Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2020 - 2021 Đề 6

Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 đề 6 có đáp án

Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2020 - 2021 Đề 6 được VnDoc biên soạn là nội dung thi giữa học kì 1. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cũng như các dạng bài tập tính toán giúp ôn tập có đáp án kèm theo, giúp đánh giá đúng năng lực học tập cũng như là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô trong quá trình ra đề, ôn tập cho các bạn học sinh.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2020

Môn học: Hóa học 9

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 6

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (0,4đ)

Biết: Ba = 137, Na = 23, K = 39, Fe = 56, C = 12, H =1, O= 16, S = 32, Cl =35,5, Mg =24.

Câu 1. Cho các chất sau: H2O, Na2O, CO2, CuO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit kim loại hóa trị II cần dùng hết 10 gam dung dịch HCl 21,9%. Xác định công thức hóa học của oxit trên.

A. FeO

B. CaO

C. MgO

D. CuO

Câu 3. Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là:

A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2 và SO2

Câu 4. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím chuyển sang xanh

A. NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2

B. Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, Ba(OH)2

C. Fe(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, Ba(OH)2

D. Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH, KOH

Câu 6. Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng?

A. Quỳ tím

B. Dung dịch phenolphtalein

C. CO2

D. Dung dịch NaOH

Câu 7. Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là:

A. 1M

B. 0,1M

C. 2M

D. 0,2M

Câu 8. Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:

A. Sắt (II) clorua và khí hiđrô

B. Sắt (III) clorua và khí hiđrô

C. Sắt (II) Sunfua và khí hiđrô

D. Sắt (II) clorua và nước

Câu 9. Cho sơ đồ chuyển hóa 

X → Y → Z \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} X

X, Y, Z có thể là

A. Na, Na2O, Na2O

B. P2O5, H3PO4, Ca3(PO4)2

C. BaCl2, BaSO4, BaO

D. SO2, Na2SO3, BaSO3

Câu 10. Cho 6,4 gam Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24

B. 4,48

C. 3,36

D. 6,72

Câu 11. Một phần lớn vôi sống được dùng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa học. Công thức hóa học của vôi sống là:

A. Na2O

B. CaCO3

C. CaO

D. Ca(OH)2

Câu 12. Cặp chất nào dưới đây không tổn tại trong cùng một dung dịch

A. HCl và NaOH

B. KCl và HCl

C. Ba(OH)2 và H2SO4

D. KOH và H2SO4

Câu 13. Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3

B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C. P2O5; CO2; Al2O3; SO3

D. P2O5; CO2; CuO; SO3

Câu 14. Để nhận biết dung dịch KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

A. Phenolphtalein

B. Quỳ tím

C. dung dịch H2SO4

D. dung dịch HCl

Câu 15. NaOH có tính chất vật lý nào sau đây?

A. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước

B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt

D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt.

Câu 16. Dãy các bazơ không bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

A. Mg(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, KOH

B. Cu(OH)2, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2

C. Ca(OH)2, Ba(OH)2, KOH, NaOH

D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

Câu 17. Cho phương trình phản ứng:

Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + X + H2O X là:

A. CO

B. CO2

C. H2

D. Cl2

Câu 18. Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

A. Cho Cu vào dung dịch AgNO3

B. Cho Zn vào dung dịch AgNO3.

C. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.

D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

Câu 19. Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của NaCl

A. Chế tạo thuốc nổ đen

B. Gia vị và bảo quan thực phẩm

C. Làm nguyên liệu sản xuất NaOH

D. Làm nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp hóa chất.

Câu 20. X là một chất rắn ở dạng bột, có các tính chất: không tan trong nước; tác dụng được với dung dịch HCl; bị nhiệt phân hủy. X là

A. NaCl

B. CaCO3

C. BaSO4

D. Ca(HCO3)2

Câu 21. Hòa tan hỗn hợp CaCO3 và CaCl2 vào 100 ml dung dịch HCl vừa đủ sinh ra 448 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng là.

A. 0,5M

B. 0,4M

C. 1,5M

D. 2M

Câu 22. Một người làm vườn đã dùng 1kg ure CO(NH2)2 để bón rau. Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho rau là:

A. 466,7 gam

B. 233,3 gam

C. 4667 gam

D. 2333 gam

Câu 23. Nguyên tố có tác dụng kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt ở thực vật là:

A. Magie

B. Kali

C. Nitơ

D. Lưu huỳnh

Câu 24. Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là

A. MgO

B. P2O5

C. K2O

D. CaO

Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO và FeCO3 vào V lít dung dịch HCl 0,4M thấy thoát ra hỗn hợp khí B có tỉ khối B có tỉ khối hơi so với He bằng 7,5 và tạo thành 31,75 gam muối clorua. Thành phần % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu.

A. 12,96%

B. 33,33%

C. 53,71%

D. 87,04%

...............HẾT..............

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa

1B 2B 3A 4C 5D
6A 7A 8A 9D 10C
11B 12A 13C 14C 15B
16C 17B 18D 19A 20B
21B 22A 23B 24B 25B

...................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2020 - 2021 Đề 6. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
7 3.275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm