Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN VẬT LÍ KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề:132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... Lớp 11A .............................
Chú ý: Học sinh ghi mã đề, kẻ bảng này vào giấy thi và làm trắc nghiệm theo mẫu
Mã đề:…………..
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ĐÁP
ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1. Chọn đúng. Đơn vị của điện thế là vôn (V), 1V bằng
A. 1. J/N. B. 1 N/C. C. 1 J.C. D. 1 J/C.
Câu 2. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua bình
điện phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình điện phân trong 2 giờ là bao nhiêu, biết bạc có A =
108, n = 1:
A. 42,910
-3
g B. 42,9g C. 40,29.10
-3
g D. 40,29g
Câu 3. Trong thời gian 4 s một điện lượng 1,5 C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường
độ dòng điện qua bóng đèn là:
A. 0,375A B. 3,75A C. 6A D. 2,66A
Câu 4. Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích
A. phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển.
B. phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi
C. phụ thuộc vào điện trường.
D. phụ thuộc vào hình dạng đường đi.
Câu 5. Có 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động ξ và điện trở trong r. Suất điện động và điện trở
của bộ pin ghép song song là:
A. ξ và r/2. B. ξ và r/3. C. 3ξ và 3r. D. 2 ξ và 3r/2.
Câu 6. Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất
tiêu thụ ở mạch ngoài R là:
A. 2W B. 3W C. 18W D. 4,5W
Câu 7. Gọi Q, C, U lần lượt là điện tích, điện dung, và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện. Phát biểu nào
sau đây là đúng?
A. C tỉ lệ nghịch với U. B. C tỉ lệ thuận với Q.
C. C không phụ thuộc vào Q và U. D. C phụ thuộc vào Q và U.
Câu 8. Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực:
A. hồ quang điện B. cả 3 đều đúng C. tia lửa điện D. sét
Câu 9. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của:
A. các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.
B. các ion dương trong dung dịch.
C. các chất tan trong dung dịch.
D. c ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.
Câu 10. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 20
0
C, còn mối
kia được nung nóng đến nhiệt độ 232
0
C. Suất nhiệt điện của cặp này là:
A. 13,87mV B. 13,85mV C. 13,78mV D. 13,9mV
Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12 Ω, Đ
1
: 6V 3W;
Đ
2
: 2,5V 1,25W. Điều chỉnh R
1
và R
2
sao cho 2 đèn sáng bình thường.
Tính giá trị của R
2
:
A. 5Ω B. 7Ω C. 6Ω D. 8Ω
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron.
B. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện âm là vật thừa electron.
C. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện dương là vật nhận thêm ion dương.
D. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện âm là vật nhận thêm electron.
Câu 13. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?
A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau.B. Hai thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.
C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.
Câu 14. Khi một điện tích q = - 2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh
công 6 J. Hiệu điện thế U
MN
có giá trị nào sau đây ?
A. + 3 V B. + 12 V C. 3 V D. 12 V
Câu 15. Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 10
5
V/m. tại vị trí cách điện
tích này bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.10
5
V/m.
A. 1 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 5 cm
Câu 16. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2.10
-6
N. Khi đưa chúng ra xa nhau thêm 2 cm thì lực hút
giữa chúng là 5.10
-7
N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là:
A. 3 m B. 1cm C. 4 cm D. 2 cm
Câu 17. Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh yếu cả điện trường tại một điểm ?
A. Điện trường. B. Cường độ điện trường.
C. Đường sức điện. D. Điện tích.
Câu 18. Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào ?
A. Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.B. ng khi nhiệt độ tăng.
C. Không đổi theo nhiệt độ.D. Tăng khi nhiệt độ giảm.
II. PHẦN TỰ LUẬN:(2 câu 4 điểm, mỗi câu 2 điểm)
Câu 1:Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động E = 12 V, điện trở trong rất nhỏ, mạch
ngoài gồm các điện trở R
1
= 3 Ω, R
2
= 4 Ω, R
3
= 5 Ω được mắc nối tiếp.
a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R
2.
b) Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở R
3.
Câu 2:Cho hai điện tích điểm q
1
= -4.10
-8
C ; q
2
=16.10
-8
C đặt cố định tại hai điểm A,B cách nhau 10 cm
trong không khí .
a. Xác định véctơ cường độ điện trường do điện tích q
1
, q
2
gây ra tại N cách q
1
đoạn 4cm, cách q
2
đoạn
6cm?
b. Nếu đặt tại N một điện tích điểm q
0
= - 20n C . Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q
0
đặt
tại N?
----------- HẾT ----------
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
ξ, r
A
B
R
2
Đ
1
2
R
1
C
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN VẬT LÍ KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề:353
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... Lớp 11A .............................
Chú ý: Học sinh ghi mã đề, kẻ bảng này vào giấy thi và làm trắc nghiệm theo mẫu
Mã đề:…………..
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ĐÁP
ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1. Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm ?
A. Cường độ điện trường. B. Đường sức điện.
C. Điện tích. D. Điện trường.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron.
B. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện âm là vật thừa electron.
C. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện dương là vật nhận thêm ion dương.
D. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện âm là vật nhận thêm electron.
Câu 3. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 20
0
C, còn mối
kia được nung nóng đến nhiệt độ 232
0
C. Suất nhiệt điện của cặp này là:
A. 13,9mV B. 13,87mV C. 13,78mV D. 13,85mV
Câu 4. Gọi Q, C, U lần lượt là điện tích, điện dung, và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện. Phát biểu nào
sau đây là đúng?
A. C phụ thuộc vào Q và U. B. C không phụ thuộc vào Q và U.
C. C tỉ lệ thuận với Q. D. C tỉ lệ nghịch với U.
Câu 5. Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích
A. phụ thuộc vào điện trường.B. phụ thuộc vào hình dạng đường đi.
C. phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển.D. phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi
Câu 6. Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực?
A. tia lửa điện B. sét C. hồ quang điện D. cả 3 đều đúng
Câu 7. Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất
tiêu thụ ở mạch ngoài R là:
A. 4,5W B. 2W C. 3W D. 18W
Câu 8. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?
A. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.B. Hai thanh nhựa đặt gần nhau.
C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.D. Hai thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.
Câu 9. Trong thời gian 4 s một điện lượng 1,5 C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường
độ dòng điện qua bóng đèn là:
A. 3,75A B. 2,66A C. 6A D. 0,375A
Câu 10. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua
bình điện phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình điện phân trong 2 giờ là bao nhiêu, biết bạc có
A = 108, n = 1:
A. 40,29g B. 42,9g C. 42,910
-3
g D. 40,29.10
-3
g

Đề thi kì 1 môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên. Nội dung tài liệu gồm 18 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, học sinh làm bài thi trong thời gian 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 1.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm