Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/3 Mã đề 101
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm có 03 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN Lớp 12
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 101
Câu 1. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A. 5. B. 2. C. 4. D. 0.
Câu 2. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
23
1
x
y
x


là đường thẳng
A.
1.x
B.
2.y
C.
2.x
D.
Câu 3. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ?
A.
32
2 3.y x x
B.
32
2 3.y x x
C.
42
3 3.y x x
D.
32
2 3.y x x
Câu 4. Mặt phẳng
( ' )A BC
chia khối lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
thành hai khối chóp
A.
'.A ABC
. ' 'ABCC B
. B.
. ' ' 'A A B C
. ' 'ABCC B
.
C.
.'AA BC
'. ' 'A BCC B
. D.
. ' ' 'A A B C
'. ' 'A BCC B
.
Câu 5. Cho khối chóp tam giác đều cạnh đáy bằng
2a
thể tích bằng
3
a
. Tính chiều cao
h
của
khối chóp đã cho.
A.
3
3
a
h
. B.
3ha
. C.
23ha
. D.
3
2
a
h
.
Câu 6. Bất phương trình
15
4 32
x
có bao nhiêu nghiệm nguyên dương ?
A. 17. B. 23. C. 22. D. 18.
Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
3 9 2y x x x
trên đoạn
A.
2;0
min 25.y

B.
2;0
min 7.y
C.
2;0
min 0.y
D.
2;0
min 2.y
Câu 8. Cho mặt cầu
()S
bán kính
5R
. Khối tứ diện
ABCD
tất cả các đỉnh thay đổi cùng
thuộc mặt cầu
()S
sao cho tam giác
ABC
vuông cân tại
B
DA DB DC
. Biết thể ch lớn nhất
của khối tứ diện
ABCD
a
b
(
,ab
là các số nguyên dương
a
b
là phân số tối giản), tính
ab
.
A.
1173ab
. B.
4081ab
. C.
128ab
. D.
5035ab
.
Câu 9. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham s
m
để bất phương trình
2
log 4 20 1x x m
tập nghiệm là ?
A. 6. B. 13. C. 5. D. 14.
Câu 10. Biết đồ thcủa hàm số
32
1( , )y ax bx a b
một điểm cực trị
(1; 2),A
giá trị của
34ab
bằng
A.
6.
B.
6.
C.
18.
D.
1.
Trang 2/3 Mã đề 101
Câu 11. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
9mx
y
xm
nghịch biến trên khoảng
?
A.
5.
B.
3.
C.
2.
D.
4.
Câu 12. Một người muốn đủ 100 triệu đồng sau 24 tháng bằng ch ngày 1 hằng tháng gửi vào ngân
hàng cùng một số tiền
a
đồng với lãi suất là 0,6%/tháng, tính theo thể thức lãi kép. Giả định rằng
trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi người đó không rút tiền ra. Hỏi số
a
gần nhất với
số nào sau đây ?
A. 3886000. B. 3910000. C. 3863000. D. 4142000.
Câu 13. Cho khối hộp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
thể tích bằng 6,
''A BC
tam giác đều cạnh bằng 2.
Khoảng cách từ điểm
'B
đến mặt phẳng
( ' ')A BC
bằng
A.
3
. B.
3
2
. C.
3
3
. D.
3
.
6
Câu 14. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
2
3 4.3 3 0
xx
bằng
A.
4
3
. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 15. Cho khối trụ
()T
bán kính đáy
2r
chiều cao
3h
. Diện tích thiết diện qua trục của
khối trụ
()T
bằng
A. 6. B. 12. C. 14. D. 10.
Câu 16. Hàm số
3
3y x x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
( ; 1).
B.
(1; ).
C.
( ; ).
D.
( 1;1).
Câu 17. Tập xác định của hàm số
1
3
2yx
A.
2;
. B.
\2
. C. . D.
;2
.
Câu 18. Cho
a
là số thực dương tùy ý,
4
3
a
bằng
A.
4
3
a
. B.
4
3
a
. C.
3
4
a
. D.
3
4
a
.
Câu 19. Tính diện tích
S
của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng 8.
A.
192S
. B.
48S
. C.
256S
. D.
64S
.
Câu 20. Cho hàm số
()y f x
đạo m trên không cực trị,
đồ thị của hàm số
()y f x
đường cong hình vẽ bên. Xét hàm số
2
2
1
( ) ( ) 2 . ( ) 2
2
h x f x x f x x
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Đồ thị của hàm số
()y h x
có điểm cực tiểu là
(1;0).M
B. Hàm số
()y h x
không có cực trị.
C. Đồ thị của hàm số
()y h x
có điểm cực đại là
D. Đồ thị của hàm số
()y h x
có điểm cực đại là
(1;0).M
Câu 21. Tính diện tích xung quanh
xq
S
của hình nón có bán kính đáy
3r
và độ dài đường sinh
5l
.
A.
12 .
xq
S
B.
24
xq
S
. C.
30
xq
S
. D.
15
xq
S
.
Trang 3/3 Mã đề 101
Câu 22. Cho phương trình
22
4 1 1 3
3 3 3 3 1
x x m x m x x
với
m
tham số. Có bao nhiêu giá trị
nguyên của
m
để phương trình đã cho ba nghiệm thực phân biệt, đồng thời tích của ba nghiệm đó
nhỏ hơn 27 ?
A. 7. B. 8. C. 10. D. 9.
Câu 23. Cho hàm số
()y f x
có đạo hàm trên và có bảng xét dấu
'( )fx
như sau
Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Hàm số
()y f x
đạt cực trị tại
2.x 
B. Hàm số
()y f x
đạt cực đại tại
1.x
C. Hàm số
()y f x
đạt cực tiểu tại
1.x 
D. Hàm số
()y f x
có hai điểm cực trị.
Câu 24. Số giao điểm của đồ thị hàm số
32
21y x x x
và đồ thị hàm số
2
21y x x
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
0.
Câu 25. Tính thể tích
V
của khối cầu có bán kính bằng 2.
A.
16
3
V
. B.
16V
. C.
32V
. D.
32
3
V
.
Câu 26. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
2 3 1y x x x
tại điểm có hoành độ bằng
1
A.
.yx
B.
4 3.yx
C.
4 5.yx
D.
4 5.yx
Câu 27. Cho khối chóp
.S ABCD
đáy hình vuông,
SA
vuông góc với mặt phẳng
()ABCD
,
3SA
, góc giữa
SC
và mặt phẳng
()SAB
bằng
30
o
. Tính thể tích
V
của khối chóp
.S ABCD
.
A.
27
2
V
. B.
9
4
V
. C.
. D.
9
2
V
.
Câu 28. Biết phương trình
2
24
log 5 1 log 9xx
có hai nghiệm thực
12
,xx
. Tích
12
.xx
bằng
A.
8
. B.
2
. C.
1
. D.
5
.
Câu 29. Đạo hàm của hàm số
5
logyx
A.
ln5
'y
x
. B.
'
ln5
x
y
. C.
1
'
ln5
y
x
. D.
' ln5yx
.
Câu 30. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 8 và chiều cao bằng 3.
A.
24V
. B.
8V
. C.
192V
. D.
64V
.
Câu 31. Cho
b
là số thực dương tùy ý,
2
3
log b
bằng
A.
3
2log b
. B.
3
1
log
2
b
. C.
3
2log b
. D.
3
1
log
2
b
.
Câu 32. Cho khối trụ có chiều cao bằng
4a
và bán kính đáy bằng
2a
. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A.
3
16
3
a
. B.
3
32 a
. C.
3
32
3
a
. D.
3
16 a
.
----------------------------------- HẾT -----------------------------------

Đề thi học kì 1 Toán 12 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Tài liệu gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm