Đề thi Đánh giá năng lực môn Sinh học năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh

I HC QUC GIA TP.HCM
I HC QUC T
K THI KIC
I HC QUC T
MÔN THI: SINH HC
Hình thc làm bài: Trc nghim
S câu hi: 70 câu
Thi gian làm bài: 90 phút
1
MC LC
NG DN ÔN TP ......................................................... 4
Phn I. T BÀO HC ....................................................................................................... 4
I. Nhân t bào .................................................................................................................. 4
II. Thành t bào vi khun ................................................................................................ 4
III. Ribôxôm .................................................................................................................... 4
IV. Nhim sc th là gì? Trình bày cu trúc siêu hin vi ca nhim sc th. ................. 4
V. Lc lp ....................................................................................................................... 5
i ni cht ............................................................................................................. 5
VII. B máy Gôngi ......................................................................................................... 5
VIII. Pha sáng quang hp ............................................................................................... 5
Phn II. THC VT HC ............................................................................................... 7
I. Hp th ion khoáng r cây ........................................................................................ 7
II. Thành phn ca dch mch g .................................................................................... 7
III. Dòng mch g ........................................................................................................... 7
IV. Dòng mch rây .......................................................................................................... 7
ng ............................................................................................................... 7
VI. ng: ................................................................................................................. 8
VII. Pha sáng ca quá trình quang hp: .......................................................................... 8
VIII. Quang hp quyt cây trng: .......................................................... 8
IX. Nuôi cy t bào và mô thc vt: ............................................................................... 9
X. Hô hp thc vt: ...................................................................................................... 9
PhNG VT HC ............................................................................................. 11
I. Tiêu hóa ng vt ..................................................................................................... 11
II. Hô hp ng vt ...................................................................................................... 11
III. H tun hoàn ............................................................................................................. 13
IV. H thn kinh .............................................................................................................. 13
ng và phát trin ng vt.......................................................................... 14
2
Phn IV. SINH HC PHÂN T ...................................................................................... 17
A. LÍ THUYT ............................................................................................................... 17
I. Mã di truyn ................................................................................................................ 17
 sinh v .............................................................. 18
III. Các loi và cha ARN ............................................................................... 19
IV. Quá trình phiên mã (sao mã) .................................................................................... 20
V. Cu trúc ca prôtêin ................................................................................................... 21
VI. Quá trình dch mã ..................................................................................................... 21
u hòa hong ca gen .................................................................................... 24
t bin gen ........................................................................................................... 26
 nhim sc th ...................................................................................... 27
B. CÁC DNG BÀI Tẫ VÀ ẫảNẢ ẫảÁẫ ẢII ................................................. 28
Phn V. QUY LUT DI TRUYN .................................................................................. 41
A. Lí thuyt ..................................................................................................................... 41
I. Quy lut phân li ........................................................................................................... 41
II. Quy luc lp ............................................................................................. 42
u ca gen .............................................................. 44
IV. Quy lut liên kt gen ................................................................................................. 46
V. Quy lut hoán v gen .................................................................................................. 47
VI. Di truyn gii tính và liên kt vi gii tính .............................................................. 48
VII. Di truyn ngoài nhân ............................................................................................... 50
VIII. ng ca ng lên s biu hin ca gen ............................................ 51
B. ẫảNẢ ẫảÁẫ ẢII BÀI TP ............................................................................. 52
Phn VI. DI TRUYN QUN TH ................................................................................ 64
I. Khái nim qun th ...................................................................................................... 64
II. Tn s i ca các alen và kiu gen................................................................. 64
III. Qun th t phi ....................................................................................................... 64
IV. Qun th giao phi ngu nhiên ................................................................................. 65
nh lut -Vanbec ............................................................................................ 65

Đề thi Đánh giá năng lực năm 2019 môn Sinh học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Đánh giá năng lực môn Sinh học năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Đánh giá năng lực môn Sinh học năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 1.120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 12 Xem thêm