Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai có đáp án là tài liệu học tập hay dành cho các bạn học sinh lớp 12 tham khảo nhằm củng cố kiến thức, học tốt môn Hóa học, ôn thi học kì 1 hiệu quả.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

THPT THỐNG NHẤT A

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là

A. CnH2nO2 (n ≥ 1). B. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

C. CnH2nO (n ≥ 2). D. CnH2nO2 (n ≥ 2).

Câu 2: Xà phòng hoá hoàn toàn 106,8 g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 11,04g glixerol. Số gam xà phòng thu được là:

A. 91,8 B. 83,8 C. 110,16 D. 98,2

Câu 3: Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?

A. phản ứng với H2/Ni, to B. phản ứng với Na

C. phản ứng với Cu(OH)2 D. dung dịch brom

Câu 4: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

A. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n. B. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n.

C. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n. D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n.

Câu 5: Khi đốt một este cho số mol CO2 và H2O bằng nhau. Thuỷ phân hoàn toàn 6gam este này thì cần dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este là

A. C2H4O2 B. C5H10O2 C. C3H6O2 D. C4H8O2

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohiđrat (X), thu được 5,28g CO2 và 1,98g H2O. Biết rằng, tỉ lệ khối lượng H và O trong X là 0,125:1. Công thức phân tử của X là

A. C12H24O12. B. (C6H10O5)n. C. C12H22O11. D. C6H12O6.

Câu 7: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương. Đó là do:

A. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

B. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.

C. Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng.

D. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ .

Câu 8: Khi làm việc mệt nhọc, uống loại đường nào sau đây sẽ giải phóng năng lượng nhanh nhất?

A. Mantozơ B. Glucozơ C. Sacarozơ D. Đường mía

Câu 9: Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2 B. (CH3CO)2O

C. dung dịch AgNO3/NH3 D. H2O/H+

Câu 10: Xà phòng hoá 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH 0,2M. Sau khi p/ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 8,2g B. 3,28g C. 8,56g D. 10,4g

Câu 11: Chọn câu phát biểu sai:

A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

B. Khi thuỷ phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

C. Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

D. Saccarozơ là một đisaccarit.

Câu 12: Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5,4 gam glucozơ, biết hiệu suất phản ứng đạt 95%. Khối lượng bạc bám trên tấm gương là:

A. 6,156g B. 6,25g C. 6,35g D. 6,15g

Câu 13: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được đều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu?

A. 15,00 lít. B. 24,39 lít. C. 14,39 lít. D. 15,39 lít.

Câu 14: Hai este no đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Xà phòng hoá hoàn toàn 66,6 g hỗn hợp 2 este trên cần vừa đủ 900ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau p/ứng được 65,4 g hỗn hợp 2 muối khan. X, Y là

A. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5

C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 D. C2H5COOC3H7 và C3H7COOC2H5

Câu 15: Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào?

A. Đisaccarit B. Monosaccarit C. Oligosaccarit D. Polisaccarit

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

1

D

7

A

13

C

19

C

25

A

2

C

8

B

14

C

20

C

26

B

3

A

9

D

15

A

21

A

27

D

4

D

10

B

16

B

22

D

28

B

5

A

11

B

17

C

23

D

29

A

6

C

12

A

18

D

24

B

30

A

Đánh giá bài viết
1 3.252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm