Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Bù Gia Mập, Bình Phước năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Bù Gia Mập, Bình Phước năm 2015 - 2016 là đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học có đáp án. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu này giúp các bạn ôn thi học kì II môn Hóa học lớp 8 tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi của mình. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Dương Huy, Cẩm Phả năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 - 2014

Trường PTDTNT THCS &THPT
Bù Gia Mập
ĐỀ THI HỌC KÌ II
Năm học 2015-2016
Môn thi: Hóa học 8
Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

I./ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D mà em cho là đúng nhất:

Câu 1: Dung dịch làm quì tím hóa đỏ là:

A. K2SO4 B. H2SO4 C. KOH D. NaCl.

Câu 2: Nồng độ mol của 100ml dung dịch có chứa 0,05mol CuSO4 là:

A. 1M B. 0,25M C. 0,2M D. 0,5M

Câu 3: Khí hiđro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì hiđro là khí:

A. Không màu. B. Nhẹ nhất trong các khí.

C. Tác dụng với oxi trong không khí. D. Ít tan trong nước.

Câu 4: Nồng độ phần trăm của 400g dung dịch có chứa 20g KCl là:

A. 0,5% B. 5% C. 5,3% D. 20%

Câu 5: Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 5%:

A. Hòa tan 10g NaCl vào 90g H2O.

B. Hòa tan 5g NaCl vào 100g H2O.

C. Hòa tan 5g NaCl vào 95g H2O.

D. Hòa tan 10g NaCl vào 190g H2O.

Câu 6: Có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước vì:

A. Khí oxi nhẹ hơn nước.

B. Không còn cách thu khí oxi nào khác.

C. Khí oxi không tan trong nước.

D. Khí oxi ít tan trong nước.

Câu 7: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào dấu (...) cho những câu sau:

a. Phân tử bazơ gồm ......... liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit.

A. Nguyên tử kim loại. B. Một nguyên tử kim loại.

C. Nguyên tử phi kim. D. Một nguyên tử phi kim.

b. Dung dịch là hỗn hợp .............

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng.

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi.

D. Đồng nhất của chất tan và dung môi.

Câu 8: (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý thích hợp ở cột B:

A B
1. Nồng độ phần trăm của dung dịch a. Cho biết số gam chất tan có trong 100g nước tạo thành dung dịch.
2. Phản ứng phân hủy b. Cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
3. Nồng độ mol của dung dịch c. Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
4. Phản ứng hóa hợp d. Cho biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.
e. Là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất.

II./ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

a) ... + ... → P2O5

b) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + ...

c) Zn + HCl → ... + ...

d) CaO + H2O →...

Câu 2: (1,5 điểm) Phân loại và đọc tên các hợp chất sau: Na2SO4, HNO3, SO3, Fe(OH)2, K2O, H3PO4.

Câu 3: (3,5 điểm) Cho 1,3g kẽm phản ứng hoàn toàn với 400ml dung dịch HCl.

a. Viết PTHH.

b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

d. Cho toàn bộ lượng khí hiđro thu được ở trên phản ứng với 0,8g CuO thì thu được bao nhiêu gam đồng?

(Cho Zn = 65, H = 1, Cl =35,5, Cu = 64, O = 16)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. B

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5. C

Câu 6. D

Câu 7. a) B b) D

Câu 8. 1- d; 2- e; 3- b; 4- c

II. TỰ LUẬN:

Câu 1: Hoàn thành đúng một phản ứng được 0,5 điểm.

a) 4P + 5O2 → 2P2O5

b) 2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑

c) Zn + 2HCl →ZnCl2 + H2

d) CaO + H2O →Ca(OH)2

Câu 2: Phân loại và gọi tên đúng mỗi chất được 0,25 điểm.

Oxit: K2O: Kali oxit Bazơ:

Fe(OH)2: Sắt (II) hiđroxit

SO3: Lưu huỳnh trioxit

Axit: H3PO4: Axit photphoric Muối:

Na2SO4: Natri sunfat

HNO3: Axit nitric

Câu 3:

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Hóa học

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Hóa học

Đánh giá bài viết
1 3.501
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa Xem thêm