Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

22 3.179
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐẾ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
Môn thi: Anh Văn LỚP: 6
Thời gian:45’ (Đề I)
I. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m)
1. a. chest b. leg c. red d. lifter
2. a. finger b. light c. thin d. big
3. a. carrot b. matter c. cabbage d. apple
4. a. by b. hungry c. healthy d. thirsty
II. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)
1. How ________beef do you need? ( much, many, are, is)
2. She needs_______of beef. (200 grams, a tube, a dozen, a bottle of)
3. How many_______ does he need ? (egg, an egg, eggs, egges)
4. My mother wants_______ orange. ( some, any, a, an )
5. She _______ an apple now. ( eat, eats, eating, is eating)
6.What would you like _______ breakfast? ( for, when, to, of)
7.______I help you ? (Do, Can, Have, Does)
8. ________color is your hair? (How, Which, What, Where)
III. Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms)
1. He isn’t short. He is ………… 5. He isn’t hungry. He is ………
2. He isn’t fat. He is ……………. 6. He isn’t hot. He is……………
3. He isn’t heavy. He is ………… 7. His teeth aren’t black. They’re………….
4. He isn’t weak. He is ………… 8. His hair isn’t long. It is……………..
IV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms)
Salegirl: Can I help you?
Lan: Yes. I’d like some chicken, please.
Salegirl: How much do you want?
Lan: A kilo, please.
Salegirl: Is there anything else?
Lan: Yes, I need some oranges.
Salegirl: How many do you want?
Lan: A dozen, please.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Questions:
1. Where is Lan?
……………………………………………….
2. What does she want?
……………………………………………….
3. How much chicken does she want?
………………………………………………
4. How many oranges does she want?
……………………………………………….
V. Match the column A with column B (2ms).
1-……
2-……
3-……
4-……
5-……
6-……
7-……
8-……
VI. Answer about you (1m)
1. How do you feel? …………………………………
2. What would you like? ………………………………
A
1. a bottle of
2. 200grams of
3. a kilo of
4. a bar of
5. a can of
6. a box of
7. a tube of
8. a packet of
B
a. toothpaste
b. peas
c. soap
d. beef
e. cooking oil
f. rice
g. chocolates
h. tea.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐẾ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
Môn thi: Anh Văn; LỚP: 6
Thời gian: 45’ (Đề II)
I. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m)
1. a. matter b. carrot c. apple d. cabbage
2. a. hungry b. by c. healthy d. thirsty
3. a. chest b. leg c. lifter d. red
4. a. finger b. big c. thin d. light
II. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)
1. My mother wants_______ orange. ( any, some, a, an )
2. How many_______ does he need ? (egg, an egg, egges, eggs)
3. She _______ an apple now. ( eat, eats, eating, is eating)
4. ________color is your hair? (What, How, Which, Where)
5. She needs_______of beef. (200 grams, a tube, a dozen, a bottle of)
6. How ________beef do you need? ( much, are, many, is)
7. What would you like _______ breakfast? ( for, to, when, of)
8. ______I help you ? (Do, Does, Can, Have)
III. Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms)
1. He isn’t hungry. He is ………… 5. He isn’t short. He is ………
2. He isn’t fat. He is ……………. 6. He isn’t weak. He is……………
3. He isn’t heavy. He is ………… 7. His teeth aren’t black. They’re………….
4. He isn’t hot. He is ………… 8. His hair isn’t long. It is……………..
IV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms)
Salegirl: Can I help you?
Lan: Yes. I’d like some chicken, please.
Salegirl: How much do you want?
Lan: A kilo, please.
Salegirl: Is there anything else?
Lan: Yes, I need some oranges.
Salegirl: How many do you want?
Lan: A dozen, please.

Đề thi giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Nhằm giúp các bạn học sinh có nguồn tài liệu hữu ích ôn luyện và củng cố kiến thức, tự tin bước vào kì thi học kì 2 sắp tới, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6. Đề thi có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 6 dễ dàng làm bài và đối chiếu kết quả. Mời các em luyện tập để củng cố kiến thức và làm quen với các dạng bài thường có trong đề thi.

Ngoài Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án, mời các bạn tham khảo tiếp: Đề thi học kì 2 lớp 6Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
22 3.179
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm