Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 1/4 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
đề thi: 132
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2020 2021
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(28 câu trắc nghiệm 02 câu tự luận)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Mỗi công dân cần ý chí vươn lên nắm bắt khoa học thuật tiên tiến, định hướng
nghề nghiệp đúng đắn điều này giúp cho công dân
A. xử được hành vi vi phạm chính sách giải quyết việc làm.
B. đáp ứng được nhu cầu lao động của tất cả mọi người.
C. giải quyết được vấn đề việc làm cho mọi người.
D. chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân.
Câu 2: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động một trong những phương hướng bản của chính sách
nào sau đây?
A. Quốc phòng an ninh.
B. Khoa học công nghệ.
C. Giải quyết việc làm.
D. Bảo vệ môi trường.
Câu 3: Công dân lưu giữ phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian nước ta góp phần
thực hiện chính sách nào sau đây?
A. Tài nguyên. B. Văn hóa. C. Quốc phòng. D. Dân số.
Câu 4: Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc nền văn hóa
A. đậm đà bản sắc dân tộc. B. duy trì hủ tục vùng, miền.
C. phát triển tưởng cực đoan. D. bảo vệ phong tục lạc hậu.
Câu 5: Hoạt động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà
nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Phê phán, đấu tranh với các nh vi vi phạm pháp luật.
B. Xây dựng quản nên kinh tế nhiều thành phần.
C. Ban hành hệ thống pháp luật để bảo vệ lợi ích của mọi người.
D. Tổ chức xây dựng quản văn hóa, giáo dục, khoa học.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây thể hiện nhiệm vụ của khoa học công nghệ nước ta?
A. Đổi mới chế quản khoa học công nghệ.
B. Xây dựng tiềm lực khoa học công nghê.
C. Tạo thị trường cho khoa học công nghệ.
D. Giải đáp kịp thời những vấn đề luận thực tiễn đặt ra.
Câu 7: Một trong những phương hướng bản để phát triển khoa học công nghệ nước ta
được thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Khai thác mọi nguồn tài nguyên. B. Đổi mới chế quản lí.
C. San bằng trình độ dân trí. D. Phát triển lao động thủ ng.
Câu 8: Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học thực hiện
phương hướng nào sau đây để phát triển khoa học công nghệ?
A. Xây dựng tiềm lực khoa học, ng nghệ. B. Đáp ứng mọi nhu cầu riêng biệt.
C. Tiến hành phân hóa giai cấp. D. Tăng cường đề cao lợi ích nhóm.
Câu 9: Công dân tham gia bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử góp phần thực hiện
chính sách nào sau đây?
A. Tài chính. B. Dân số. C. Việc làm. D. Văn hóa.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 2/4 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất đời
sống của con nông dân nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học
công nghệ?
A. Đổi mới chế quản công nghệ
B. Tạo thị trường cho khoa học công nghệ
C. Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ
D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng m
Câu 11: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách
giáo dục đào tạo?
A. Đổi mới phương pháp học tập. B. Phê phán mọi hình thức học tập.
C. Nâng cao trình độ học vấn. D. Mở rộng quy các cấp học.
Câu 12: Nền dân ch hội ch nghĩa đưc th hiện mt trong nhng phương diện o sau đây?
A. Đề cao tưởng tự tôn. B. Mang bản chất giai cấp công nhân.
C. Triệt tiêu lợi ích nhân. D. Đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.
Câu 13: Hoạt động nào dưới đây của học sinh thể hiện được trác nhiệm của công dân, học sinh
trong việc thực hiện chính sách quốc phòng an ninh?
A. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
C. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
D. Tích cực kết hợp kinh tế - hội với quốc phòng an ninh.
Câu 14: Một trong những phương hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc kế thừa phát huy những
A. tưởng tín dị đoan. B. lối sống thực dụng.
C. di sản văn hóa dân tộc. D. phong tục lạc hậu.
Câu 15: Nhiệm vụ của giáo dục đào tạo được hiểu
A. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài.
B. giữ gìn, truyền bá, phát triển văn minh nhân loại.
C. góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
D. Nâng cao chất lượng hiệu quả của giáo dục đào tạo.
Câu 16: Hành vi nào dưới đây gây tác động không tốt đến hoạt động đối ngoại?
A. thái độ lịch sự, tế nh khi hợp tác với các đối tác nước ngoài.
B. Luôn quan tâm đến tình nh trong nước tình hình thế giới.
C. Tích cực nâng cao trình độ, kỹ ng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
D. Thiếu tin tưởng vào chính sách đối ngoại của Đảng Nhà nước.
Câu 17: Ưu tiên đầu cho giáo dục, Nhà nước cần tập trung vào biện pháp nào dưới đây?
A. Đổi mới toàn diện giáo dục.
B. Huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục.
C. Mở rộng các hình thức giáo dục.
D. thực hiện công bằng hội trong giáo dục.
Câu 18: Anh N được biểu quyết c vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?
A. Tham gia vào đời sống văn hóa. B. Quản Nhà nước hội.
C. Tham gia bảo hiểm y tế. D. Sáng tác phê bình văn học.
Câu 19: Nhà nước của dân, do nhân dân, nhân dân, quản mọi mặt của đời sống hội
bằng pháp luật, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nội dung
A. nói về bản chất của Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam.
B. nói về chức năng của Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam.
C. của khái niệm Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam.
D. nhấn mạnh vai trò của Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 3/4 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 20: Vai trò của chính sách đối ngoại chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để
đưa nước ta hội nhập với thế giới, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước
A. nước ta giữ vị thế độc tôn trên trường quốc tế.
B. mất đi vị thế nước ta trên trường quốc tế.
C. giữ nguyên vị thế nước ta trên trường quốc tế.
D. nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.
Câu 21: Làm cho chủ nghĩa Mác nin tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong
đời sống tinh thần của nhân dân thể hiện nội dung nào dưới đây của văn hóa?
A. Phương hướng. B. Vai trò. C. Nhiệm vụ. D. Ý nghĩa.
Câu 22: Hoạt động nào dưới đây hoạt động khoa học công nghệ?
A. Khuyến khích tổ chức các lễ hội truyền thống của dân tộc.
B. Tham gia hội khuyến học cấp xã, huện, tỉnh.
C. Mở rộng mạng lưới đầu cho thư viện các trường học.
D. Đầu kinh phí cho đề tài xử rác thải.
Câu 23: Giáo dục đào tạo không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A. Phân hóa giàu nghèo. B. Đào tạo nhân lực.
C. Nâng cao dân trí. D. Bồi dưỡng nhân tài.
Câu 24: Một trong những phương hướng bản của chính sách tài nguyên bảo vệ môi
trường nước ta được thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Chủ động ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
B. Khôi phục làng nghề truyền thống.
C. Khai thác đồng loạt các nguồn tài nguyên.
D. Phổ cập hình du canh du cư.
Câu 25: Nội dung nào sau đây một trong những phương hướng bản để phát triển giáo dục
đào tạo nước ta?
A. Kìm hãm phát triển văn hóa. B. Hạn chế hợp tác quốc tế.
C. Mở rộng quy giáo dục. D. Đồng loạt miễn, giảm học phí.
Câu 26: Nội dung o dưới đây thể hiện được phương hướng bản nhằm tăng cường quốc
phòng an ninh?
A. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ hội chủ nghĩa.
B. Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tưởng.
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
D. Trực tiếp giữ gìn bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa.
Câu 27: Sau mỗi buổi học, D vào rừng khai thác gỗ trái phép để bán lấy tiền giúp đỡ gia đình.
H đã giới thiệu D bán số gỗ khai thác trái phép cho U với giá cao hơn. Trong trường hợp này, ai
đã vi phạm chính sách về tài nguyên bảo vệ môi trường?
A. Bạn U D. B. Bạn D, H U.
C. Bạn U H. D. Bạn D H.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây một trong những phương hướng của chính sách dân s
nước ta?
A. Sớm ổn định quy cấu n số. B. Tập trung nâng cao chất lượng dân số
C. Thực hiện hội hóa công tác dân số. D. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1 (2,0 điểm): Đọc thông tin trả lời câu hỏi

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD Xem thêm