
vi xác sut:
(10/13)
2
I
A
I
O
×I
A
I
O
→ 3I
A
I
-
: 1I
O
I
O
- Xác sut h sinh 2 người con khác nhóm máu là:
1
2
3 1 3
4 4 8
C
- XS h sinh con cùng gii tính là: 1/2
Xác sut cn tính là:
2
10 3 1
11,09%
13 8 2



Câu 9: một loài đông vt, màu lông do hai cặp gen cùng qui định, trong kiu gen có mt c 2 loi alen tri
qui định lông xám, các kiu gen còn lại qui định lông trng. Lai gia con lông xám d hp t v hai cp gen
được đời con có 54% th lông xám. Biết không đột biến xy ra, nhận định nào sau đây không chính
xác?
A. T l lông xám d hp F
1
chiếm 50%.
B. Có duy nht mt phép lai gia các con lông trng F
1
cho đời con toàn lông xám.
C. Đã xảy ra hoán v gen vi tn s 40%.
D. Các con lông xám F
1
có tối đa 5 kiểu gen qui định.
Đáp án C
P d hp 2 cp gen, A-B-=0,54<0,5625 → Các gen liên kết không hoàn toàn
A-B-= 0,54 →aabb =0,04 = 0,2×0,2=0,4×0,1=0,08×0,5
Có 3 trường hp có th xy ra:
TH
1
: 0,2×0,2 → P:
; 40%
Ab Ab
f
aB aB

→Lông xám dị hp = lông xám -
0,54 0,04 0,50
AB
AB
A đúng
S kiu gen tối đa của kiu hình lông xám là 5:
; ; ; ;
AB Ab AB AB AB
AB aB Ab aB ab
D đúng

Đề thi thử môn Sinh học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm