Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

1/4 - Mã đề 230
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-BA ĐÌNH
BỘ MÔN: VẬT LÝ
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1.
Ti một nơi xác định, chu kì ca con lắc đơn tỉ l thun vi
A. gia tc trọng trường. B. căn bậc hai chiu dài ca con lc
C. căn bậc hai gia tc trọng trường. D. chiu dài con lc
Câu 2.
Phát biu
sai
v véc tơ gia tốc ca mt vt dao động điều hòa:
A. có chiu luôn cùng chiu chuyển động. B. có độ ln bng 0 v trí cân bng.
C. có chiều luôn hướng v v trí cân bng. D. có giá tr dương khi vật có li độ âm.
Câu 3. Đặt điện áp u=U
2
cost V vào hai đầu đoạn mch gm cun cm thun mc ni tiếp vi mt biến
tr R. ng vi hai giá tr R
1
=20Ω R
2
=80Ω của biến tr thì công sut tiêu th trong đoạn mạch đều bng
400 W. Giá tr ca U là
A. 100
2
V. B. 200 V. C. 100 V. D. 400 V.
Câu 4. Mt con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng dao động 1J lực đàn hồi
cực đại là 10N. Mc thế năng tại v trí cân bng. Gọi Q đầu c định ca lò xo, khong thi gian ngn nht
gia hai ln liên tiếp Q chu tác dng ca lực kéo xo độ ln
35
N 0,1s. Quãng đường ln nht
vt nh ca con lắc đi được trong 0,4s là
A. 40cm B. 60cm C. 80cm D. 115cm
Câu 5. Đặt điện áp xoay chiu
100 2cos(100 )
4
ut

(V) vào hai đầu mch RLC mc ni tiếp vi R
= 25 (
),L =
,
-4
4
C .10 F
π
. thì cường độ dòng điện qua mch là
A.
2 2 cos100it
(A). B.
2 2 cos(100 )
2
it

(A).
C.
4cos100it
(A). D.
4cos(100 )
2
it

(A).
Câu 6. Mt sóng truyn trên si dây đàn hồi rt dài vi tn s 500Hz, người ta thy khong cách gia hai
điểm gn nhất dao động cùng pha là 80cm. Vn tc truyn sóng trên dây là:
A. v = 400cm/s B. v = 400m/s C. v = 6,25cm/s D. v = 16m/s
Câu 7. Mt vật dao động điều hoà trong thi gian 1 phút vt thc hiện được 300 dao động toàn phần. Người
ta kéo vt ra khi v trí cân bng một đoạn 4cm ri th nh cho dao đng. Chn thời điểm ban đầu lúc
vật đi qua vị trí cân bng theo chiều âm. Phương trình dao động ca vt:
A. x = 4cos(10πt +
2
)cm. B. x = 4cos(10πt -
2
)cm.
C. x = 4cos(10t +
2
)cm. D. x = 4cos(10t)cm.
Câu 8. Điện năng trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 4 kV, hiu sut truyn ti 84 %. Mun
hiu sut này tăng lên 96 % thì ta phải:
Mã đề 230
2/4 - Mã đề 230
A. Tăng điện áp lên đến 8 kV. B. Tăng điện áp lên đến 16 kV.
C. Giảm điện áp xuống đến 1 kV. D. Giảm điện áp xuống đến 2 kV.
Câu 9. Khi mt sóng âm truyn t không khí vào nước thì
A. tần số sóng và bước sóng tăng. B. tần số ng tốc đ truyn sóng kng đi.
C. tần số sóng không đổi, tốc độ truyền sóng tăng. D. tần số sóng tăng, bước sóng không đổi.
Câu 10. Mt con lắc đơn gồm vt khối lượng 100g, dây treo chiu dài 1m, kéo vt ra khi v trí cân bng
mt góc 10
0
ri buông không vn tốc đầu cho vật dao động điu hòa. Ly g = 10m/s
2
. Năng lượng dao động
ca vt là
A. 50J. B. 0,2J. C. 1,15J. D. 0,015J.
Câu 11. Mt chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos4
t (cm). Thi gian chất điểm đi
được quãng đường 8cm k t lúc bắt đầu dao động là
A. 0,167s. B. 0,125s. C. 0,75s. D. 0,25s.
Câu 12. Ti một nơi có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng mt khong thời gian, người ta
thy con lc th nht thc hiện được 4 dao động, con lc th hai thc hiện được 5 dao động. Tng chiu dài
ca hai con lc là 164 cm. Chiu dài ca mi con lc lần lượt là:
A. l
1
= 1,00m, l
2
= 64 cm. B. l
1
= 100cm, l
2
= 6,4m.
C. l
1
= 6,4 cm, l
2
= 100 cm D. l
1
= 64 cm, l
2
= 100 cm.
u 13. Trong mt thí nghim v giao thoa sóng c, hai ngun sóng kết hợp dao động cùng pha ti hai
điểm A Bcách nhau 16cm. Sóng truyn trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, s điểm mà ti
đó phần t nước dao động với biên độ cc đại là
A. 11 B. 9 C. 10 D. 12
Câu 14. Trong hiện tưng giao thoa vi hai nguồn đồng b A và B, chu kì T = 0,2s, Điểm M là cực đại giao
thoa cách A 15cm, cách B 30cm, gia M và trung trc ca AB có 3 dãy cc tiu. Vn tc truyn sóng là:
A. 30cm/s. B. 37cm/s. C. 25cm/s. D. 58cm/s.
Câu 15. Đặt điện áp xoay chiu vào mch có RC mc ni tiếp. Tng tr ca mch là
A.
22
1
()R
C
. B.
22
()RC
. C.
22
1
()R
C
. D.
22
()RC
.
Câu 16. Sóng kết hp là hai sóng có
A. cùng tần số và độ lệch pha thay đổi theo thời gian. B. cùng tần số, cùng biên độ.
C. cùng tần số, cùng phương. D. cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Câu 17. Đặt điện áp xoay chiu tn s 50 (Hz) vào hai đầu mch RLC mc ni tiếp vi R =
25 3
(
), L =
1
4
(H), C =
3
10
5
(F). H s công sut ca mch bng
A.
2
2
. B.
1
2
. C. 1. D.
3
2
.
Câu 18. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, 2 ngun S
1
S
2
cách nhau 10cm dao động theo phương
vuông góc vi mặt nước cùng biên độ, cùng pha, cùng tn s f=50Hz. Tốc độ truyn sóng trên mặt nước
75cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S
1
, bán kính S
1
S
2
, điểm phn t tại đó dao
3/4 - Mã đề 230
động với biên độ cực đại cách điểm S
2
một đoạn ngn nht bng:
A. 85mm B. 89mm C. 15mm D. 10mm
Câu 19. Người ta đo được mức cường độ âm (ca cùng 1 âm) tại đim A 30 dB, tại điểm B 50 dB. So
sánh cường độ âm ti A và ti B, ta có:
A. I
A
= 20I
B
B. I
A
= 3I
B
/5 C. I
B
= 100I
A
D. I
B
= 0,01I
A
Câu 20. Đin áp xoay chiu
220 2cos100ut
(V) có giá tr hiu dng là
A. 220 (V). B. 110 (V). C.
220 2
(V). D.
110 2
(V).
Câu 21. Trong gi thc hành, mt hc sinh mắc đoạn mch AB gồm điện tr thun 40 , t điện có điện
dung C thay đổi được và cuộn dây có độ t cm L ni tiếp nhau theo đúng thứ t trên. Gọi M là đim ni
giữa điện tr thun và t điện. Đặt vào hai đầu đoạn mch AB một điện áp xoay chiu có giá tr hiu dng
200V và tn s 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung ca t điện đến giá tr C
m
thì điện áp hiu dng giữa hai đầu
đoạn mạch MB đạt giá tr cc tiu bằng 75 V. Điện tr thun ca cun dây là:
A. 24 . B. 30 . C. 40 . D. 16 .
Câu 22. Khi nói v sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
B. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc
D. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
Câu 23.
Mt h dao động điều hòa vi tn s dao động riêng 8 Hz. Tác dng vào h dao động đó một ngoi
lc có biu thc F = F
0
cos(16
)
3
t
N thì
A. h s dao động với biên độ gim dn rt nhanh do ngoi lc tác dng cn tr dao động.
B. h s dao động với biên độ cực đại vì khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
C. h s dao động cưỡng bc vi tn s dao động là 16Hz.
D. h s ngừng dao động vì do hiu tn s ca ngoi lực cưỡng bc và tn s dao động riêng bng 0.
Câu 24. Con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang có chiều dài ca lò xo biến thiên t 20 cm đến
36 cm. Thi gian ngn nhất để chiều dài lò xo tăng từ 20 cm đến 24 cm là 0,3s. Thi gian ngn nhất để chiu
dài ca lò xo gim t 32 cm đến 28 cm là
A. 0,3 s. B. 0,05 s. C. 0,15 s. D. 0,45 s.
Câu 25. Mt vật tham gia đồng thời hai dao động điu hòa cùng phương, cùng tn s có biên độ lần lượt A
1
= 4cm và A
2
= 5cm. Biên độ dao động tng hp không th nhn giá tr nào sau đây?
A. 7,5(cm). B. 1,0 (cm). C. 3,0(cm). D. 9,5(cm).
Câu 26. Khi cho một dây đàn chiều dài 90cm dao động vi tn s 12Hz thì trên dây sóng dng. Biết
tốc độ truyn sóng trên dây là 3,6 m/s. S bng sóng có trên dây là
A. 4. B. 7. C. 6. D. 3.
Câu 27. Mt con lc xo gm vt nng khối lượng 0,8kg xo độ cng 80N/m. Con lc y dao
động điều hòa vi chu k bng
A.
5
(s). B. 5
(s). C.
5
(s). D. 2
5
(s).

Đề kiểm tra kì 1 Vật lý 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Vật lý 12 nhé. Mời các bạn tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số đề thi học kì 1 lớp 12 năm 2019-2020:

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Đề thi gồm có 30 câu trắc nghiệm làm trong vòng 45 phút và có đáp án kèm theo. Đề thi tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Vật lý lớp 12 trong học kì 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
18 14.656
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm