Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ THI HỌC II MÔN LỊCH SỬ 9
Năm học 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút.
I/MA TRẬN
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TN
TL
TL
Chủ đề 1:
Việt Nam
trong những
năm 1919 -
1930
- Hiểu được
tác dụng
hoạt động
Nguyễn Ái
Quốc từ 1919
- 1925.
Số câu: 1
Số điểm:
0,25
Tỉ lệ:
2.5 %
Số câu
Số điểm
1 câu
0,25 điểm
Chủ đề 2:
Việt Nam
trong những
năm 1930-
1939.
- Biết được
Trần Phú
được cử làm
tổng thư.
- Biết được
nội dung của
cuộc họp Hội
nghị lần thứ
nhất
( 10.1930).
- Hiểu được
ĐCSVN ra
đời ớc
ngoặt lịch sử.
Số câu: 3
Số điểm:
0,75đ
Tỉ lệ:
7,5 %
Số câu
Số điểm
2 câu
0,5 điểm
1 câu
0,25 điểm
Chủ đề 3:
Cuộc vận
động tiến tới
cách mạng
tháng Tám
năm 1945
- Biết được
thời gian ra
đời, tên gọi
của Mặt trận
Việt Minh.
- Biết được
Ban thường
vụ Trung
ương Đảng
chỉ thị
Nhật
Pháp bắn
nhau hành
động của
chúng ta”.
- Biết được
thời gian khai
sinh ra ớc
Việt Nam n
chủ cộng hòa.
- Hiểu được
nguyên nhân
quyết định
thành công
của cách
mạng tháng
Tám.
- Hiểu được ý
nghĩa của
việc phát xít
Nhật đầu
hàng Đồng
minh.
- Hiểu được
chủ trương
của Hội nghị
lần thứ 8 Ban
Chấp hành
Trung ương
Đảng cộng
Số câu: 7
Số điểm:
1,75đ
Tỉ lệ:
17,5 %
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
sản Đông
Dương.
Số câu
Số điểm
4 câu
1.0 điểm
3 câu
0,75 điểm
Chủ đề 4
Việt Nam từ
sau cách
mạng tháng
Tám đến
toàn quốc
kháng chiến.
- Biết được
tình thế khó
khăn của
nước ta sau
cách mạng
tháng Tám.
- Hiểu được
Đảng ta phải
hiệp định
bộ, hiệp
định lợi
cho ta.
- Hiểu được ý
nghĩa của sự
kiện Tổng
tuyển cử.
- Hiểu được
do ta hòa
hoãn với
Pháp.
Giải
thích
những
khó khăn
nước ta
sau Cách
mạng
tháng
Tám
Số câu: 6
Số điểm:
3,25 đ
Tỉ lệ:
32,5%
Số câu
Số điểm
1câu
0,25 điểm
4 câu
1 điểm
1 câu
2 điểm
Chủ đề 5
Việt Nam từ
cuối 1946
đến năm
1954.
- Biết được
nội dung của
Đại hội đại
biểu toàn
quốc lần thứ
II.
- Giải thích
được Đảng ta
phát động
toàn quốc
kháng chiến.
- Hiểu được
mục đích
thực dân
Pháp tấn
công căn c
địa Việt Bắc.
- Hiểu được
quyết định
quan trọng
của đại hội
đại biểu lần
thứ II của
Đảng.
- Giải thích
được Mĩ
với Pháp nội
dung về hiệp
định phòng
thủ chung
Đông ơng.
Số câu:
6 câu
Số điểm:
1,5
Tỉ lệ:
1 5 %
Số câu
Số điểm
1 câu
0,25 đ
4 câu
1 điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chủ đề 6:
Việt Nam từ
năm 1954
đến năm
1975.
- Biết được
chính sách
của Ngô Đình
Diệm
- Giải thích
được con
đường cách
mạng Việt
Nam do Hội
nghị Trung
ương lần thứ
15 của Đảng
xác định
Nhận
xét
được
tính
đúng
đắn
linh
hoạt
của
Đảng
trong
chủ
truơng,
kế
hoạch
giải
phóng
hoàn
toàn
Miền
Nam?
Số câu:
7 câu
Số điểm:
2,5
Tỉ lệ:
25 %
Số câu
Số điểm
1 câu
0,25 điểm
1 câu
0,25 điểm
1 câu
2 điểm
1 câu
1 điểm
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
9 câu
2,25 điểm
22,5%
14 câu
3,5 điểm
35 %
1 câu
2 điểm
20%
1 câu
1 điểm
10%
30 câu
10 điểm
100%

Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 có đáp án chi tiết mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn và thầy cô tham khảo, ôn tập và ra đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Bến Tre năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử Xem thêm