Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

610 102.543

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh muốn nâng cao hiệu quả dạy và học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn tiếng Anh 6

Tên chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ

cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

I. Multiple Choice:

1. Vocabulary:

- Verbs

- Nouns

- Prepositions

- Adverb

- Question words

2. Grammar:

- Present simple with “to be” and “ordinary verb”

- Prepositions

- Adverbs of time

3. Pronunciation:

- Sound / s/

6

 

6

         

12

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

6

6

   

12

3 = 30%

II. Matching:

- Match the questions to the answers.

+Yes/ No questions

+ Wh-questions about: locations, everyday activities

       

8

     

8

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

   

8

 

8

2 = 20%

III. Reading:

2. Answer the questions:

- Wh – questions

- Yes/ No questions

     

 

 

4

       

 

 

4

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

 

4

 

   

4

2 = 20%

IV. Do as directed:

- Answer the question.

- Complete the sentence.

- Make question for underlined words

- Supply the correct form of the verb.

         

3

 

 

 

 

1

 

 

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

   

3

 

1

 

4

2 = 20%

V. Listening:

- True/false

   

4

           

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

 

 

4

   

4

1 = 100%

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh 6 lần 1

I. Choose the correct answer: (3ms) (Chọn câu trả lời đúng)

1. There………….a lake near my house.

a. is                  

b. are           

c. am

2. Ba…………….a shower every day.

a. have             

b. take            

c. takes

3. What do you do………………school?

a. on              

b. of                

c. after

4. Lan……………her teeth every morning.

a. brushs           

b. brushes            

c. brush

5. Nga………………have English on Tuesday.

a. doesn’t           

b. isn’t              

c. don’t

6. How many……………are there in your house?

a. bookshelf        

b. bookshelfs          

c. bookshelves

7. Do the girls play soccer after class? – Yes…..

a. they do         

b. they does          

c. do they

8. ……………..is there near the house?

a. When         

b. What         

c. Where

9. There……………flowers in front of my house.

a. are          

b. is          

c. have

10. My sister listens…………..music every evening.

a. at     

b. on           

c. to

11. Tìm một lỗi sai trong câu.

Next (a) my house there is(b) a beautiful park (c).                                      

12. Chọn một từ có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại.

a. trees         b. rivers           c. parks

II. Match the questions in column A to the answers in column B: (2ms)

(Nối 1 câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B).

A

B

1. Are you doctors?

a. Yes, there is.

2. What does Mr. Hai do?

b. I live with my parents.

3. Which school do you go to?

c. He is a teacher.

4. Do the boys play badminton?

d. They go to work at six.

5. What is next to the hotel?

e. No, they don’t.

6. Is there a well to the left of your house?

f. Yes, we are.

7. What time do your parents go to work?

g. I go to Tran Hung Dao School.

8. Who do you live with?

h. It’s a bookstore.

1……

2……

3……

4……

5……

6……

7……

8……

III. Read the passage and answer the questions: (2ms)

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Hoang is twelve years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighborhood, there is a hospital and a factory. Hoang’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

* Questions:

1. Does Hoang live with his mother, his father and two sisters?

2. Which grade is he in?

3. What is there on the street?

4. Where does his father work?

Do as directed: (2ms) (Làm theo chỉ dẫn)

1. Is your house big? (Trả lời câu hỏi).

2. She has lunch at 11.30 every day. (Đặt câu hỏi cho từ gạch chân).

3. Ba (go)…………………to school from Monday to Saturday. (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

4. My brother/ stay/ home/ and/ do / homework/ every afternoon/ (Viết câu theo từ gợi ý)

IV. Listen to the passage and stick true (T) or false (F): (1m)

(Nghe và viết T (cho câu đúng), viết F (cho câu sai))

1. Trang’s school is in the city.

2. It has four buildings.

3. It has twenty classrooms.

4. Trang’s class is on the second floor.

 -The end- 

Đáp án đề kiểm tra môn tiếng Anh 6 1 tiết lần 1

I. Choose the correct answer: (3ms)

0,25 × 12 = 3ms

1. a. is             5. a. doesn’t          9. a. are

2. c. takes         6. c. bookshelves      10. c. to

3. c. after          7. a. they do          11. a. Next

4. b. brushes       8. b. What             12. c. parks

II. Match the questions in column A to the answers in column B: (2ms)

0,25 × 8 = 2ms

1. f     2. c      3. g   4. e     5. h      6. a      7. d     8. b

III. Read the passage below answer the questions: (2ms)

0,5 × 4 = 2ms

1. Yes, he does.

2. He is in Grade 6.

3. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

4. He works in the factory.

Dịch đoạn văn tiếng Anh:

Hoang 12 tuổi. Ah ấy đang học lớp 6. Anh ấy sống cùng với bố, mẹ và hai chị gái của anh ấy ở thành phố. Ở trên đường phố, có một cái nhà hàng, một hiệu sách và một cái đền. Ở trong khu dân cư, có một bệnh viện và một nhà máy. Bố của Hoàng làm việc ở nhà máy. Mẹ anh ấy làm việc ở bệnh viện.

IV. Do as directed: (2ms)

0,5 × 4 = 2ms

1. Ss’ answer.

2. What time does she have lunch every day?

3. goes

4. My brother stays at home and does his homework every afternoon.

V. Listen to the passage and stick true (T) or false (F): (1m)

0,25 × 4 = 1m

a. T       b. F        c. T       d. F

* TAPE SCRIPT

Trang’s school is in the city. It’s a big school. It has five buildings. The two main buildings have four floors, and three buildings have five floors. It has twenty classrooms and one thousand and fifty students. Trang is in grade six. Her class is on the third floor.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
610 102.543
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm