Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2020 - 2021 Đề 5

Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 đề 5 có đáp án

Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2020 - 2021 Đề 5 có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là nội dung thi giữa học kì 1. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cũng như các dạng bài tập tính toán giúp ôn tập, củng cố cũng như rèn luyện các kĩ năng thao tác giải các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2020

Môn học: Hóa học 9

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 5

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây (0,4đ)

Biết: Ba = 137, Na = 23, K = 39, Fe = 56, C = 12, H =1, O= 16, S = 32, Cl =35,5, Mg =24.

Câu 1: Nhóm các dung dịch có pH < 7 là:

A. HCl, HNO3

B. NaCl, KNO3

C. NaOH, Ba(OH)2

D. Cu(OH)2, Mg(OH)2

Càu 2: Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với chất nào dưới đây

A. dung dịch K2CO3

B. dung dịch Na2SO4

C. dung dịch CuCl2

D. dung dịch NaNO3

Câu 3: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, KCl. Thuốc thử để nhận biết các chất trên là

A. quỳ tím và dung dịch NaCl

B. quỳ tím và dung dịch HCl

C. quỳ tím và dung dịch Na2SO4

D. phenolphatalein và dung dịch KCl

Câu 4: Muối nào dưới đây bị nhiệt phân hủy 

A. Cu(NO3)2

B. KMnO4

C. FeCl3

D. NaCl

Câu 5: Nguyên tố nào có tác dụng kích thích bộ rễ ở thực vật 

A. Cacbon

B. Nito

C. Photpho

D. Kali

Câu 6: Khi cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được được là

A. xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

B. xuất hiện có kết tủa màu đỏ nâu

C. có khí thoát ra

D. không có hiện tượng gì.

Câu 7: Cho a gam FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được 300 ml dung dịch FeSO4 1M. Giá trị của a gam là

A. 21,6 gam 

B. 10,8 gam 

C. 17,6 gam 

D. 25, 6 gam 

Câu 8: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm khí:

A. BaO và dung dịch H2SO

B. Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4

C. BaCO3 và dung dịch H2SO4

D. BaCl2 và đung dịch H2SO4 

Câu 9: Dùng dung dịch chất nào dưới đây có thể phân biệt được dung dịch HCl và dung dịch H2SO4?

A. NaCl

B. Ba(OH)2 

C. Na2SO4

D. NaOH

Câu 10: Cho các cặp chất sau được trộn lẫn với nhau

(1) Na2CO3 và CuCl2

(2) NaCl và AgNO3

(3) ZnSO4 và CuCl2

(4) Na2CO3 và HCl

Trường hợp nào không xảy ra phản ứng

A. (1), (2)

B. (3), (4)

C. (1), (3)

D. (2), (4)

Câu 11: Chất nào sau đây còn có tên gọi là ‘nước vôi trong’?

A. Ca(OH)2

B. CaCO3

C. CaO

D. Ca(HCO3)2

Câu 12: Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng với nước

A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3, Mg(OH)2

B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

D. Fe(OH)3; Al(OH)3, KOH, Mg(OH)2

Câu 13: Hòa tan hết 15,5 gam Na2O vào nước thu được 250 ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là?

A. 0,2M

B. 2M

C. 0,5M

D. 5M

Câu 14: Sau khi làm thí nghiệm, có những chất khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất :

A. Muối NaCl

B. Nước vôi trong

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaNO3

Câu 15: Dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

A. Na2CO3

B. Na2CO3 và NaHCO3

C. NaHCO3

D. Na2CO3 và NaOH dư

Câu 16: Nung nóng 26,2 gam hỗn hợp kim loại gồm: Mg, Al, Zn trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 40,6 gam hỗn hợp 3 oxit. Để hoàn tan hết lượng oxit trên cần V lít dung dịch HCl 0,5M. Giá trị V là:

A. 1,8 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 0,896 lít

Câu 17: Pha dung dịch chứa 2g NaOH với dung dịch chứa 2g HCl sau phản ứng thu được dung dịch có môi trường:

A. Axit

B. Bazơ

C. Trung tính

D. Không xác định

Câu 18: Dãy hóa chất nào dưới đây đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu, K2O, Ba(OH)2, AgCl

B. Zn, FeO, Al(OH)3, CaCO3

C. H2O, BaO, KOH, CO2

D. CaO, P2O5, Al(OH)3, Mg

Câu 19: Dẫn V (lít) khí CO2 ở đktc vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản thu được 19,7 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

A. 2,24 và 6,72

B. 2,24

C. 6,72

D. 2,24 và 3,36

Câu 20: Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

A. 19,6 gam

B. 9,8 gam

C. 4,9 gam.

D. 17,4 gam.

Câu 21: Nhiệt phân hoàn toàn 12,6 gam muối cacbonat của kim loại M (hóa trị II). Dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 15 gam kết tủa. Kim loại M là:

A. Mg

B. Zn

C. Ba

D. Ca

Câu 22: Dãy gồm các phân bón hóa học đơn là

A. KCl, NH4Cl, (NH4)2SO4 và Ca(H2PO4)2

B. KCl, KNO3, Ca3(PO4)2 và Ca(H2PO4)2

C. K2SO4, NH4NO3, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

D. KNO3, NH4Cl, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

MgO \overset{+HCl}{\rightarrow} X → Y → Z → MgO

X, Y, Z có thể lần lượt là:

A. MgCl2, Mg(NO3)2 và Mg(OH)2

B. MgCl2, Mg(OH)2 và MgCO3

C. MgCl2, MgCO3 và Mg(OH)2

D. MgCl2, Mg(OH)2 và Mg

Câu 24: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch NaCl bão hòa trong bình điện phân có màng ngăn là

A. NaClO, Cl2 và H2

B. NaOH, NaCl và Cl2

C. NaOH, Cl2 và H2

D. NaClO, NaCl

Câu 25: Dãy gồm các chất mà dung dịch làm đổi màu phenolphtalein sang đỏ là: 

A. NaOH, KOH và Ca(OH)2

B. NaOH, KOH và CuCl2

C. HCl, KOH và Ca(OH)2

D. HCl, KOH và CuCl2

...................HẾT...............

Đáp án hướng dẫn giải đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Hóa đề 5

1A 2D 3C 4B 5C
6B 7A 8C 9B 10C
11A 12A 13B 14B 15C
16A 17A 18B 19B 20B
21A 22A 23C 24C 25A

.......................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2020 - 2021 Đề 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm