Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
    
      
   
  
(Đề thi 05 trang)   
  Phong trào Cần vương mang tính chất một phong trào yêu nước theo
 Sự tự phát của nông dân.  Hệ tưởng sản.
 Xu hướng sản.  Hệ tưởng phong kiến.
  Năm 1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận
 Bình Giã (Bà Rịa).  Đồng Xoài (Bình Phước).
 Ba Gia (Quảng Ngãi).  Ấp Bắc (Mĩ Tho).
  Sự kiện nào đánh dấu mốc mở đầu thời lịch sử thế giới hiện đại?
 Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
 Chủ nghĩa hội trở thành hệ thống trên thế giới.
 Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
  Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hội
nghị tháng 5-1941 điểm khác so với Hội ngh tháng 11-1939?
 Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước.
 Giành chính quyền bằng khởi nghĩa trang.
 Đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
 Đẩy mạnh đấu tranh trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
  Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc
khởi thảo Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo
 Các giai đoạn cách mạng giai cấp lãnh đạo.
 Lực lượng giai cấp lãnh đạo.
 Xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
 Thấy được mâu thuẫn bản nhất trong hội.
  Chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
 Biên giới thu - đông năm 1950.  Điện Biên Phủ năm 1954.
 Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân (1953-1954).  Việt Bắc thu - Đông năm
1947.
  Biến đổi lớn nhất Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai gì?
 tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.
 Thành lập Hiệp hội c quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 Mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Âu.
 Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
  Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) những thỏa thuận sau đó giữa ba cường
quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn kh của một trận tự thế giới mới
 Các nước thắng trận được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.
 Xác lập trên toàn thế giới cục diện hai cực, hai phe.
 Đã dẫn tới thất bại của chủ nghĩa thực dân các thuộc địa.
 Đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các ớc thắng trận.
  Sự kiện ngày 11-9-2001 nước cho thấy
 Hòa bình, hợp tác không phải là xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế.
 Cục diện hai cực trong quan hệ quốc tế chưa hoàn toàn chấm dứt.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
 Nhân loại đang phải đối mặt với một nguy thách thức lớn.
 Tình trạng chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn nhiều nơi.
  tinh thần cách mạng triệt để, ý thức kỉ luật cao, gắn với nền sản xuất hiện
đại, quan h gắn với nông dân. Đó đặc điểm của giai cấp nào Việt Nam?
 Địa chủ phong kiến.  Công nhân.  sản.  Tiểu sản.
  Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo
 Mĩ.  Trung Quốc.  Liên Xô.  Nhật Bản.
  Tháng 10-1930, Trần Phú chủ trì Hội nghị
 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21.
 thống nhất ba tôt chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
 Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
 cấp cao ba nước Đông Dương (Việt Nam Lào Campuchia).
  Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần vương chống Pháp nước ta?
 Hương Khê.  i Sậy.  Yên Thế.  Ba Đình.
  Yếu tố nào không phải nguyên nhân dẫn tới việc Liên tuyên bố chấm
dứt Chiến tranh lạnh?
 Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng t trệ.
 Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản Tây Âu.
 Sự suy giảm về thế lực do chạy đua trang.
 Sự tan của chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
  Sự kiện nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của
nhân dân ta kết thúc?
 Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kết.
 Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.
 Tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà.
 Quân ta tiến vào tiếp quản thủ đô Hà Nội.
  Mục đích của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam gì?
 Khai thác triệt để nguồn than cao su cho chính quốc.
 Thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng tư bản.
 đắp thiệt hại cho Pháp trong lần khai thác thứ nhất.
 đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra cho Pháp.
  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh trang bùng nổ mạnh mẽ
Mỹ latinh, biến nơi đây thành
 “Lục địa mới trỗi dậy”.  Lục địa mới bùng cháy”.
 “Châu Mỹ thức tỉnh”.  “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân
tộc”.
  Đâu yếu tố khách quan giúp Nhật Bản thêm hội để phát triển đất nước
trong nhữn năm 1950 1953?
 Nhật Bản coi trọng nhân t con người, xem đây nhân tố quyết định hàng đầu.
 Nhận được đơn đặt hàng quân sự của trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
 Chi phí cho quốc phòng thấp nên điều kiện tập trung vốn đầu cho kinh tế.
 Các công ty của Nhật Bản năng động, tầm nhìn xa, quản tốt.
  Nội dung quan trọng nhất của đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III của
Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) gì?
 Xây dựng nền kinh tế hội chủ nghĩa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
 Đề ra nhiệm vụ chiến lược cách mạng cả nước cách mạng từng miền.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
 Đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa hội.
 Nhanh chóng tiến hành cuộc cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc.
  Điểm chung trong kế hoạch Bôlae (1947) kế hoạch Rơve (1949) của thực dân
Pháp khi thực hiện cuộc tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc
 chứng tỏ sức mạnh tiềm lực quân sự của mình.
 giành thắng lợi đ nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 bao vây lập cho bằng được căn c Việt Bắc.
 cắt đứt con đường liên lạc của ta với các nước hội chủ nghĩa.
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1885 1913)
 triều đình nhà Nguyễn.  th lĩnh nông dân.
 phu, văn thân.  tiểu sản, trí thức.
  Lực lượng chủ yếu của cách mạng Việt Nam được xác định trong cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
 công nhân nông dân.  công nhân, sản dân tộc, địa chủ.
 công nhân, nông dân, tiểu sản, địa chủ.  công nhân, nông dân, tiểu sản, trí
thức.
  Tính chất của Cách mạng tháng Hai 1917 Nga cách mạng
 dân chủ sản triệt để.  sản không triệt để.
 dân chủ sản kiểu mới.  hội chủ nghĩa.
  Phe Liên minh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918) gồm những
nước nào?
 Đức, Áo Hung, Italia.  Đức, Ý, Nhật.
 Đức, Nhật, Áo Hung.  Anh, Pháp, Nga.
  “….Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định
không chịu m lệ…”.
      
 Bản tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945).
 “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ TW Đảng.
 Tác phẩm “kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
  Hành động của Pháp sau Hiệp đinh bộ 6-3-1946 Tạm ước 14-9-1946 cho
thấy Pháp
 muốn khẳng định thế mạnh Đông Dương.
 chỉ cần một số quyền lợi về kinh tế văn hóa.
 muốn đàm phán với ta đề kết thúc chiến tranh.
 quyết tâm xâm lược nước ta lần nữa.
  Sự kiện nào được xem mốc mở đầu cuộc Chiến tranh lạnh do M phát động?
 Công bố chiến lược toàn cầu mới của Tổng thống Kennedy.
 Diễn văn “phục hưng châu Âu” của ngoại trưởng Mác san.
 Thông qua chính sách viện trợ ớc ngoài của Quốc hội Mĩ.
 Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ.
  Chiến dịch nào của ta đã đánh bại hoàn toàn âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh”
của Pháp?
 Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.  Chiến dịch Biên giới thu-đông năm
1950.
 Chiến cuộc Đông Xuân 1953 1954.  Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.876
Sắp xếp theo

    Lịch sử 12

    Xem thêm