Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 61 88
ĐỀ ƠNG ÔN THI HC KÌ 2 TING ANH LP 4
ĐÁP ÁN M 2019 - 2020
I. Dạng bài chọn đáp án đúng
1. Mary studies Maths ….. 7 a.m …… 8 a.m on Sunday.
A. to/at B. from/in C. from/to D. on/to
2. Are they students? yes, .
A. they are. B. they do C. are they D. are their
3. Would you like ….apple? Yes, please.
A. a B. an C. some D. the
4. Choose the odd one out:
A. May B. April C. June D. Peter
5. Can you swim? - ……
A. No, I can B. No, thanks C. Yes, I can’t D. yes I can
6. Goodbye, Peter. ……
A. Later see you B. See you later C. See later you D. You see later
7. Can you speak English? - …..
A. Yes, I can’t B. No, I can C. No, I can’t D. Yes, I do
8. I can speak ….
A. Vietnam B. England C. America D. English
9. ….. you like some milk? Yes, please.
A. Can B. Are C. Is D. Would
10. ….. are you from, Jean? I’m from Canada.
A. What B. How C. Where D. When
11. Choose the odd one out:
A. May B. July C. April D. Jimmy
12. I'd like ........... apple, please.
A. a B. four C. an D. and
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
13. What does he do ........ Maths lessons?
A. from B. and C. during D. end
14. His book are ...... the table
A. at B. in C. down D. on
15. How ........ books on the table? - There are 3 books.
A. much B. very C. many D. on
16. Where is she to today?
A. She's at school B. She's from Australia
C. She's nine years old D. She's Mary
17. Choose the odd one out:
A. song B. sing C. animal D. tree
18. ......... pens are there in your bag? - There are 2 pens.
A. How old B. When C. How D. How many
19. They live ....... England
A. on B. in C. under D. for
20. What's ...... name? - He's Tommy
A. her B. his C. she D. he
21. This banana is ..... you, Jim.
A. on B. for C. in D. under
22. Thank you very much. - You're .......
A. well B. stay C. welcome D. come
23. Choose the odd one out:
A. father B. mother C. teacher D. sister
24. I would like an apple. - Here you .....
A. is B. are C. a D. an
25. Peter can ...... a bike
A. ride B. play C. stay D. drink
26. ............. you like a candy? - No, thanks.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
A. Who B. When C. Would D. How
27. I have ....... robot.
A. a B. an C. two D. and
28. I learn ...... to read and write during English lesson.
A. but B. to C. on D. and
29. Are these your books? - No, .....
A. this isn't B. they aren't C. there aren't D. they are
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống
1. …………….are you? I am fine.
a.How old b. How c. Where
2. ……….is this? It is a crayon.
a. What b. Who c. Where
3. How old …….. you? I am seven years old.
a. is b. are c. am
4. Do you want milk? …………………….
a. Yes, I do. b. Yes, I am c. No, it isn’t.
5. ……………… pens are there? There are two pens.
a. How old b. How c. How many
6. How is the …………….? It is sunny.
a. weather b. table c. sun
7. What do you like? I like elephants …….. rabbits.
a. an b. and c. X
8. There …… four clouds.
a. are b. is c. am.
9. What ...........are your dogs? They are black and white.
a. colour b. yellow c. Sunny
10. ................. is the bug?- It’s on the flower.
a. Where b. What c. How

Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 4

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh 4 mới thường xuất hiện trong đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh khác nhau như: tìm từ khác loại, dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 4, sắp xếp, ... giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh sắp tới.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kì 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
9 3.639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm