Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1/4 Mã đ 001
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NI
TRƯNG THPT NGUYN TRÃI BA ĐÌNH
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI HC KÌ II (Năm học 2017 - 2018)
Môn Lch s - Lp 12
Thi gian làm bài: 45 phút.
H tên thí sinh:……………………………………………………..
S báo danh:……………………………………………………………...
thi có 04 trang. Thí sinh không đưc dùng tài liu)
Câu 1. Nội dung nào sau đây KHÔNG PHI là ý nghĩa của phong trào "Đồng khi" ?
A. Giáng một đòn nặng n vào chính sách thc dân mi của Mĩ ở min Nam.
B. Làm lung lay tn gc chính quyền tay sai Ngô Đình Dim.
C. Đánh du bưc phát trin nhy vt ca cách mng min Nam chuyn t thế gi gìn lc ng sang thế tn ng địch.
D. Hoàn thành cuc cách mng dân tc dân ch nhân dân min Nam.
Câu 2. Đại hội đại biu toàn Quc ln III của Đảng hp đâu, vào thời gian nào?
A. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) t 11 đến 19 - 2 - 1955.
B. Tân Trào (Tuyên Quang) t 10 đến 19 - 5 - 1960.
C. Hà Ni t 5 đến 10 - 9 - 1960.
D. Hà Ni t 6 đến 10 - 10 - 1960.
Câu 3. Trên mt trn quân s chiến thng nào ca quân dân ta m ra kh năng đánh bại "Chiến tranh đặc bit"?
A. Bình Giã (Bà Ra). B. Ba Gia (Qung Ngãi).
C. Đồng Xoài (Biên Hoà). D. p Bắc (Mĩ Tho).
Câu 4. Âm mưu cơ bản ca "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ áp dụng min Nam Vit Nam là
A. đưa quân chư hầu vào min Nam Vit Nam. B. "Dùng người Việt đánh người Vit".
C. đưa quân Mĩ ào ạt vào min Nam . D. đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào min Nam.
Câu 5. Ch da ca "Chiến tranh đặc bit" ca Mĩ ở min Nam là
A. p chiến lược. B. lực lượng quân đội ngy.
C. lực lượng c vấn Mĩ. D. p chiến lược và lực lượng quân đội ngy.
Câu 6. đề ra ni dung ch yếu là bình định miền Nam trong vòng 18 tháng được th hin trong kế hoch nào?
A. Nava. B. Stalây - Taylo.
C. Giônxơn - Mácnamara. D. Đờ Lát đơ Tátxinhi.
Câu 7. Đại hi ln III của Đảng đã bầu ai làm Ch tịch Đảng và Bí thư thứ nht?
A. H Chí Minh làm Ch tịch Đảng, Trường Chinh làm Bí thư thứ nht Ban chấp hành Trung ương Đảng.
B. H Chí Minh làm Ch tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nht Ban chp hành Trung ương Đảng.
C. H Chí Minh làm Ch tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nht Ban chấp hành Trung ương Đảng.
D. H Chí Minh làm Ch tịch Đảng, Đỗ ời làm Bí thư thứ nht Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Câu 8. Cuộc đấu tranh chính tr tiêu biu nht trong năm 1963 của đồng bào min Nam?
A. Cuc biu tình ca 2 vn tăng ni Phật t Huế (8 - 5 - 1963).
B. Hoà thưng Thích Quảng Đức t thiêu để phản đối chính quyn Dim Sài Gòn (11-6 -1963).
C. Cuc biu tình ca 70 vn qun chúng Sài Gòn (16 - 6 - 1963).
D. Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01 - 11- 1963).
Câu 9. Đảng ta ch trương cải to h bằng phương pháp hoà bình, sử dng mt tích cc nht ca h để phc v cho
công cuc xây dng min Bc. H là giai cp nào?
A. Tư sản dân tc. B. Tư sản mi bn. C. Địa ch phong kiến. D. Tiểu tư sản.
Câu 10. Hi ngh Trung ương Đảng ln th 15 ầu m 1959) đã c định con đường bn ca cách mng min Nam là
A. đấu tranh chính tr đòi thi hành Hiệp định G-ne-vơ.
B. đấu tranh chính tr kết hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền.
C. khi nghĩa giành chính quyn bng lc lưng cnh tr ca qun cng là ch yếu, kết hp vi lc lượng vũ trang.
D. đấu tranh gi gìn và phát trin lực lượng cách mng.
Mã đề 001
Trang 2/4 Mã đ 001
Câu 11. Nội dung nào sau đây nằm trong chiến lược "Chiến tranh đặc bit"?
A. Đưc tiến hành bng quân đội tay sai, do "c vấn" Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện
chiến tranh của Mĩ.
B. Tiến hành hoạt động phá hoi min Bc, phong ta biên gii.
C. Đưa quân chư hầu của Mĩ vào miền Nam Vit Nam.
D. Thc hiện Đông Dương hoá chiến tranh.
Câu 12. Yếu t nào được xem là "xương sống" ca chiến lưc "Chiến tranh đặc bit"?
A. Quân đội ngy. B. Chính quyn Sài Gòn. C. “Ấp chiến lược.” D. Đô thị (hu c).
Câu 13. S kiện nào đánh dấu s sụp đổ hoàn toàn ca chiến lược "Chiến tranh cc b"?
A. Chiến thng mùa khô 1965 - 1966.
B. Chiến thng mùa khô 1966 - 1967.
C. Cuc Tng tiến công và ni dy Xuân Mu Thân 1968.
D. Chiến thắng Plâyme, Đất Cuc, Bàu Bàng.
Câu 14. Đim ging nhau gia chiến c "Chiến tranh đặc bit" vi "Vit Nam hoá chiến tranh" là
A. quân đội ngy là lực lượng ch lc.
B. quân đội ngy là mt b phn ca lực lượng ch lc "tìm dit".
C. vai trò của quân Mĩ và hệ thng c vấn Mĩ giảm dn.
D. h thng c vấn Mĩ được tăng cường tối đa, trong khi đó viện tr Mĩ giảm dn.
Câu 15. Nhà máy thu điện đầu tiên đưc xây dng min Bắc nước ta là
A. nhà máy Thu điện Thác Bà. B. nhà máy Thu điện Đa Nhim.
C. nhà máy Thu điện Hòa Bình. D. nhà máy Thu điện I-a-li.
Câu 16. Hiệp định Pari tha nhận điều gì?
A. Trong thc tế min Nam có hai chính quyn, ba quân đội, ba lực lượng chính tr, hai vùng kim soát.
B. Trong thc tế min Nam có hai chính quyn, hai quân đội, ba lực lượng chính tr, ba vùng kim soát.
C. Trong thc tế min Nam có hai chính quyền, hai quân đội, ba lực lượng chính tr, hai vùng kim soát.
D. Trong thc tế min Nam có hai chính quyn, ba quân đội, ba lực lượng chính tr, ba vùng kim soát.
Câu 17. Đim khác nhau gia "Chiến tranh đc bit" và "Vit Nam hoá chiến tranh" là
A. hình thc chiến tranh thc dân mi của Mĩ.
B. có s phi hp v ha lc, không quân và hu cn của Mĩ.
C. dưới s ch huy ca mt h thng c vn quân s Mĩ.
D. quân đội Sài Gòn là lực lượng ch yếu.
Câu 18. Ngày 6 - 6 - 1969 gn vi s kin lch s nào ca dân tc ta?
A. Phái đoàn ta do đồng chí Phạm Văn Đồng làn trưởng đoàn đến Hi ngh Pa-ri.
B. Hi ngh cấp cao ba nước Đông Dương.
C. Mĩ mở rng tn công phá hoi min Bc ln th hai.
D. Chính ph lâm thi Cng hoà min Nam Việt Nam ra đời.
Câu 19. M đầu cuc tng tiến công chiến lược năm 1972, quân ta tn công vào
A. Tây Nguyên. B. Đông Nam Bộ. C. Nam Trung B. D. Qung Tr.
Câu 20. Chiến lược "Chiến tranh cc b"
A. chiến tranh xâm lược thc dân mi tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là ch yếu cùng vũ khí và trang thiết b
hiện đại của Mĩ.
B. chiến tranh xâm lược thc dân mi tiến hành bằng quân Mĩ là chủ yếu và quân đội Sài Gòn cùng vũ khí và
trang thiết b hiện đại của Mĩ.
C. chiến tranh xâm lược thc dân mi, tiến hành bng lc lượng quân đội Mĩ, quân Đồng minh và quân đội Sài
Gòn cùng trang thiết b hiện đại của Mĩ.
D. chiến tranh xâm lược thc dân mi tiến hành bng lực lượng quân đội Mĩ, quân Đồng minh cùng trang thiết b
hiện đại của Mĩ.
u 21. M đu cao trào "Tìm Mĩ đánh, tìm Ngy dit" trên khp chiến trưng min Nam ý nghĩa ca
chiến thng nào?
A. Trn p Bc (Mĩ Tho, ngày 02 - 01 - 1963). B. Mùa khô 1965 1966.
C. Trn Vạn Tường (Qung Ngãi, ngày 18 - 8 - 1965). D. Mùa khô 1966 1967.
Trang 3/4 Mã đ 001
Câu 22. Nguyên nhân ch yếu ta m cuc Tng tiến công và ni dy Tết Mu Thân (1968)
A. do so sánh lực lượng thay đổi có li cho ta sau hai mùa khô.
B. do tình hình kinh tế, chính tr, xã hội Mĩ gp nhiều khó khăn.
C. do phong trào phản đối chiến tranh xâm lược ca nhân dân thế gii lên cao.
D. do tinh thn chiến đấu của binh lính Mĩ giảm sút.
Câu 23. Lực lượng nào là lực lượng ch yếu để tiến hành chiến tranh trong chiến lược "Vit Nam hóa chiến tranh"?
A. Quân đội Mĩ. B. Quân đội Sài Gòn.
C. Quân đội Mĩ và đồng minh. D. Quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.
Câu 24. Thng li ln nht ca quân và dân min Bc trong trận "Điện Biên Ph trên không" là
A. buộc Mĩ phải tuyên b ngng hn các hoạt động chng phá min Bc.
B. đánh bi âm mưu phá hoại công cuc xây dng ch nghĩa xã hội min Bc.
C. đánh bại âm mưu ngăn chặn s chi vin ca min Bc cho min Nam, Lào, Campuchia.
D. buộc Mĩ kí Hiệp định Pa-ri v chm dt chiến tranh lp li hoà bình Vit Nam.
Câu 25. Chiến thng Tây Nguyên có ý nghĩa
A. quyết định nht cho cuc tiến công gii phóng hoàn toàn min Nam.
B. ln nht trong cuộc đấu tranh chống Mĩ cứu nước ca dân tc ta.
C. quan trng - m ra thi kì quân ta thc hin các cuc Tiến công chiến lược gii phóng min Nam.
D. chuyn cuc kháng chiến chng Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mi - tiến hành Tng tiến công chiến lược trên
toàn min Nam.
Câu 26. Ch trương, kế hoch gii phóng min Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng
th hin đim nào?
A. Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rng ln.
B. Năm 1976, giải phóng hoàn toàn min Nam.
C. Nếu thời cơ đến đầu hoc cui năm 1975, thì lp tc gii phóng miền Nam trong năm 1975.
D. Tranh th thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thit hi v người và ca cho nhân dân, gi gìn tốt cơ s kinh tế,
công trình văn hoá... giảm bt s tàn phá ca chiến tranh.
Câu 27. Hi ngh ln th 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhim v
A. hiệp thương chính trị thng nhất đất nước.
B. hoàn thành thng nhất đất nước v mặt nhà nước.
C. xây dng ch nghĩa xã hội hai min Bc Nam.
D. hoàn thành công cuc khôi phc và phát trin kinh tế sau chiến tranh.
Câu 28. Tên nước là Cng hòa xã hi ch nghĩa Việt Nam được thông qua ti s kin chính tr nào dưới đây?
A. Cuc Tng tuyn c bu Quc hi chung (4-1976).
B. Hi ngh ln th 24 Ban Chấp hành Trung ương (9-1975).
C. Hi ngh Hiệp thương chính trị thng nhất đất nước (11-1975).
D. Kì hp th nht Quc hội khóa VI nước Vit Nam thng nht (7-1976).
Câu 29. Sau đại thng mùa xuân 1975, tình hình Nhà nước ca c ta như thế nào?
A. Mi min tn ti mt hình thc t chức Nhà nước khác nhau.
B. Nhà nước trong c ớc được thng nht.
C. Tn ti s chia r trong ni b chính quyn hai min.
D. Min Bắc là Nhà nước xã hi ch nghĩa, miền Nam là Nhà nước tư bản ch nghĩa.
Câu 30. Sau đại thng mùa Xuân 1975, nhim v cp thiết hàng đầu ca c c ta là
A. khc phc hu qu chiến tranh và phát trin kinh tế.
B. ổn định tình hình chính tr - xã hi min Nam.
C. thng nhất nước nhà v mặt Nhà nước.
D. m rng quan h giao lưu với các nưc.
Câu 31. Vic thng nhất đất nước v mặt Nhà nước sau năm 1975 có ý nghĩa
A. đáp ng nguyn vng ca mi tng lp nhân dân.
B. tạo điều kin cho s thng nht dân tc các lĩnh vực khác.
C. tạo điều kin thun lợi để c ớc đi lên ch nghĩa xã hội và nhng kh năng to lớn để bo v T quc.
D. là nguyn vng của Đảng, Bác H, nhân dân.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi gồm 4 phương án để thí sinh lựa chọn, thời gian làm bài là 1 tiết học (45 phút), đề thi có đáp án.

Làm bài TEST ONLINE: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2018 trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch Sử Xem thêm