Đề KSCL Vật lý 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN NG ĐẠO
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN THI: VẬT 12
Thời gian làm bài 45 phút không k thời gian phát đề
(30 câu trắc nghiệm)
đề thi 357
Câu 1: Một vật dao động điều hoà quỹ đạo một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật
A. 5cm. B. 10cm C. 5,5cm. D. 2,5cm.
Câu 2: Hai con lắc đơn chiều dài hơn kém nhau 22cm, đặt cùng một nơi. Người ta thấy rằng trong cùng
một khoảng thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai được 36 dao động. Chiều
dài của các con lắc
A. 72 cm 50cm. B. 44cm 22cm. C. 132cm 110cm. D. 50cm 72cm.
Câu 3: Biu thc li đ ca vt dao động điu hòa có dng x = Acost , gia tc của vt có giá tr cc đại amax , thì:
A. a
max
= 2A
. B. a
max
= A
. C. a
max
= A
2
. D. A
2
= a
max
.
Câu 4: Biểu thức o sau đây biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa?
A. a = 16x B. a = 4x C. a = 4x
2
D. a = 4x
2
Câu 5: Một vật dao động theo phương trình
tx
5cos4
. Tần số dao động là?
A. 5
Hz. B. 2,5Hz C. 10 Hz. D. 10
Hz.
Câu 6: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với :
A. chiều dài con lắc. B. căn bậc hai chiều dài con lắc.
C. căn bậc hai gia tốc trọng trường. D. gia tốc trọng trường.
Câu 7: Trong dao động điều hoà
A. gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc.
B. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc.
C. gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc.
D. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc.
Câu 8: Biu thc li độ của vt dao động điu a có dng x = Acost , vận tc ca vật giá tr cc đại vmax thì:
A. v
max
= A
2
. B. v
max
=
A
2
. C. v
max
= A
. D. v
max
= 2A
.
Câu 9: Gọi x li độ, là tần số góc. thì gia tốc trong dao động điều hoà được xác định bởi biểu thức
A. a =
x
2
. B. a =
x
2
. C. a = x
2
. D. a = –x
2
.
Câu 10: Một vt dao động điu hoà theo phương trình
2cos(2 )
3
x t cm
, to độ của vật tại thời đim t = 1,5s .
A. x = 2cm B. x = 0 C. x = 1cm D. x = -1cm
Câu 11: Chu dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài l tại nơi gia tốc trọng trường g là:
A.
1
2
g
T
l
B.
2
g
T
l
C.
D.
2
l
T
g
Câu 12: Tần số dao động của con lắc xo là:
A.
1
2
k
f
m
B.
1
2
m
f
k
C.
2
m
f
k
D.
2
k
f
m
Câu 13: Dao động tắt dần :
A. luôn lợi B. biên độ giảm dần theo thời gian.
C. biên độ không đổi theo thời gian. D. luôn hại
Câu 14: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ vận tốc của vật thời điểm t
= 0,25 (s)
A. x = –1 cm; v = cm/s. B. x = –2 cm; v = 0 cm/s.
C. x = 1 cm; v = cm/s. D. x = 2 cm; v = 0 cm/s.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa phương trình
2cos( )
3
x t cm
. Pha ban đầu của dao động là:
A.
. B.
3
. C.
2
.
D.
2 / 3
.
Câu 16: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu T. Gia tốc trọng trường tại nơi con lắc
này dao động là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
4 l
g
T
B.
2
4g l
C.
2
2
4l
g
T
D.
2
2
4
T l
g
Câu 17: Vật khối lượng m = 200g gắn vào lò xo. Con lắc y dao động với tần s f = 10Hz. Lấy
2
= 10.
Độ cứng của xo bằng
A. 15,9N/m. B. 800
N/m. C. 800N/m. D. 0,05N/m.
Câu 18: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa dạng x = Acost, với b là biên độ, thì vận tốc của vật là:
A. v = -Asin
t B. v = A
cos
t C. v = -A
sin
t. D. v =
sin
t
Câu 19: Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa của một chất điểm?
A. x = Atcos(ωt + φ) cm. B. x = Acos(ω + φt) cm.
C. x = Acos(ωt
2
+ φ) cm. D. x = Acos(ωt + φ) cm.
Câu 20: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acosωt . năng của vật dao
động này
A.
2
1
m
2
A
2
. B.
2
1
m
2
A. C.
2
1
A
2
. D. m
2
A.
Câu 21: Con lắc xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động:
A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần. C. giảm đi 4 lần D. tăng lên 4 lần
Câu 22: Một con lắc đơn chu kỳ T = 2 s khi dao động nơi g = π
2
m/s
2
. Chiều dài con lắc
A. = 60 cm. B. = 50 cm. C. = 10 cm. D. = 100 cm.
Câu 23: Một vật khối lượng m = 250 (g) treo vào xo độ cứng k = 25 N/m. Từ VTCB ta truyền cho vật
một vận tốc 40 cm/s theo phương của xo. Chọn t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao
động của vật dạng nào sau đây?
A. x = 4cos(10t - π/2) cm. B. x = 8cos(10t - π/2) cm.
C. x = 8cos(10t + π/2)cm. D. x = 4cos(10t + π/2)cm.
Câu 24: Một con lắc xo dao động điều hoà với phương trình x = 8cos
t(cm). Tại vị trí li độ x = 4cm tỉ
số giữa thế năng động năng của con lắc
A. 1/2. B. 1/3. C. 3/ 2. D. 1/4.
Câu 25: Một con lắc xo gồm xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k một hòn bi khối lượng m gắn
vào đầu xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc T, thì :
A. T = 2
m
k
B. T =
2
1
k
m
C. T= 2
k
m
D. T =
2
1
m
k
Câu 26: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào?
A. Tần số dao động lớn hơn hoặc bằng tần số riêng của hệ.
B. Tần s của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
C. Tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
D. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần s riêng của hệ.
Câu 27: Dao động điều hoà vận tốc cực đại v
max
= cm/s gia tốc cực đại a
max
= 16π
2
cm/s
2
thì biên độ
của dao động
A. 3 cm. B. 4 cm. C. 5 cm. D. 8 cm.
Câu 28: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acosωt .Thế năng của vật dao
động này
A.
2
1
m
2
x
2
. B.
2
1
A
2
. C.
2
1
m
2
A. D. m
2
A.
Câu 29: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm. Khi li độ 3 cm t vận tốc 1 m/s. Tần số
góc dao động
A. ω = 15 (rad/s). B. ω = 5 (rad/s). C. ω = 25 (rad/s). D. ω = 20 (rad/s).
Câu 30: Theo tần số dao động của con lắc đơn :
A.
1 g
f
l
B.
1
2
g
f
l
C.
1
2
g
f
l
D.
g
l
f
2.
-----------------------------------------------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
Xem thêm c i tiếp theo tại: https://vndoc.com/vat-ly-lop-12
Câu
đề
132
209
357
485
1
D
C
A
D
2
C
C
A
A
3
D
B
D
B
4
A
D
A
D
5
B
B
B
C
6
C
A
B
C
7
D
B
D
C
8
A
C
C
B
9
D
D
D
C
10
C
D
D
B
11
B
A
D
D
12
D
D
A
C
13
C
B
B
D
14
D
B
B
B
15
A
C
B
A
16
C
A
C
C
17
A
C
C
D
18
C
D
C
A
19
D
C
D
C
20
B
D
A
B
21
A
A
B
A
22
C
B
D
B
23
B
B
A
C
24
B
C
B
B
25
C
A
C
D
26
A
B
D
A
27
B
A
B
C
28
A
B
A
A
29
C
D
C
A
30
B
A
B
C

Đề KSCL Vật lý 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề KSCL Vật lý 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 12 Xem thêm