Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Luyện thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình bộ Giáo dục - Đào tạo

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh 5 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Question 1: Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại (2pt)

1. football song tennis badminton
2. festival week year month
3. sing play draw yesterday
4. am is are an

Question 2: Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B (2pt)

A

B

1. Where were you last week?

a. Yes, I did.

2. What did you do?

b. Some famous musicians.

3. Who did you meet?

c. At the Music Festival

4. Did you enjoy the festival?

d. I listened to Vietnamese songs

Question 3: Đọc đoạn văn và đánh dấu T vào câu đúng hoặc đánh dấu F vào câu sai (2pt)

Lan is my friend. She lives in Yen Bai City.Last weekends she went to Ho Chi Minh City. She visited Dam Sen Park. Then, she travelled to Nha Trang. She went swimming every day and she ate a lot of sea food there. Now, she is staying in a hotel in Ha Noi. Tomorrow, she is going to visit the Temple of Literature and Ho Chi Minh museum.

1. ........ Lan lives in Ha Noi

2. ........ Last weekends, she visited Dam Sen Park in Ho Chi Minh City.

3. ......... She doesn’t like the sea food in Nha Trang.

4. .........She is going to visit the Temple of Literature and Ho Chi Minh museum.

Question 4: Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu đúng (2pt)

1. night/ last/ watched/ T.V/ I.

………………………………………………………………………………………….

2. doctor/ you/ see/ should/ a.

…………………………………………………………………………………………

3. you/ what/ did/ Sunday/ do/ last?

…………………………………………………………………………………………

4. a/ have/ I/ headache.

…………………………………………………………………………………………

Question 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (2pt)

1. What’s the m_tter?

2. I have a tooth_ _ _ _.

3. I have a f_ver

4. Get b_tter soon.

Đáp án

Question 1: Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại (2pts)

1. song

2. festival

3. Yesterday

4. an

Question 2: Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B (2pts)

1 - c

2 - d

3 - b

4 - a

Question 3: Đọc đoạn văn và đánh dấu T vào câu đúng hoặc đánh dấu F vào câu sai (2pts)

1. F

2. T

3. F

4. T

Question 4: Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu đúng (2pts)

1. I watched T.V last night.

2. You should see a doctor.

3. What did you do last Sunday?

4. I have a headache.

Question 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (2pts)

1. a

2. ache

3. e

4. e

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 5 chương trình bộ Giáo dục - Đào tạo khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
41 12.967
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm