Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Tính quy luật của hiện tượng di truyền gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án là tài liệu tham khảo giúp các em học tốt môn Sinh học 12.

Các em xem thêm tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 để tiếp cận với nhiều dạng câu hỏi và bài tập hơn. Mời các em tham khảo:

1. Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Số loại kiểu hình ở F1 là:

A. 27 B. 9 C. 8 D. 16

2. Cơ sơ tế bào học của quy luật phân li của Menđen là:

A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng (dẫn tới sự phân li độc lập của các gen tương ứng) tạo các loại giao tử và tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh.

B. Sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp lại của cặp NST tương đồng trong thụ tinh.

C. Sự tự nhân đôi, phân li của các NST trong giảm phân và sự tổ hợp lại của các NST trong thụ tinh.

D. Sự tự nhân đôi của NST ở kì trung gian và sự phân li đồng đều của NST ở kì sau của quá trình giảm phân.

3. Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ cá thể có kiểu hình cao, đỏ, nhăn sinh ra ở F1 là:

A. 9/64 B. 3/16 C. 1/16 D. 3/64

4. Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là:

A. (3:1)3 B. (1:2:1)3

C. (1:1)3 D. (1:2:1)2

5. Ở người, nhóm máu A, B, O, AB do 3 alen IA, IB, IOquy định. Nhóm máu A có kiểu gen IAIA,IAIO. Nhóm máu B có kiểu gen IBIB,IBIO. Nhóm máu AB có kiểu gen IAIB. Nhóm máu O có kiểu gen IOIO. Mẹ có nhóm máu A, để con sinh ra chắc chắn có nhóm máu A thì người bố phải có kiểu gen như thế nào?

A. IAIB B. IBIB C. IAIO D. IAIA

6. Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?

A. ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBb

B. ♀Aa x ♂aa và ♀ aa x ♂ AA

C. ♀AABB x ♂aabb và ♀ aabb x ♂AABB

D. ♀AA x ♂aa và ♀AA x ♂aa

7. Khi cho lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thu được F1, cho F1 tiếp tục giao phối với nhau. Ở F2 thu được kết quả kiểu hình của các phép lai khác nhau như sau:

Phép lai 1 (I): 9 : 7

Phép lai 2 (II): 9 : 6 : 1

Phép lai 3 (III): 12 : 3 : 1

Phép lai 4 (IV): 13 : 3

Phép lai 5 (V): 15 : 1

Phép lai 6 (VI): 9 : 3 : 4

Phép lai 7 (VII): 9 : 3 : 3 : 1

Khi cho F1 ở các phép lai trên lai phân tích. Kết quả sẽ cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 trong các trường hợp:

A. II, III, VI. B. I, IV, V. C. I, II, III. D. III, IV, VI.

8. Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ các loại kiểu gen ở F1 là:

A. (3:1)3 B. (1:2:1)3 C. (1:2:1)2 D. (1:1)3.

9. Phép lai nào sau đây không phải là phép lai phân tích?

A. AABb x aabb. B. Aa x aa. C. AaBb x AaBb. D. AA x aa.

10. Ở người, nhóm máu A, B, O, AB do 3 alen IA,IB, IO quy định. Nhóm máu A có kiểu gen IAIA, IAIO. Nhóm máu B có kiểu gen IBIB, IBIO. Nhóm máu AB có kiểu gen IAIB. Nhóm máu O có kiểu gen IOIO. Số kiểu gen về nhóm máu có thể được tạo ra trong quần thể là:

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

A

D

C

B

B

C

A

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Tính quy luật của hiện tượng di truyền có đáp án. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập kiến thức thật tốt. Mời các e tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm