Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Phước Thạnh - Tiền Giang

1 205
Đề 234 Page 1
6
4
2
2
y
5
x
4
3
M
1
SỞ GD ĐT TIỀN GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 2018.
TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH MÔN TOÁN - LỚP 10.
Ngày kiểm tra : 18/12/2017.
Đề chính thức Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
Đề kiểm tra có 03 trang.
------------------------------------------------- - ------------------------------------------------
I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)
Câu 1: Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng?
A.
{ }
2
|0Ax xx
= −=
. B.
{ }
2
|2Bx x=∈=
.
C.
{
}
2
| 10
Cx x
= ∈ −=
. D.
{ }
|0 4Dx x= <<
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông A và có góc
0
50B
=
. Khi đó ta khng đnh nào sau đây
đúng?
A.
( )
,
0
140AC CB =
 
B.
( )
,
0
50AB BC =
 
C.
( )
,
0
90BC AC =
 
D.
( )
,
0
130CB
AB =
 
Câu 3: H phương trình
=+
=+
12
y
2
x
3
13
y
3
x
2
có nghim là:
A. x =
2
1
y =
3
1
. B. x =
2
1
, y =
3
1
. C. x =
2
1
, y =
3
1
. D. x = 2, y = 3.
Câu 4: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?
A.
∀∈
nN
:
2nn
B.
2
:
∃∈ =n Nn n
C.
2
:0∀∈ >x Rx
D.
2
:∃∈ >x Rx x
Câu 5: Hàm s
2
2016yx
đồng biến trên khong:
A.
(0; )
. B.
( ; 0)
. C.
(; )
 
. D.
( 1; ) 
.
Câu 6: Số tập con của tập
{ }
;;A xyz=
là:
A. 3. B. 5. C. 8. D. 9.
Câu 7: Một parabol (P) có đồ thị như hình vẽ bên thì
phương trình của (P) là :
A.
=−+
2
22yx x
B.
2
24
2
33
yx x= −+
C.
2
24
33
yx x=
D.
2
24
2
33
y xx
= −+
Câu 8:Tập hợp
( )
[ ]
2;4 \ 2;5
là tập hợp nào sau đây?
A.
(
]
2;2
. B.
( )
2;2
.
C.
(
]
2;5
. D.
(
]
2;4
.
Câu 9: Trong các điểm sau, điểm thuộc parabol (P): y = -x
P
2
P + 4x +1 là:
A. A(-2; -12) B. B(1; 3) C. C(-1; -5) D. D(2; 5)
ĐỀ 234
Đề 234 Page 2
Câu 10: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
2
: 8 16 0x xx
∃∈ +
là mệnh đề nào?
A.
2
: 8 16 0x xx∀∈ +
”. B.
2
: 8 16 0x xx
∀∈ +
”.
C.
2
: 8 16 0x xx −+>
”. D.
2
: 8 16 0x xx∀∈ + <
”.
Câu 11: S nghim ca phương trình
( )
2
16 3 0
xx −=
là:
A. 1 nghiệm B. 3 nghiệm C. Vô nghiệm D. 2 nghiệm
Câu 12: Cho hàm số
=−+ +
2
23
yx x
. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :
A. Đồ thị của hàm số có đỉnh I(1;4)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
−∞( ; 1)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
+∞(1; )
D. Đồ thị hàm số đi qua điểm M(2;2)
Câu 13: Trong các hàm s sau, hàm s nào không là hàm s l?
A.
3
yx x
=
B.
3
1yx= +
C.
3
2
1
xx
y
x
+
=
+
D.
2
1 x
y
x
+
=
Câu 14: Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua đỉnh của parabol y = x
P
2
P2x+ 3 thì a + b bằng:
A. 0 B. 1 C. 2 D. – 2
Câu 15: Parabol
( )
2
:P y ax bx c= ++
đi qua đim
( )
8;0A
và có đỉnh
( )
6; 12I
. Khi đó
++abc
bằng:
A.
135
B.
57
C.
63
D.
135
Câu 16: Trong mt phng ta đ Oxy, cho tam giác ABC vi A(4; 3), B(5; 6) và C(4; 1).
Ta đ trc tâm ca tam giác ABC là:
A.
(3; 2)
B.
(–3; 2)
C.
(3; 2)
D.
(–3; 2)
Câu 17: Cho tam giác đều ABC có cạnh a. Giá trị
||AB AC+
 
bằng:
A. 2a B. a C.
3a
D.
2
3a
Câu 18: Tng bình phương các nghim ca phương trình
2
31 4xx x
+=
bng:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
Câu 19: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và M là trung điểm của AB . Đẳng thức nào sau đây
sai?
A.
0GA GB GC++ =
  
B.
2GA GB GM
+=
  
C.
0MA MB MC++ =
  
D.
3MA MB MC MG++ =
   
Câu 20: Một thửa ruộng hình chữ nhật chu vi 250m. Biết rằng khi ta giảm chiều dài 3 lần
chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Khi đó chiều dài chiều rộng của thửa
ruộng hình chữ nhật là:
A. 100m và 25m B. 75m và 50m C. 70m và 55m D. 65m và 60m
Câu 21: Giải phương trình
xx x
2
4 5 4 17 −=
ta được tổng hai nghiệm
12
xx+
bằng:
A.
6 22
B. 0 C. 8 D.
6 22
+
Câu 22: Gi
);;(
000
zyx
là nghim ca h phương trình
=+
=+
=+
42
823
1
zx
zyx
z
yx
.
Đề 234 Page 3
Khi đó
000
zyx ++
bằng:
A. 3 B. 1 C. -2 D. 2
Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho
(3; 2)
a =
(5; 1)b =
. Góc giữa hai vectơ
,ab

là:
A. 30
P
0
P B. 90P
0
P C. 45P
0
P D. 150P
0
P
Câu 24: Tập xác định D của hàm số y =
21
32
36
x
x
x
−−
là:
A. D = (2; +
) B. D = [2; +
) C. D = (-
; 2] D. D = (-
; 2)
Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác
ABC
với
( ) ( ) ( )
3;1 , 4;2 , 4; 3AB C
. Tìm tọa
độ điểm
D
để tứ giác
ABCD
là hình bình hành?
A.
( )
3; 4D
. B.
(
)
3; 4D −−
. C.
( )
3; 4D
. D.
( )
3; 4D
.
Câu 26: Cho
(
)
( ) ( )
1;2 , 4;3 , 2;3abc
= = =

. Giá tr ca biu thc
( )
ab c+

là:
A. 18
B. 0
C. 28 D. 2
Câu 27: Chọn kết quả sai?
A. (–5; 7) ∩ (2; 9) = (2; 7) B. [–3; 2)
{1; 2} = [3; 2]
C. {1; 2} \ (1; 2) = {1; 2} D. {–1; 2; 0} ∩ (3; 1) = (2; 0)
Câu 28: Trong mp
Oxy
cho ba đim
( )
4;6A
,
( )
1; 4B
,
3
7;
2



C
. Khng đnh nào sau đây sai?
A.
( )
3; 2=−−

AB
,
9
3;
2

=



AC
. B.
.0=
 
AB AC
.
C.
13
=

AB
. D.
13
2
=

BC
.
II. Phần tự luận : (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
1) Vẽ đồ thị hàm số
2
43yx x
=−+
.
2) Xác định hàm số bậc hai
2
y ax bx 1= +−
biết đồ thị của nó có trục đối xứng
2
x
3
=
và đi qua điểm A(-1;3).
Câu 2: (1,0 điểm)
1) Giải phương trình:
2
3 23 4xx x 
2) Tìm tham số m để phương trình
+ −=
2
4 2 30x xm
2 nghiệm phân biệt xR
1
R, xR
2
R sao
cho x
R
1
RP
2
P + xR
2
RP
2
P = 2017.
Câu 3:(1,0 điểm)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC
2; 1 , 3; 4AB
,
2; 5C
.
1) Chứng minh tam giác ABC vuông tại B.Tính diện tích tam giác ABC.
2) Tìm tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
----------------------------------------------Hết--------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:……………….

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Phước Thạnh - Tiền Giang, tài liệu gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)

Câu 1: Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng?

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 500. Khi đó ta có khẳng định nào sau đây là đúng?

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

A. x = 2/1, y = – 3/1

B. x = 2/1, y = 1/3

C. x = –2/1, y = 1/3

D. x = 2, y = 3.

Câu 4: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

A. ∀n ∈ N : n n ≤ 2

B. ∃ ∈ n N : n2 = n 

C. ∀x ∈ R ; x> 0

D. ∃x ∈ R : x > x2

Câu 5: Hàm số y = x2 + 2016 đồng biến trên khoảng:

A. (0; +00)

B. (-oo ;0) 

C. (-oo;+oo) 

D. (1;+oo) 

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Phước Thạnh - Tiền Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 205
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm