Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa năm học 2019-2020

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: TOÁN - Lớp: 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
----------------------------------------
Câu 1: Cho
n
nguyên dương
(
)
2n
khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
1
=
n
n
aa
0
∀≠a
. B.
1
=
n
n
aa
0∀>a
.
C.
1
=
n
n
aa
0∀≥a
. D.
1
=
n
n
aa
∀∈a
.
Câu 2: Cho hàm số
, hàm số
( )
=y fx
liên tục trên
và có đồ thị như hình vẽ bên
Bất phương trình
( )
<+fx xm
(
m
là tham số thực) nghiệm đúng với mọi
( )
0;2
x
khi và chỉ khi
A.
( )
0
mf
. B.
(
)
22
≥−
mf
. C.
( )
0>mf
. D.
( )
22>−mf
.
Câu 3: Hàm số
32
3 91yx x x= −+
đồng biến trên khoảng nào trong những khoảng sau?
A.
( )
0;4
. B.
( )
4;5
. C.
( )
2;2
. D.
( )
1;3
.
Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của
m
để phương trình
(
)
55
log 25 log
−=
x
mx
có nghiệm duy nhất.
A.
4
1
.
1
5
=
m
m
B.
1.m
C.
1=
m
. D.
4
1
.
5
=m
Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, đường cao của một mặt bên là
3a
. Thể tích
V
của khối chóp đó là
A.
3
2
9
=Va
. B.
3
2
6
=Va
. C.
3
22
3
=Va
. D.
3
42
3
=
Va
.
Câu 6: Cho hàm số
, bảng xét dấu của
( )
fx
như sau
x
−∞
3
1
1
+∞
( )
fx
0
+
0
0
+
Hàm s
( )
32= yf x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
2;4
. B.
( )
1; 2
. C.
( )
2;1
. D.
( )
4;+∞
.
Câu 7: Tính diện tích xung quanh
S
của hình trụ có bán kính bằng
3
và chiều cao bằng
4
.
A.
36S
π
=
. B.
24S
π
=
. C.
12S
π
=
. D.
42S
π
=
.
Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
() 3 2fx x x=−+
trên đoạn
[ 3;3]
bằng
A.
4
. B.
0
. C.
16
. D.
20
.
Câu 9: Đạo hàm của hàm số
(
)
2
8
log 3 4= −−y xx
A.
( )
2
23
3 4 ln8
−−
x
xx
. B.
( )
2
23
34
−−
x
xx
. C.
( )
2
23
3 4 ln 2
−−
x
xx
. D.
( )
2
1
3 4 ln8−−xx
.
Đề chính thức
Gồm có 6 trang
Mã đề 001
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
Câu 10: Độ dài đường chéo của một hình lập phương bằng
3.a
Tính thể tích
V
của khối lập phương.
A.
3
3Va
=
. B.
3
Va=
. C.
3
8Va
=
. D.
3
33Va=
.
Câu 11: Cho
, xy
là hai số thực dương và
,
mn
là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây sai?
A.
( )
=
n
m mn
xx
. B.
( )
+
=
mn
mn
x y xy
. C.
+
=
m n mn
xx x
. D.
( )
=
m
mm
xy x y
.
Câu 12: Cho hình tr có bán kính đáy bằng 4. Mt mt phng không vuông góc với đáy và cắt hai đáy của hình
tr theo hai dây cung song song
,
MN M N
′′
tha mãn
6MN M N
′′
= =
. Biết rng t giác
MNN M
′′
có din tích
bng
60
. Tính chiu cao
h
ca hình tr.
A.
42h =
. B.
45
h
=
. C.
65h =
. D.
62h =
.
Câu 13: Gọi
S
là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số
m
sao cho giá trị lớn nhất của hàm số
42
1 19
30 20
42
y x x xm
= + +−
trên đoạn
[ ]
0;2
không vượt quá
20
. Tổng các phần tử của
S
bằng
A.
105
. B.
120
. C.
125
. D.
210
.
Câu 14: Cho các số thực
0ab
<<
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
( )
(
) (
)
2
22
ln ln lnab a b= +
. B.
( )
( )
1
ln ln ln
2
ab a b= +
.
C.
( )
(
)
2
22
ln ln ln
a
ab
b

=


. D.
ln ln ln
a
ab
b

=


.
Câu 15: Nghiệm của phương trình
( ) ( )
33
log 2 1 1 log 1xx
+=+
A.
2x =
. B.
1
x =
. C.
4x =
. D.
2x =
.
Câu 16: Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cảc cạnh bằng
3
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
93
2
. B.
27 3
2
. C.
27 3
4
. D.
93
4
.
Câu 17: Cho phương trình
( )
2
22
2log log 1 4 0
x
xx m −=
(
m
là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị
nguyên dương của
m
để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt
A.
64
. B. Vô số. C.
63
. D.
62
.
Câu 18: Cho hàm số
42
y ax bx c=++
có đồ thị như hình bên
Mệnh đềo dưới đây đúng?
A.
0, 0, 0.abc>><
B.
0, 0, 0.abc<><
C.
0, 0, 0.abc><>
D.
0, 0, 0.abc><<
Câu 19: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
( )
7 11 0fx−=
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
O
x
y
2
2
1
1
2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
Câu 20: Hàm số
2
2
2
+
=
xx
y
có đạo hàm là
A.
( )
2
22
2 2 ln2
+
= +
xx
y xx
. B.
( )
2
2
4 1 2 ln2
+
= +
xx
yx
.
C.
2
2
2 ln2
+
=
xx
y
. D.
(
)
(
)
2
22
4 1 2 ln 2
+
=++
xx
y x xx
.
Câu 21: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
0;+∞
. B.
( )
2;0
. C.
( )
0;2
. D.
( )
2;+∞
.
Câu 22: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
,
( ) ( )
SAD ABCD
,
SA SD=
. Tính thể
tích
V
của khối chóp
.S ABCD
biết
21
2
a
SC =
.
A.
3
7
2
a
V =
. B.
3
2
3
a
V =
. C.
3
2Va=
. D.
3
7
6
a
V =
.
Câu 23: Cho
a
,
b
,
c
là các số thực dương và
a
,
b
,
1c
. Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
log log 1⋅=
ab
ba
. B.
1
log
log
=
a
c
c
a
.
C.
log log log=
a bb
c ac
. D.
log
log
log
=
b
a
b
c
c
a
.
Câu 24: Gọi
12
,xx
nghiệm của phương trình
( )
2
log 1 1
−=


xx
. Khi đó tích
12
.xx
bằng
A. 2. B.
1
. C.
2
. D. 1.
Câu 25: nh đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?
A. Bát diện đều. B. Tứ diện đều.
C. Hình lập phương. D. Lăng trụ lục giác đều.
Câu 26: Cho hàm số
( ) ( )
32
0y f x ax bx cx d a
= = + ++
có đồ thị như hình vẽ
Phương trình
(
)
( )
0ffx =
có bao nhiêu nghiệm thực ?
A. 5. B. 3. C. 7. D. 9.
Câu 27: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
8
. B.
9
. C.
7
. D.
4
.
Câu 28: Đường thẳng
2y =
là tiệm cận ngang của đồ thị nào dưới đây?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc tham khảo. Đề thi gồm có 6 trang, tổng hợp 50 câu trắc nghiệm và thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 28
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm