Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Võ Văn Kiệt, Đắk R' Lấp năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2015 - 2016 trường THCS Võ Văn Kiệt, Đắk R' Lấp là đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sử có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GD&ĐT Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT ĐĂKR'LẤP
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2015-2016

Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

Câu 2: (3 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Câu 3: (4 điểm) Tạì sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"?

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1 (3 điểm) Hãy trình bày nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

 • Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. (0,5 đ)
 • Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. (0,5 đ)
 • Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam: khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. (1 đ)
 • Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăn khít của cách mạng thế giới. (0,5 đ)
 • Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định đến những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. (0,5 đ)

Câu 2 (3 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Phân tích dựa trên các ý sau:

* Nguyên nhân chủ quan:

 • Dân tộc vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc. (0,5 đ)
 • Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. (0,5 đ)
 • Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần, giữa nông thôn và thành thị. (0,5 đ)
 • Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông dương đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn và sáng tạo. (0,5 đ)

* Nguyên nhân khách quan: Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: chiến tranh thế giới thứ hai đang đến hồi kết thúc phát xít Đức Nhật bị Hồng quân liên Xô đánh bại. (0,5 đ)

* Nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân mang tính quyết định vì: Nhân dân sẵn sàng, anh dũng đứng dậy đấu tranh. Đảng ta sáng suốt, tài tình nhận định đúng thời cơ. (0,5 đ)

Câu 3 (4 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc"?

* Khó khăn: Sau khi ra đời, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hết sức hiểm nghèo, như "ngàn cân treo sợi tóc": Phải đối phó với các mối đe dọa lớn: (0,5 đ)

 • Ngoại xâm và nội phản: Từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, quân Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 vào nam, quân Anh mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược. Các lực lượng phản cách mạng ở miền Nam (Đại Việt, Tơ-rôtokit) bọn phản động trong các giáo phái... tăng cường chống phá cách mạng.(1,5 đ)
 • Kinh tế: nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, nạn đói cuối năm 1944 chưa được khắc phục, hạn hán kéo dài, sản xuất công nghiệp đình đốn, hàng hóa khang hiếm, giá cả tăng vọt, nạn đói mới tiếp tục đe doạ. (1,5 đ)
 • Văn hóa- xã hội: trên 90% số dân trong nước mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan...(0,25đ)
 • Tài chính: ngân sách nhà nước trống rỗng.(0,25đ)
Đánh giá bài viết
6 5.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử Xem thêm