Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định là tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 11 chất lượng cao. Đề thi học kì 2 lớp 11 môn GDCD này được VnDoc sưu tầm dành cho các bạn học sinh tham khảo ôn tập môn GDCD lớp 11 nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong các kì thi sắp tới.

SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBD: . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . .
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: GDCD – KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 132, có 02 trang và 30 câu

Hãy chọn một đáp án đúng nhất

Câu 1: Trong các kiểu nhà nước thì nhà nước nào là nhà nước kiểu mới, khác về chất so với các nhà nước còn lại?

A. Nhà nước tư sản B. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

C. Nhà nước phong kiến D. Nhà nước chiến hữu nô lệ

Câu 2: Tập hợp các phương pháp, quy trình, kĩ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm là:

A. Khoa học B. Chính sách khoa học và công nghệ

C. Hoạt động khoa học và công nghệ D. Công nghệ

Câu 3: Lực lượng chính của quốc phòng là:

A. Quân đội nhân dân và công an nhân dân

B. Quân đội, tự vệ và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc

C. Quân đội nhân dân và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc

D. Công an nhân dân

Câu 4: Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là:

A. Một yếu tố mang lại hiệu quả kinh tế to lớn trong chiến lược phát triển đất nước

B. Một bộ phận trong chiến lược phát triển đất nước

C. Một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước

D. Một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước

Câu 5: Công dân có quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực chính trị B. Lĩnh vực kinh tế C. Lĩnh vực văn hóa D. Lĩnh vực xã hội

Câu 6: Đâu không phải là phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?

A. Chủ động tham gia vào các cuộc đấu tranh chung vì quyền con người

B. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

C. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

D. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh

Câu 7: Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực văn hóa B. Lĩnh vực xã hội C. Lĩnh vực kinh tế D. Lĩnh vực chính trị

Câu 8: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

A. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học, lí luận

B. Nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

C. Nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận

D. Nhằm nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ

Câu 9: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:

A. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra

B. Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D. Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân

Câu 10: Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt là:

A. An ninh quốc gia B. Bảo vệ an ninh quốc gia C. Tiềm lực quốc phòng D. Quốc phòng

Câu 11: Thế trận của quốc phòng và an ninh nhân dân là:

A. Việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương

B. Việc bố trí hợp lí các đơn vị chủ lực trên địa bàn của cả nước

C. Việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước

D. Việc tổ chức hợp lí lực lượng trong từng địa phương

Câu 12: Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật, Đảng và Nhà nước ta xác định tầm quan trọng của khoa học và công nghệ là:

A. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước

B. Điều kiện thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước

C. Tiền đề thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước

D. Mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước

Câu 13: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là:

A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

C. Phát triển nguồn nhân lực

D. Sử dụng có hiệu quả ngồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia

Câu 14: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại là:

A. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới

B. Giữ vững môi trường hoà bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới

C. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực khác

D. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại

Câu 15: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là:

A. Sớm ổn định cơ cấu, tốc độ gia tăng dân số và phân bố dân cư hợp lí

B. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí

C. Sớm ổn định quy mô, tốc độ gia tăng dân số và phân bố dân cư hợp lí

D. Sớm ổn định quy mô và phân bố dân cư hợp lí

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 11

1

B

7

D

13

C

19

A

25

A

2

D

8

C

14

C

20

C

26

A

3

B

9

C

15

B

21

D

27

B

4

D

10

D

16

B

22

D

28

C

5

D

11

A

17

B

23

D

29

B

6

A

12

A

18

C

24

A

30

D

Đề thi học kì 2 lớp 11 các môn Toán, Văn, Tiếng Anh và các môn khác được VnDoc cập nhật liên tục. Để học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2, mời các bạn tham khảo chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 11 của VnDoc.

Đánh giá bài viết
20 39.890
Sắp xếp theo
    Môn khác lớp 11 Xem thêm