Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hải Dương năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 THPT
HỌC I NĂM HỌC 2019 2020
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi gồm 06 trang)
Họ tên thí sinh: …………………………………………….. Số báo danh: ……….. ĐỀ GỐC
Câu 1: Đường thẳng nào dưới đây tiệm cân ngang của đồ thị hàm số
3 1
2 1
x
y
x
?
A.
3
2
y
. B.
1
2
y
. C.
1
2
x
. D.
3
2
x
.
Câu 2: Cho hàm số y=f(x) bảng biến thiên sau:
Hàm số đã cho đạt cực đại tại:
A. x=0 B. x=2 C. x= -1 D. x= 3
Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
¡
?
A.
3 2
3 4y x x= + -
. B.
. C.
4 2
2 2y x x= - + -
. D.
4 2
3 2y x x= - +
.
Câu 4: Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số
3
12 1y x x
trên đoạn
2;3
lần lượt :
A.
15; 17
. B.
17; 15
. C.
10; 26
. D.
6; 26
.
Câu 5: Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án
, , ,A B C D
dưới đây. Hỏi hàm số đó hàm số nào?
A.
4 2
1y x x= - +
. B.
2
1y x x= - + -
. C.
3
3 1y x x= - + +
. D.
3
3 1y x x= - +
Câu 6: Số giao điểm của đồ thị hàm s
2
3 3 2 y x x x
với trục
Ox
A.
1
.
B.
3.
C.
0.
D.
2.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Rút gọn biểu thức
1
4
3
.P x x
( với
x
số thực dương) dưới dạng lũy thừa với số là số hữu
tỷ.
A.
1
12
P x
. B.
7
12
P x
. C.
2
3
P x
. D.
2
7
P x
.
Câu 8: Tập xác định của hàm số
1
5
1y x
là:
A.
0;
. B.
1;
. C.
1;
. D.
.
Câu 9: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực
?
A.
3
x
y
. B.
1
2
logy x
. C.
2
4
log 2 1y x
. D.
2
x
y
e
.
Câu 10: Đạo hàm của hàm số
5
x
y
A.
' 5 .
x
y
B.
5
' .
ln5
x
y
C.
1
' .5 .
x
y x
D.
' 5 ln5.
x
y
Câu 11: Giải phương trình
5 1
2 16
x
A. x=1 B. x=2 C. x=3 D.vô nghiệm
Câu 12: Tìm
(2 3)x dx
A.
2
3x x C
B.
2
3x x
C.
2
2 3x x C
D.
2
x C
Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số
cos3y x
A.
sin3
3
x
C
B.
sin3
3
x
C
C.
sin3x C
D.
sin3x C
Câu 14: Tính
1
0
2 1
dx
A dx
x
A.
2ln3
. B.
ln8
. C.
ln3
. D.
1
ln 3
2
.
Câu 15: Tính thể tích
V
của khối hộp chiều cao bằng
h
diện tích đáy bằng
B
.
A.
1
3
V Bh
. B.
V Bh
. C.
1
2
V Bh
. D.
1
6
V Bh
.
Câu 16: Công thức tính thể tích của khối lăng trụ diện tích đáy bằng
B
chiều cao độ dài
h
A.
1
V= .
3
B h
B.
V= .B h
C.
2
V= .
3
B h
D.
V=3 .B h
Câu 17: Tính thể tích của khối hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
3AB
,
4AD
,
5AA
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 12. B. 20. C. 10. D. 60.
Câu 18: Hình chóp diện ch đáy bằng
2
6a
; thể ch khối chóp bằng
3
30a
; chiều cao khối chóp
bằng
A.
a
B.
5a
C.
15a
D.
9a
Câu 19: Số cạnh của hình chóp đáy đa giác 10 đỉnh bằng
A. 10 B. 30 C. 20 D. 15
Câu 20: Công thức tính diện tích xung quanh
xq
S
của hình trụ bán kính đáy
r
, độ dài đường cao
h
A.
2
xq
S rh
B.
xq
S rh
C.
1
3
xq
S rh
D.
2
xq
S r h
Câu 21: Tính thể tích
V
của khối trụ bán kính đáy chiều cao đều bằng
2
.
A.
4
V
. B.
12
V
. C.
16
V
. D.
8
V
.
Câu 22: Giá trị cực tiểu của hàm s
3 2
3 9 2y x x x
A.
20
. B.
7
. C.
25
. D.
3
.
Câu 23: Đồ th hàm số nào sau đây 3 đường tiệm cận ?
A.
2
1
x
y
x
B.
2
2
x
y
x x
C.
2
2
1
y
x
D.
2
3 2
1
x x
y
x
Câu 24: Cho hàm số
( )y f x=
xác định trên
\ { 1}¡
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng
biến thiên như hình vẽ sau:
Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho phương trình
( )
1f x m+ =
đúng ba nghiệm thực phân biệt.
A.
( )
4;2-
. B.
(
;2
ù
- ¥
ú
û
. C.
)
4;2
é
-
ê
ë
. D.
( )
3;3-
.
Câu 25: Tìm các khoảng nghich biến của hàm số y = -x
3
+3x
2
A.
( ;0)
(2; )
B.
( ; 2)
C. (0; 2) D.
(0; )
Câu 26: Tập xác định của hàm số
2
2
log ( ) y x x
là:
A.
);1[]0;( D
B.
);1()0;( D
C.
1;0D
D.
1;0D

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hải Dương năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hải Dương năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút và đề thi có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hải Dương năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm