Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm 2016 - 2017

8 5.277

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 lớp 5 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1, làm bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG TH Đại Lãnh 2

LỚP: 5 ………….

TÊN HS…………………………………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5

(Thời gian 40 phút - Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Kết quả của phép chia 45: 0,01 là

A. 450     B. 4,5       C. 4500       D. 45

b. Tỉ số phần trăm của 75 và 300 là:

A. 75%     B. 65%       C. 35%      D. 25%

c. Chữ số 3 trong số 45, 2638 có giá trị là:

 A.\ \frac{3}{100000}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ B.\ \frac{3}{1000}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C.\ \frac{3}{100}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ D.\ \frac{3}{10}

d. Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 0,5; 0,14; 0,41; 0,375               B. 0,5; 0,41; 0,375; 0,14

C. 0,14; 0,375; 0,41; 0,5

e. Tìm số tự nhiên x biết 78,69 < x < 79,4?

A. x = 78       B. x = 79         C. x = 80            D. x = 76

g. Giá trị của biểu thức 8,5 + 6,5- (10-3,3) là

A. 8,3         B. 7,3           C. 1,7            D. 0,7

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a. 72,64 + 7,456     b. 60 – 25,9         c. 47,6 x 2,5           d. 275,87 : 49

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2 tấn 77 kg = ……….. tấn            b. 7m 8 dm = …………. m

c. 8kg 375g =…….. kg                d. 15 ha = ……..km2

Bài 4: Điền dấu >, <, =

a. 0,5 x 18,6 ……… 18,6 : 2              b. 36, 87 + 14,23 ………36,86 + 14,23

Bài 5: Một trường Tiểu học có 250 học sinh. Số học sinh nữ là 120 em. Tìm tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh toàn trường.

Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2016 - 2017 - MÔN: Toán - 5

Bài 1: (3 điểm) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm

Câu

a

b

c

d

e

g

Đáp án

C

D

B

C

B

A

Bài 2: (2 điểm) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm

a. 80,096     b. 34,1      c. 119       d. 5,63

Bài 3: (2 điểm) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm

a.2,077       b.7,8      c.8,375       d. 0,15

Bài 4: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm

a. =        b. >

Bài 5: (2 điểm)

Bài giải:

Số học sinh nam của trường là: (0,25 điểm)

250 – 120 = 130 (em) (0,5 điểm)

Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh toàn trường là: (0,25 điểm)

130 : 250 = 0,52 (0,25 điểm)

0,52 = 52% (0,5 điểm)

Đáp số: 52% (0,25 điểm)

* Tổng các điểm từng phần là điểm toàn bài, được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.

Đánh giá bài viết
8 5.277
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm