Đề luyện thi giữa học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi môn tiếng Anh lớp 8 giữa kì 1

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh 8 nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 8 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức quan trọng trong Unit 1 - 3 hiệu quả.

Đề ôn tập kiểm tra tiếng Anh 8 giữa kì 1 có format giống với đề thi chính thức với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 khác nhau như: Chọn đáp án đúng; Đọc điền từ thích hợp vào đoạn văn tiếng Anh, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, ... giúp các em hoc sinh rèn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Chọn từ có phần in đậm có cách phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)

1.

A. reach

B. such

C. chemical

D. chore

2.

A. knife

B. socket

C. desk

D. bookshelf

3.

A. honest

B. high

C. hot

D. how

4.

A. watched

B. laughed

C. played

D. booked

II. Chọn đáp án đúng nhất. (2 điểm)

1. She fell and hurt _______.

A. her

B. himself

C. herself

D. myself

2. They bought _________ a new car.

A. theyself

B. themselves

C. themselves

D. theyselves

3. We should ______ the meeting before 8 a.m.

A. have

B. has

C. had

D. having

4. He is not ___________ get married.

A. enough old to

B. enough old for

C. old enough to

D. old enough for

5. They __________ talk in the library.

A. mustn't

B. don't have to

C. shouldn't to

D. needn't to

6. He's __________ to help you lift the table.

A. strong enough

B. enough strong

C. too strong

D. enough strength

7. The earth _________ around the sun.

A. move

B. moves

C. moved

D. moving

8. Don't worry about me. I can look after ________.

A. myself

B. himself

C. ourselves

D. themselves

III. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Chọn một trong ba phương án đã được chỉ ra. (1 điểm)

1. I'll call you as soon as I will arrive there.

A. call

B. will arrive

C. there

2. He is enough strong to become a soccer player.

A. is

B. enough strong

C. soccer

3. Lan cook very well.

A. cook

B. very

C. well

4. The water is warm enough to drink it.

A. is

B. warm enough

C. it

IV. Cho dạng đúng của các động từ sau. (2 điểm)

1. Each of us (have) a different character.

2. I would like (make) a big cake for my father.

3. When I am tired, I enjoy (listen) to music.

4. We don't have enough money (go) by taxi.

V. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng các từ đã cho. (2 điểm)

1. Our school has eight classrooms.

=> There are _______________________

2. Tra is too young to cycle to school.

=> Tra isn't _______________________

3. What is your father's age?

=> How _______________________

4. Minh cooks very well.

=> Minh is _______________________

VI. Đọc đoạn văn sau rồi xác định thông tin dưới đây đúng hay sai, nếu đúng thì điền TRUE (T) nếu sai thì điền FALSE (F).(2 điểm)

Lan is a hard-working student. At school, she always pays close attention to the teacher’s explanations and often gets good marks. She’s very quick at understanding and solving difficult problems but never boasts of her intelligence. On the contrary, she usually helps her weak friends with their study. She frequently encourages them to try to become industrious students. She generally says to her friends: “If we want to become good citizens, we should never be tired of improving our knowledge. This is the best way for us to achieve great success in life” .

1. Lan doesn't pay attention to the teacher's explanations and often gets good marks.

2. Lan doesn't help weak friends with their study.

3. She always boasts of her intelligence.

4. She frequently encourages her friends to try to become industrious students.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 1 lớp 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.110
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm