Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ, tên thí sinh: .........................................................................
Số báo danh: ..............................................................................
Câu 1: Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào?
A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị con đường phát
triển khác nhau.
B. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa
phát xít.
C. Nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của quân đội các nước Đồng minh.
D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ hòa bình.
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản của chủ nghĩa thực dân cùng hệ thống thuộc địa của
chúng Châu Phi?
A. Năm 1960 “Năm Châu Phi”.
B. Ngày 11/11/1975 nước Cộng hòa Nhân dân Ăngola ra đời.
C. Năm 1962 Angieri được công nhận độc lập.
D. Năm 1974 thắng lợi của Cách mạng Êtiopia.
Câu 3: Điểm khác biệt trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1950 - 1973 so với
những năm 1945 - 1950
A. từ bỏ chính sách liên minh với Mĩ, thực hiện chính ch biệt lập.
B. một mặt liên minh với Mĩ, mặt khác cố gắng đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
C. Anh tiếp tục liên minh với Mĩ, Pháp Đức trở thành đối trọng của .
D. tiến hành hợp tác, liên kết khu vực.
Câu 4: Sự kiện nào được xác định đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, song điều kiện tổng khởi
nghĩa chưa chín muồi nước ta?
A. Nhật đảo chính Pháp. B. Nhật nhảy o Đông Dương.
C. Nhật đầu hàng Đồng minh. D. Khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại.
Câu 5: Lí do khách quan làm choĐc không thc hin đưc kế hochđb vào nưcAnh năm 1940 là
A. quân đội Đức đã suy yếu do đánh chiếm nhiều nước nước Châu Âu.
B. Anh ưu thế về không quân hải quân.
C. Liên đã tuyên chiến với Đức mặt trận phía Đông.
D. Hoa bắt đầu viện trợ cho Anh.
Câu 6: Hội nghị nào sau đây của Đảng Cộng sản Đông Dương không trực tiếp xác định nhiệm vụ cho cách
mạng Việt Nam là chống ch nghĩa phát xít?
A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 - 1941.
B. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 3 - 1945.
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939.
D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936.
Câu 7: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 - 1954), kế hoạch quân sự nào của thực dân
Pháp đã được Thủ tướng Pháp Lanien khẳng định chẳng những được Chính phủ Pháp cả những
người bạn cũng tán thành. cho phép hi vọng đủ mọi điều”.
A. Kế hoạch Nava. B. Kế hoạch Bôlae.
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
THANH HÓA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2017- 2018
Bài khảo sát: KHOA HỌC HỘI
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Đề khảo sát 04 trang, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm
đề thi 001
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi. D. Kế hoạch Rơve.
Câu 8: Đâu không phải nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc (1954 - 1965)?
A. Cải cách ruộng đất B. Khôi phục kinh tế.
C. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa hội. D. Đấu tranh chống - Diệm.
Câu 9: Hình thức đấu tranh chủ yếu chống - Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau
Hiệp định Giơnevơ
A. đấu tranh trang. B. đấu tranh chính trị hòa bình.
C. khởi nghĩa giành chính quyền. D. Dùng bạo lực cách mạng.
Câu 10: Đâu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc hình thành khối Đồng minh chống phát xít?
A. Liên bị Đức tấn công. B. bị tấn công Trân Châu Cảng.
C. Anh - đã thay đổi thái độ với Liên Xô. D. Hành động xâm lược của chủ nghĩa phát xít.
Câu 11: Lãnh đạo của phong trào Cần Vương thuộc tầng lớp nào?
A. Nông dân. B. Thị dân. C. Văn thân, phu. D. Tiểu sản.
Câu 12: Với Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận
A. sáu tỉnh Nam thuộc Pháp.
B. ba tỉnh miền Đông Nam thuộc Pháp.
C. ba tỉnh Tây Nam thuộc Pháp.
D. sáu tỉnh Nam đảo Côn Lôn thuộc Pháp.
Câu 13: Nguyên nhân khác biệt dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản so với Tây Âu sau Chiến
tranh thế giới thứ hai
A. sự lãnh đạo, điều tiết hiệu quả của Nhà nước. B. lao động trình độ thuật cao.
C. tận dụng tốt điều kiện khách quan thuận lợi. D. chi phí quốc phòng thấp.
Câu 14: “Liên lạc với các dân tộc bị áp bức để cùng làm cách mạng, đánh đổ đế quốc”, đây tôn chỉ mục
đích của tổ chức nào?
A. Hội liên hiệp thuộc địa Pháp.
B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
C. Việt Nam quốc dân đảng.
D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
Câu 15: Ý nào sau đây không phải minh chứng cho nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
(3/2/1930) ớc ngoặt đại của cách mạng Việt Nam”?
A. Đảng ra đời chấm dứt thời khủng hoảng về đường lối giai cấp lãnh đạo.
B. Đảng ra đời đã đưa cách mạng Viêt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
C. Đảng ra đời, nhân tố chuẩn bị đầu tiên quyết định những bước phát triển nhảy vọt của lịch sử.
D. Đảng ra đời sản phẩm s kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - nin, phong trào công nhân phong trào
yêu nước.
Câu 16: Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra từ việc lãnh đạo thắng lợi
cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 gì?
A. Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh bằng nhiều hình thức.
B. Phân hóa, lập cao độ kẻ thù để tập trung mũi nhọn của cách mạng vào kẻ thù cụ thể trước mắt.
C. Phải ch trương biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng.
D. Xây dựng khối liên minh công - nông mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 17: Chiến thắng nào sau đây được coi “Ấp Bắc” đối với quân viễn chinh Mĩ?
A. Vạn Tường (Quảng Ngãi). B. Núi Thành (Quảng Nam).
C. Trà Bồng (Quảng Ngãi). D. Tây Ninh.
Câu 18: s để thực hiện tham vọng chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
A. tiềm lực kinh tế quân sự to lớn.
B. sự tạm lắng của phong trào cách mạng thế giới.
C. sự suy yếu của các nước bản châu Âu Liên Xô.
D. sự ủng hộ của các nước đồng minh bị khống chế.
Câu 19: Chủ trương cứu nước bằng biện pháp tiến hành cải cách nước ta đầu thế kỉ XX của
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Phan Bội Châu. B. Phan Châu Trinh.
C. Phan Đình Phùng. D. Tôn Thất Thuyết.
Câu 20: Thực n Pháp thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” Đà Nẵng
A. quân Pháp không người chỉ huy tài giỏi.
B. quân Pháp chủ quan chưa sự chuẩn bị càng.
C. bị quân n ta đánh trả quyết liệt n không thể tiến sâu vào đất liền.
D. quân Pháp không quen thủy thổ khí hậu Việt Nam.
Câu 21: Định ước Henxinki được kết giữa 33 nước châu Âu với Canađa đã tạo ra một chế giải
quyết vấn đề gì?
A. Vấn đề văn hóa.
B. Vấn đề chống khủng bố châu Âu.
C. Vấn đề liên quan kinh tế, tài chính.
D. Vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh châu Âu.
Câu 22: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới
thứ hai
A. một trật tự thế giới được thiết lập trên sở các nước bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với
các nước bại trận.
B. một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa bản thao túng.
C. một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: bản chủ nghĩa hội chủ nghĩa.
D. một trật tự thế giới được thiết lập trên sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột
các nước bại trận các dân tộc thuộc địa.
Câu 23: Khu Giải phóng Việt Bắc được như
A. căn cứ địa của cách mạng cả nước. B. thủ đô kháng chiến.
C. trung tâm đầu não kháng chiến. D. hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam độc lập.
Câu 24: Trong cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, nhân dân Việt Nam đã buộc thực n
Pháp phải phân tán lực lượng ra những địa bàn nào?
A. Điện Biên Phủ, Nô, Plâyku, Sầm Nưa.
B. Điện Biên Phủ, Thàkhẹt, Plâyku, Luôngphabang.
C. Điện Biên Phủ, Nô, Plâyku, Luông Phabang.
D. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Nô, Luôngphabang.
Câu 25: Thực tế lịch sử nước ta trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám đã làm luận điểm o của
Chủ nghĩa Mác Lênin?
A. Giải phóng n tộc gắn liền với giải phóng giai cấp.
B. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội.
C. Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn.
D. Sự nghiệp giải phóng dân tộc phải do dân tộc mình tự quyết định.
Câu 26: Lực lượng chủ yếu tham gia chiến đấu trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của
A. quân Mĩ. B. quân đội Sài Gòn.
C. quân đồng minh của Mĩ. D. quân Mĩ, quân đội Sài Gòn
Câu 27: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân
dân ta từ m 1858 đến năm 1884 thất bại?
A. Thiếu đường lối giai cấp lãnh đạo đúng đắn.
B. Pháp khí hiện đại.
C. So sánh lực lượng quá chênh lệch, Pháp mạnh hơn ta.
D. Chiến thuật sai lầm thái độ thiếu kiên quyết đánh giặc của triều đình.
Câu 28: Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành phong trào yêu nước cách mạng theo khuynh
hướng mới Việt Nam đầu thế kỷ XX
A. trong hội xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới.
B. các tưởng dân chủ tư sản châu Âu truyền vào Việt Nam.
C. Chính phủ Pháp thực hiện c chính sách tiến bộ thuộc địa.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018

VnDoc xin giới hiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử năm 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm