Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 (nâng cao) năm học 2014 - 2015 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 (nâng cao) năm học 2014 - 2015 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh có đáp án là tài liệu học tập hay dành cho các bạn học sinh lớp 12 tham khảo nhằm củng cố kiến thức, học tốt môn Hóa học, ôn thi học kì 1 hiệu quả.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 NH 2014-2015
MÔN THI: HÓA HỌC 12 NÂNG CAO
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 169

Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5 , Br = 80, Na = 23, K = 39, Ag = 108

Câu 1: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương

A. Saccarozơ B. Tinh bột C. Xenlulozơ D. Glucozơ

Câu 2: Trung hoà 21,7 gam một amin đơn chức X cần 350 ml dung dịch HCl 2 M. Công thức phân tử của X là

A. C3H7N B. C3H9N C. C2H5N D. CH5N

Câu 3: Hãy chỉ ra những giải thích sai trong các hiện tượng sau

A. Khi nấu canh cua, xuất hiện gạch cua nổi trên mặt nước là hiện tượng hoá học

B. Dầu mỡ để lâu bị ôi là hiện tượng hoá học

C. Anilin để lâu trong không khí chuyển sang màu đen là hiện tượng hoá học

D. Sữa tươi để lâu sẽ bị vón cục, tạo thành kết tủa là hiện tượng vật lí

Câu 4: Cho 9 gam một aminoaxit A (phân tử chỉ chứa một nhóm –COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 13,56 gam muối. A là:

A. Phenylalanin. B. Alanin C. Valin D. Glixin

Câu 5: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH B. HO-C2H4-CHO C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5

Câu 6: Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo

A. C5H13N B. C4H11N C. C3H9N D. C2H7N

Câu 7: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin

A. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3+

C. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O

D. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

Câu 8: Phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử alanin bằng

A. 18,67% B. 12,96% C. 15,05% D. 15,73%

Câu 9: Có bao nhiêu chất hoặc dung dịch sau đây cho phản ứng với nước brôm: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, metylmetacrylat và anilin

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Nhận xét nào sau đây không đúng

A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh

B. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt

C. Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh xuất hiện màu xanh

D. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc

Câu 11: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hiệu suất của phản ứng lên men ancol là

A. 50% B. 62,5% C. 75% D. 80%

Câu 12: Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ

A. axit axetic và phenol B. anhiđrit axetic và phenol

C. axit axetic và ancol benzylic D. anhiđrit axetic và ancol benzylic

Câu 13: Cacbohidrat X có phản ứng tráng gương. Đun nóng a mol X trong dung dịch H2SO4 loãng để phản ứng thuỷ phân hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Trung hoà axit sau đó cho AgNO3 dư trong NH3 vào và đun nóng thu được 4a mol Ag. Hãy cho biết X có thể là cacbohidrat nào sau đây

A. Mantozơ B. Glucozơ C. Xenlulozơ D. Sacarozơ

Câu 14: Cho hỗn hợp hai chất hữu cơ cùng chức hoá học X, Y (trong đó Mx < My). Khi đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp này phải dùng vừa hết 33,6 lít O2 và thu được 29,12 lít CO2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Nếu đun nóng hỗn hợp đầu với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp gồm muối một axit hữu cơ đơn chức và hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Số công thức cấu tạo của Y là

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Thủy phân saccarozơ thu được 2 monosaccarit khác nhau

B. Trong phân tử amilozơ tồn tại cả liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit

C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ cùng thu được một monosaccarit

D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau

Câu 16: Điều chế anilin bằng cách khử nitrobenzen thì dùng chất nào sau đây

A. Cacbon. B. Fe + dung dịch HCl. C. khí H2. D. NH3.

Câu 17: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây

A. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

C. H2 (xúc tác Ni, đun nóng) D. Dung dịch NaOH (đun nóng)

Câu 18: Từ 2 tấn xenlulozơ với lượng HNO3 đặc lấy dư (xt H2SO4 đặc) người ta sản xuất được 2,97 tấn xenlulozơ trinitrat. Vậy hiệu suất phản ứng là

A. 84% B. 75% C. 81% D. 90%

Câu 19: X là α-amino axit phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm -COOH. Y là muối amoni của X với HCl. Cho a gam chất Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH thu được 33,9 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH B. CH3CH(NH2)COOH

C. CH3CH2CH(NH2)COOH D. CH3CH(NH2)CH2COOH

Câu 20: Khi thuỷ phân 1 peptit, chỉ thu được các đipeptit Glu-Lys; Gly-Glu; Phe-Val và Val- Gly. Cấu tạo peptit đem thuỷ phân là

A. Lys- Gly - Glu-Phe-Val- Gly -Glu B. Gly -Glu-Phe-Val- Gly -Phe-Val- Gly

C. Phe-Val- Gly -Glu- Lys D. Glu-Phe-Val- Gly -Glu- Lys - Gly -Val- Gly

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

1

D

9

B

17

A

25

A

33

A

2

D

10

A

18

C

26

A

34

B

3

A

11

C

19

B

27

D

35

D

4

D

12

B

20

C

28

D

36

C

5

C

13

A

21

D

29

C

37

C

6

C

14

D

22

D

30

B

38

B

7

C

15

B

23

B

31

C

39

A

8

D

16

B

24

B

32

A

40

A

Đánh giá bài viết
1 1.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm