Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020

Trang 1/4- Mã đề 001
SỞ GD&ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM
(Đề có 4 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 34 câu)
Họ và tên thí sinh: ............................................................... Số báo danh: ...................
UPHẦN AU: TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)
Câu 1: Tính tng
S
c nghim của phương trình
( )
( )
22
2cos2 5 sin cos 3 0x xx+ +=
trong
khong
( )
0;2
π
.
A.
5.S
π
=
B.
7
.
6
S
π
=
C.
4.S
π
=
D.
11
.
6
S
π
=
Câu 2: Cho t din ABCD. Gi M, N, P, Q bốn điểm lần lượt ly trên bn cnh AB, BC, CD, DA sao cho
bốn điểm này không trùng với đỉnh ca t diện và đồng phng. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Ba đường thẳng MQ, PN, BD đồng quy hoặc đôi một song song.
B. MN cắt BD.
C. Ba đường thẳng MN, PQ, AC đồng quy hoặc đôi một song song.
D. Tứ diện ABCD có 6 cạnh .
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có tt c các cnh bng a. Gi I, J lần lượt là trng tâm ca tam giác SAD,
SBC. Mt phng (BIJ) ct hình chóp theo mt thiết din. Din tích thiết din đó là
A.
B.
C.
D.
Câu 4: Cho hình thoi ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề o là mệnh đề đúng?
D
B
A
C
A. Phép vị tự tâm O, tỷ số
1k =
biến tam giác ABD thành tam giác CDB.
B. Phép tịnh tiến theo vectơ
AD

biến tam giác ABD thành tam giác DCB.
C. Phép quay tâm O, góc
2
π
biến tam giác OBC thành tam giác OCD.
D. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = 1 biến tam giác OBC thành tam giác ODA.
Câu 5: Có bao nhiêu phép di hình trong s bn phép biến hình sau:
(I) Phép tnh tiến. (II) Phép đối xng trc.
(III) Phép v t vi t s -1. (IV) Phép quay vi góc quay
0
90 .
A.
1.
B.
3.
C.
2.
D.
4.
Câu 6: Vi k n là 2 s nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
( )
.( 1)... .
k
n
A nn n k=−−
B.
( )
!
!
k
n
n
A
nk
=
. C.
( )!
.
!
k
n
nk
A
k
=
D.
!
!
k
n
n
A
k
=
.
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCDhình bình hành. Gi d là giao tuyến ca hai mt phng
(SAB) và (SDC). Khẳng định nào sau đây đúng?
MÃ ĐỀ 001
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4- Mã đề 001
A
B
D
C
S
A. d qua S và song song với DC. B. d qua S và song song với AC.
C. d qua S và song song với AD. D. d qua S và song song với BC.
Câu 8: Trong mt phng vi h ta đ Oxy, cho đường thng
'd
có phương trình
50xy
++=
nh ca
đường thng d có phương trình
10
xy
+ −=
qua phép tnh tiến theo vectơ
v
. Tìm ta đ vectơ
v
có độ dài
bé nht?
A.
( 3; 4).v =
B.
( 3; 3).v =−−
C.
( )
3;3 .v =
D.
( )
3; 4 .v =
Câu 9: Tp nghim của phương trình
cos2 cos 0xx+=
A.
2, 2; .
3
k kk
π
ππ π

+ ±+


B.
, 2, .
3
k kk
π
ππ

+∈


C.
,.
3
kk
π
π

+∈


D.
,.
3
kk
π
π

−+


Câu 10: Trong mt phng ta đOxy, cho đường thng
:3 2 0.
d xy−+=
Viết phương trình của đường thng
'd
nh ca đưng thng d qua phép quay tâm O góc quay
0
90 .
A.
': 3 2 0.dx y −=
B.
': 3 2 0.dx y+ +=
C.
':3 6 0.d xy−=
D.
': 3 2 0.dx y
+ −=
Câu 11: Mt túi đng
9
qu cu màu xanh,
3
qu cầu màu đỏ,
7
qu cu màu vàng. Ly ngu nhiên
6
qu
cu trong túi. Tính xác sut sao cho lấy được c ba loi cầu, đồng thi s qu cu màu xanh bng s qu cu
màu đỏ.
A.
9
.
76
B.
157
.
1292
C.
165
.
1292
D.
118
.
969
Câu 12: Cho hình chóp t giác S.ABCD AC ct BD ti O. Khẳng định nào sau đây sai ?
A
B
D
C
S
O
A. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAO) và (ABCD) là AC.
B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SDA)SA.
C. SO cắt BC .
D. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBD) và (SAC)SO.
Câu 13: Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng
Hàm s
sinyx x= +
tun hoàn vi chu kì
2T
π
=
.
Hàm s
cosyx x=
là hàm s l.
Hàm s
tanyx=
đồng biến trên tng khoảng xác định.
Hàm s
cotyx=
nghch biến trên tng khoảng xác định.
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
0.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4- Mã đề 001
Câu 14: Trong các đồ th sau hình nào là đồ th hàm s
sinyx=
A. Hình 2. B. Hình 3. C. Hình 4. D. Hình 1.
Câu 15: Trong mt phng vi h ta đ Oxy, cho đường tròn
22
( ): 2 4 11 0Cx y x y
+ −=
. Tìm bán kính
của đường tròn
( ')
C
nh của đường tròn (C) qua phép đồng dạng có được bng cách thc hin liên tiếp
phép v t tâm O t s -2019 và phép tnh tiến theo véctơ
(2019;2020)v
là:
A.
8076.
B.
2019.
C.
2020.
D.
4.
Câu 16: Cho phương trình
2
sin 4sin 3 0
xx +=
có tp nghim của phương trình là
A.
,.
2
kk
π
π

−+


B.
{
}
,.kk
π
C.
2, .
2
kk
π
π

+∈


D.
,.
2
kk
π
π

+∈


Câu 17: Gi
X
là tp các s t nhiên có 5 ch s. Ly ngu nhiên hai s t tp
X
. Xác sut đ nhận được
ít nht mt s chia hết cho 4 gn nht vi s nào dưới đây?
A.
0,44.
B.
0,63.
C.
0,12.
D.
0,23.
Câu 18: Cho dãy số (uR
n
R) có số hạng tổng quát là uR
n
R=
21
n
,
n
P
*
P.Số hạng uR
5
R của dãy số là:
A. uR
5
R= 31. B. uR
5
R= 30. C. uR
5
R= 33. D. uR
5
R= 32.
Câu 19: Có bao nhiêu s t nhiên có ba ch s được thành lp t các s
0, 2, 4, 6, 8, 9
?
A.
180.
B.
100.
C.
120.
D.
256.
Câu 20: Cho hàm s
( )
sin3fx x=
. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số có tập xác định là
.
B. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.
C. Hàm số là một hàm số lẻ. D. Hàm số có tập giá trị là
[ ]
3;3 .
Câu 21: Tính tng tt c các giá tr nguyên ca hàm s
3sin cos 4
2sin cos 3
xx
y
xx
−−
=
+−
.
A.
8.
B.
9.
C.
6.
D.
5.
Câu 22: Lp 11A có
20
bn n, lp 11B có
16
bn nam. Có bao nhiêu cách chn mt bn n lp 11A và
mt bn nam lớp 11B để dẫn chương trình hoạt động ngoi khóa?
A.
1220.
B.
320.
C.
630.
D.
36.
Câu 23: Có 7 bút bi và 3 bút chì. Cn chn ra mt bút. Hi có bao nhiêu cách chn?
A. 10. B. 22. C. 11. D. 21.
Câu 24: Tính tng
0 1 2 20 21 22
22 22 22 22 22 22
... .SCCC CCC=++++++
A.
1.S =
B.
0.S =
C.
21
2.S =
D.
22
2.S =
Câu 25: Trong mt phng
,Oxy
cho
( )
1; 2 ,
v
điểm
( )
2;5 .M
Tìm ta đ điểm
'M
nh của điểm M qua
phép tnh tiến
?v
A.
( )
' 3;3 .M
B.
( )
' 3; 3 .M
C.
( )
' 1; 7 .M
D.
( )
' 1; 7 .M
Câu 26: Tìm m đ phương trình
sin xm=
có nghim
A.
(1; ).+∞
B.
( ; 1).m −∞
C.
[ ]
1;1 .m∈−
D.
( ; 1) (1; ) .m −∞ +∞
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi dưới đây gồm có 30 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp àn và lời giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 31
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm