Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Huỳnh Văn Sâm, Tiền Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 12 năm 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Huỳnh Văn Sâm, Tiền Giang năm học 2015 - 2016 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Đây là đề kiểm tra học kỳ II môn vật lí rất hữu ích dùng để ôn tập dành cho các bạn học sinh lớp 12. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Dương Háo Học, Trà Vinh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Huỳnh Văn Sâm, Tiền Giang năm học 2015 - 2016

THPT HUỲNH VĂN SÂM

TỔ CM: LÍ - TIN - CÔNG NGHỆ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2/2015 - 2016

Môn: VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 60 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

Mã đề 135

Câu 1: Chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng λ1 = 450nm, λ2 = 500nm, λ3 = 650nm vào bề mặt một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,65μm. Bức xạ gây ra hiện tượng quang điện là:

A. chỉ có λ1 và λ2 B. chỉ có λ1 và λ3
C. chỉ có λ2 và λ3 D. cả ba bức xạ (λ1, λ2, λ3)

Câu 2: Chọn phương án sai:

A. Ánh sáng huỳnh quang bị tắt rất nhanh khi tắt ánh sáng kích thích
B. Sự huỳnh quang là sự phát quang của các chất lỏng và khí
C. Ánh sáng lân quang có thể kéo dài một thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích
D. Sự lân quang là sự phát quang của các chất lỏng và khí

Câu 3: Chiếu ánh sáng có bước sóng = 0,18.10-6m vào Vônfram có giới hạn quang điện là 0 = 0,275.10-6m. Công thoát êlectron ra khỏi Vônfram là:

A. 7,2.10-19J B. 5,5.10-20J C. 6.10-19J D. 8,2.10-20J

Câu 4: Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng - 0,85eV sang trạng thái dừng có năng lượng - 13,6eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có sóng:

A. 0,6563μm B. 0,434μm C. 0,4860μm D. 0,0974μm

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, ánh sáng đơn sắc λ = 0,6μm. Khi thay ánh sáng khác có λ' thì khoảng vân giảm 1,2 lần. Bước sóng λ' là:

A. 0,65μm B. 0,72μm C. 0,5μm D. 0,4μm

Câu 6: Trong dãy phân rã phóng xạ 23592X -> 20782Y + x.α + y.β- có bao nhiêu hạt α và β- được phát ra?

A. 3α và 7β- B. 4α và 7β- C. 4α và 8 β- D. 7α và 4β-

Câu 7: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng:

A. 2 giờ B. 1,5 giờ C. 0,5 giờ D. 1 giờ

Câu 8: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra thuộc loại sóng nào?

A. sóng ngắn B. sóng cực ngắn C. sóng trung D. sóng dài

Câu 9: Chọn phát biểu sai với nội dung hai giả thuyết của Bo?

A. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng lượng
B. Ở trạng thái dừng khác nhau năng lượng của nguyên tử có giá trị khác nhau
C. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở trạng thái dừng
D. Khi nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng cao, nguyên tử sẽ phát ra phôtôn

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý
B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang
C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh
D. Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên

(Còn tiếp)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Lý lớp 12 năm 2016

1. D

2. D

3. A

4. D

5. C

6. D

7. B

8. C

9. D

10. D

11. C

12. B

13. A

14. D

15. B

16. A

17. A

18. B

19. C

20. B

21. C

22. C

23. D

24. A

25. B

26. C

27. D

28. A

29. B

30. C

31. A

32. B

33. A

34. D

35. A

36. C

37. B

38. A

39. B

40. C

Đánh giá bài viết
1 2.315
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm