Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk

Trang 1/2 - Mã đề thi 157
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
157
Họ và tên:………………………………….Lớp:……………... SBD:……..………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A.
sin 2.x =
B.
cos 1.
x =
C.
2
cos .
3
x =
D.
1
sin
2
x =
.
Câu 2. Dãy số
( )
n
u
được gọi là dãy số tăng nếu với mọi số tự nhiên
1n
ta luôn có:
A.
1nn
uu
+
=
. B.
1
nn
uu
+
. C.
1nn
uu
+
<
. D.
1nn
uu
+
>
.
Câu 3. Cho 4 điểm
,,,ABCD
không đồng phẳng (hình vẽ). Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các
điểm đã cho?
A. 2. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 4. Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
( )
!
!
k
n
n
C
nk
=
. B.
( )
!!
n!
k
n
knk
C
=
. C.
( )
!
!!
k
n
n
C
knk
=
. D.
!
!
k
n
n
C
k
=
.
Câu 5. Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình?
A. Phép vị tự. B. Phép đối xứng tâm.
C. Phép đối xứng trục. D. Phép tịnh tiến.
Câu 6. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?
A. Tam giác đều có ba trục đối xứng.
B. Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.
C. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
D. Phép vị tự tâm
I
tỉ số
1k =
là phép đối xứng tâm.
Câu 7. Cho hai đường thẳng phân biệt
a
b
trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa
a
b
?
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 8. Một t
5
học sinh nữ
6
học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực
nhật.
A.
20
. B.
11
. C.
30
. D.
10
.
Câu 9. Khẳng định nào dưới đâysai ?
A. Hàm số
cosyx=
là hàm số lẻ. B. Hàm số
cotyx=
là hàm số lẻ.
C. Hàm số
sinyx=
là hàm số lẻ. D. Hàm số
tanyx=
là hàm số lẻ.
Câu 10. Giá trị của biểu thức
22
45
2
5
AC
P
A
+
=
là:
A.
13
.
10
P =
B.
8
.
5
P =
C.
13
.
5
P =
D.
11
.
10
P =
Câu 11. Số cách sắp xếp 6 người thành một hàng ngang là:
A. 6. B. 120. C. 1. D. 720.
Câu 12. Cho cấp số nhận
1
2u =
3q =
. Tính
5
u
.
A.
5
54.u =
B.
5
48.u =
C.
5
162.u
=
D.
5
486.u =
Câu 13. Cho hình vuông ABCD tâm O như hình vẽ. Hãy cho biết phép quay nào trong các phép quay dưới đây biến tam giác
OAD thành tam giác OBA?
A.
( )
; 180
o
O
Q
. B.
( )
;45
o
O
Q
. C.
( )
; 90
o
O
Q
. D.
( )
;90
o
O
Q
.
B
D
C
A
Trang 2/2 - Mã đề thi 157
Câu 14. Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy
ABCD
hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng
( )
SAD
( )
SBC
đường
thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?
A.
AD
. B.
AC
. C.
DC
. D.
BD
.
Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho điểm
( )
2;5M
. Phép tịnh tiến theo vectơ
( )
1; 2v
=
biến điểm
M
thành
điểm
M
. Tọa độ điểm
M
là:
A.
( )
4;7M
B.
( )
3;7M
. C.
( )
1;3M
. D.
(
)
3;1
M
.
Câu 16. Cho tập
A
gồm
20
phần tử. Có bao nhiêu tập con của
A
khác rỗng và số phần tử là số chẵn?
A.
19
21
. B.
20
21
. C.
20
21
.
2
D.
19
2
.
u 17. Cho phương trình
2
4sin cos 3sin 2 cos2
36
x x a xx
ππ

+ −=+


(
)
1
. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của
tham số
a
để phương trình
( )
1
có nghiệm.
A. 5. B. 0. C. 2. D. 3.
Câu 18. Trong kỳ thi THPT Quốc Gia có môn thi bắt buộc là môn Toán. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm 50 câu,
mỗi câu có
4
phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được cộng
0, 2
điểm và mỗi câu trả
lời sai bị trừ đi
0,1
điểm. Bạn Khôi vì học rất kém môn Toán nên chọn ngẫu nhiên cả
50
câu trả lời. Xác xuất để bạn Khôi
đạt được 4 điểm môn Toán trong kỳ thi là:
A.
(
)
20
20
5
5
0
0
.3
4
C
. B.
(
)
10
40
5
5
0
0
.3
4
C
. C.
( )
40
10
5
5
0
0
.3
4
C
. D.
( )
30
20
5
5
0
0
.3
4
C
.
u 19. Trong mặt phng
Oxy
cho đường tròn
(
)
C
phương trình
( ) ( )
22
1 14xy +− =
. Phép vị tự m
O
(vi
O
gc tọa đ) t số
2k
=
biến
( )
C
thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ?
A.
( ) ( )
22
2 2 16xy+ ++ =
. B.
( ) ( )
22
2 2 16xy +− =
.
C.
( ) (
)
22
1 18
xy+− =
. D.
( ) ( )
22
2 28xy +− =
.
Câu 20. Cho cấp số cộng
( )
n
u
5
15u =
,
20
60u =
. Tổng của
10
số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:
A.
10
125S =
. B.
10
250
S =
. C.
10
200S =
. D.
10
200S =
.
II. PHN T LUN
Câu 1 (1,0 đim). Giải các phương trình sau:
a)
3
sin
2
x =
b)
2
2cos 3cos 5 0xx −=
Câu 2 (1,5 đim).
1) T các ch số
1;3;5;7;9
lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau.
2) Để tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2018 THPT Phan Chu Trinh đã chọn được 22 tiết mục trong đó có 10
tiết mc hát, 7 tiết mc múa 5 tiết mc nhy. Sau đó trường lấy ngẫu nhiên 4 tiết mục trong 22 tiết mc trên đ tham
gia cuộc thi “Giai điệu tuổi hng 2018”.
a) Có bao nhiêu cách chọn đ trong 4 tiết mục có 2 tiết mục hát và 2 tiết mc múa.
b) Tính xác suất đ 4 tiết mục được chọn có 1 tiết mục nhảy, 1 tiết mục múa và 2 tiết mụct.
u 3 (0.5 điểm). Đầu mùa thu hoạch bí đỏ, mt bác nông dân đã bán cho ngưi th nht, na s bí đ thu hoch đưc và na
quả, bán cho người th hai na s còn lại và na qu, bán cho ni th ba na s đ còn lại na qu .v.v. Đến t
người th bảy bác cũng bán nửa s bí đ còn lại và na qu thì không còn quả o na. Hỏi bác nông dân đã thu hoạch đưc
bao nhiêu quả bí đỏ đầu mùa?
Câu 4 (2.0 đim). Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình chữ nhật tâm
O
,
M
là trung điểm ca
SC
.
( )
P
là mặt phẳng đi
qua
AM
và song song vi
BD
.
a) Xác định giao tuyến ca hai mặt phẳng
( )
SAC
( )
SBD
.
b) Chứng minh
( )
//
CD SAB
.
c) Gi
,EF
lần lượt là giao điểm ca
( )
P
với
,SB SD
. Tính tỉ số diện tích của
SME
SBC
.
---------- HẾT ----------
D
A
B
C
S
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn
Mã đề [157]
1A
2D
3C
4C
5A
6B
7B
8B
9A
10D
11D
12C
13C
14A
15B
16A
17A
18A
19B
20A
Mã đề [261]
1C
2B
3C
4A
5A
6B
7A
8B
9D
10D
11B
12C
13D
14C
15A
16D
17D
18D
19D
20D
Mã đề [335]
1C
2C
3B
4A
5A
6A
7B
8D
9D
10B
11B
12A
13C
14C
15D
16C
17B
18A
19A
20A
Mã đề [436]
1D
2D
3C
4B
5A
6A
7B
8B
9C
10A
11D
12C
13A
14C
15B
16D
17B
18B
19A
20A
Câu 1 (1,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a)
3
sin
2
x
=
b)
2
2cos 3cos 5 0xx −=
1a
( )
2
3
3
sin sin sin
2
23
2
3
xk
xx k
xk
π
π
π
π
π
= +
=⇔=
= +
0.25x2
1b
2
cos 1 (n)
2cos 3cos 5 0
5
cos (l)
2
x
xx
x
=
−=
=
0.25
( )
cos 1 2x x kk
ππ
=−⇔ = +
0.25
Câu 2 (1,5 điểm).
1) Tcác chữ số
1;3;5;7;9
lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau.
2) Để tổ chc đêm văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2018 THPT PCT đã chọn đưc 22 tiết mục trong đó có 10 tiết
mc hát, 7 tiết mc múa 5 tiết mc nhy. Sau đó trường lấy ngẫu nhiên 4 tiết mục trong 22 tiết mc trên đ
tham gia cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng 2018”.
a) Có bao nhiêu cách chọn để trong 4 tiết mục có 2 tiết mục hát và 2 tiết mục múa.
b) Tính xác suất để 4 tiết mục được chọn có 1 tiết mục nhảy, 1 tiết mục múa và 2 tiết mục hát
2.1
Gọi
abc
là số cần lập. Ta có:
a
có 5 cách chọn;
b
có 4 các chọn ;
c
có 3 cách chọn
0.25
Do đó có tất c
5.4.3 60=
số
025
(HS có th dùng
3
5
60A =
s)
2.2a
Scách chn là
22
10 7
. 945CC=
0.25
2.2b
( )
4
22
7315nCΩ= =
0.25
Gọi
A
là biến cố “Trong 4 tiết mục được chọn 1 tiết mục nhảy, 1 tiết mục múa và 2 tiết mục
hát”
( )
11 2
5 7 10
. . 1575nA CCC= =
0.25
( )
( )
( )
45
209
nA
PA
n
= =
0.25

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk. Nội dung tài liệu gồm 50 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi trong thời gian 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 599
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm