Bộ đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 1
ĐỀ THI HỌC KỲ 2
Môn GDCD 11
Thời gian: 45 phút
Câu 1. Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới thể được giải quyết triệt
để ?
A. Vấn đề dân số trẻ. B. Chống ô nhiễm môi trường.
C. Đô thị hóa việc m. D. Phát hiện sự sống ngoài trụ.
Câu 2. Một trong những phương hướng bản của chính sách dân số nước ta gì?
A. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. B. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.
C. Làm tốt công tác tuyên truyền. D. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
Câu 3. Bản chất của Nhà nước ?
A. lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.
B. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong hội.
C. Mang bản chất của giai cấp thống trị.
D. lợi ích của tất cả các giai cấp trong hội.
Câu 4. Quan điểm của nước ta trong chính sách đối ngoại là ?
A. Đoàn kết, hợp tác, công bằng bình đẳng. B. Đoàn kết hữu nghị, hợp c bình đẳng.
C. Hợp tác, dân chủ, văn minh tiến bộ. D. Hợp tác, công bằng, dân chủ văn minh.
Câu 5. Một trong những nhiệm vụ của khoa học công nghệ ?
A. Giải đáp kịp thời vấn đề luận thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
B. Bảo vệ Tổ quốc.
C. Phát triển nguồn nhân lực.
D. Phát triển khoa học.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc ?
A. Sức mạnh của văn hóa tinh thần vật chất của dân tộc.
B. Sức mạnh của hệ thống chính trị.
C. Sức mạnh của quân sự.
D. Sức mạnh của khoa học công nghệ.
Câu 7. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?
A. Tiếp tục tăng chất lượng dân số. B. Tiếp tục giảm quy n số.
C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số. D. Tiếp tục giảm cấu dân cư.
Câu 8. Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng kém phát triển, hội nhập hiệu qu thì giáo dục đào tạo cần
phải thực hiện nhiệm vụ như thế nào ?
A. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
B. Đào tạo được nhiều nhân tài, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực.
C. Đào tạo nhiều nhân tài trong lĩnh vực giáo dục.
D. Cần có nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học.
Câu 9. Một trong những phương hướng bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
?
A. Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa.
B. Đổi mới chế quản văn hóa cách hiệu quả.
C. Làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần
của nhân dân.
D. Tạo môi trường cho văn hóa phát triển.
Câu 10. Một trong những nguyên tắc bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, dân ?
A. Quyền lực thuộc về nhân n. B. Nhân n làm chủ.
C. Nhà nước quản mọi mặt hội. D. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11. Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân
tộc ?
A. Nâng cao hiểu biết mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa trong nhân n.
B. Tạo môi trường cho n hóa phát triển.
C. Đổi mới chế quản văn hóa một cách hiệu quả.
D. Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa.
Câu 12. Nền văn hóa tiên tiến nền văn hóa như thế nào ?
A. Tiến bộ. B. Thể hiện tinh thần yêu nước đại đoàn kết.
C. Thể hiện tinh thần yêu nước. D. Thể hiện tinh thần đại đoàn kết.
Câu 13. Đảng Nhà nước ta quan niệm nhận định như thế nào về giáo dục đào tạo ?
A. Quốc ch. B. Nhân tố quan trọng trong chính sách quốc gia.
C. Yếu t then chốt để phát triển đất nước. D. Quốc ch hàng đầu.
Câu 14. Yếu tố ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc ?
A. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh. B. Sức mạnh thời đại.
C. Sức mạnh của Đảng Nhà nước. D. Sức mạnh dân tộc.
Câu 15. Anh A hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của
anh A ?
A. Xâm phạm an ninh quốc gia. B. Cung cấp mật Nhà nước cho nước ngoài.
C. Phản bội Tổ quốc. D. Lật đổ chính quyền nhân dân
Câu 16. Chính sách đối với tài nguyên không thể phục hồi ?
A. Không được khai thác.
B. Khai thác một cách tiết kiệm để phát triển lâu dài.
C. Khai thác bao nhiêu cũng được, miễn nộp thuế, trả tiền thuế một cách đầy đủ.
D. Sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm nộp thuế trả tiền thuế để phát triển bền vững.
Câu 17. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc nền văn hóa như thế nào ?
A. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.
B. Nền n hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc.
C. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc.
D. Nền văn hóa kế thừa truyền thống.
Câu 18. Làm để bảo vệ tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay?
A. Không khai thác sử dụng tài nguyên; chỉ làm cho môi trường tốt n.
B. Sử dụng hợp tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm
trọng.
C. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất thể ảnh hưởng xấu đến môi trường.
D. Giữ nguyên hiện trạng.
Câu 19. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm ?
A. Tích cực tham gia vào các diễn đàn hoạt động của thế giới.
B. Sẵn sang đối thoại với các nước về vấn đề kinh tế.
C. Phát huy nội lực, ng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.
D. Mở rộng hợp tác về kinh tế.
Câu 20. Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó kết hợp sức mạnh của ?
A. Lực lượng thế trận quốc phòng với lực lượng thế trận an ninh.
B. Lực lượng quốc phòng toàn dân an ninh nhân n.
C. Lực lượng quốc phòng an ninh.
D. Lực lượng quân đội nhân n công an nhân dân.
Câu 21. Nền dân chủ hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp nào ?
A. Giai cấp công nhân quần chúng nhân dân lao động. B. Giai cấp công nhân.
C. Giai cấp công nhân giai cấp nông dân. D. Giai cấp chiếm đa số trong hội.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 22. Nhiệm vụ của giáo dục đào tạo nước ta hiện nay ?
A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. B. Xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
C. Mở rộng qui giáo dục. D. Phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Câu 23. sao công bằng hội trong giáo dục vấn đ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp
giáo dục nước ta ?
A. Tạo điều kiện để mọi người cơ hội học tập phát huy tài năng.
B. Để công dân nâng cao nhận thức.
C. Đảm bảo nghĩa vụ của công dân.
D. Đảm bảo quyền của công dân.
Câu 24. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia nhiệm vụ của ?
A. Công an nhân dân. B. Toàn dân. C. Công dân. D. Quân đội nhân dân.
Câu 25. Làm thế nào để kế thừa phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc ?
A. Bảo tồn các giá trị chung của tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
B. Bảo tồn, phát huy những giá trị chung nét đẹp riêng của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.
C. Bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam.
D. Bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Câu 26. Để thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải chính sách như thế nào ?
A. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học công nghệ.
B. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao công nghệ tiên
tiến.
C. Tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ.
D. Nhà nước đầu ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực thế giới.
Câu 27. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?
A. Nâng cao hiệu quả của chính ch n số để phát triển nguồn nhân lực.
B. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.
C. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực.
D. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực.
Câu 28. Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung
nhất ?
A. Thể hiện ý chí của nhân dân.
B. Do nhân dân xây dựng nên.
C. Phục vụ lợi ích của nhân dân.
D. Sự nh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước.
Câu 29. H tình cờ phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống
phá Nhà nước. H cần chọn cách làm nào dưới đây ?
A. Khuyên họ không nên tuyên truyền. B. Báo cáo quan công an.
C. mật theo dõi nhóm người đó. D. Không quan tâm đó việc của người lớn.
Câu 30. Chiến lược phát triển kinh tế - hội phải gắn với chiến lược quốc phòng an ninh là biểu hiện
của ?
A. Kết hợp kinh tế - hội với an ninh, quốc phòng.
B. Kết hợp kinh tế - hội với thế trận an ninh.
C. Kết hợp kinh tế - hội với an ninh nhân dân.
D. Kết hợp kinh tế - hội với lực lượng quốc phòng.
Câu 31. Quy dân số ?
A. số người dân trong mỗi quốc gia tại một thời điểm nhất định.
B. số người dân sống trong một khu vực tại một thời điểm nhất định.
C. số người sống trong một đơn vị hành chính tại một thời điểm nhất định.
D. số người sống trong một quốc gia khu vực, vùng địa kinh tế tại thời điểm nhất định.

Đề kiểm tra kì 2 môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD có đáp án. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.466
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD Xem thêm